English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 הקשרים בין בחירת הורים, מידת שביעות הרצון, המעורבות, והציפיות של ההורים מביה"ס לבין יעילות בתי הספר היסודיים במגזר הערבי בישראל MA אלגמל, אמין ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 מדיניות המימון של החינוך לילדי קבוצות אתנו-תרבותיות ייחודיות אמידת השוויוניות והשוויון במימון החינוך לילדי החרדים הלומדים בבית הספר היסודי בישראל MA מעודד, רות ד"ר איריס בן דוד הדר
2020 תפיסות מורים ומנהלים את תפקידם של מנהלי בתי הספר בנושא הפיתוח המקצועי של המורים לקראת המיומנויות הדרושות במאה ה-21 MA צנטנר, רוזלין ד"ר איריס בן דוד הדר
2019 האפקטיביות ויחס עלות אפקטיביות של שילוב טכנולוגית מידע (תקשוב) בלימודי המדעים בקרב תלמידי כיתה ה הלומדים במסגרת החינוך הערבי בישראל MA סרסור, פתינה ד"ר איריס בן דוד הדר
2019 בתי הספר הייחודיים בישראל : מחקר מדיניות לאורך שלושה עשורים (1985 - עד היום) MA קרובינר, אורית ד"ר איריס בן דוד הדר
2018 הקשרים בין סוג החינוך לבין פיתוח חשיבה יצירתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים : ניתוח מודל עלות-אפקטיביות לחינוך הביתי בישראל MA אונגר מדר, מיכל ד"ר איריס בן דוד הדר
2018 השפעת החינוך הפיננסי על תרבות הצריכה של ילדים צעירים MA חדד, יניב ד"ר איריס בן דוד הדר
2017 הקשר בין רווחה כלכלית והשכלה אקדמית לבין אוריינות פיננסית במגזר החרדי בישראל MA יזדי, אור ד"ר איריס בן דוד הדר
2017 הקשר בין תפישות מורים את סגנון הניהול של מנהל בית הספר, משתני-הרקע של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייני בית הספר, לבין ההישגים במתמטיקה של תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות MA כלפון, עדית ד"ר איריס בן דוד הדר
2016 הקשר בין סגנון ניהול ואקלים בית-ספרי לבין מידת השיפור של ההישגים במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות MA אבן, אורי ד"ר איריס בן דוד הדר
2016 מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל PhD דדון-גולן, זהורית ד"ר איריס בן דוד הדר, פרופ' יוסף קליין
2016 הקשר בין מידת השוויון בהקצאת המשאבים לחינוך למידת השוויון בהתפלגות ההישגים MA דואני, סיגל ד"ר איריס בן דוד הדר
2014 שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים: מחקר מדיניות משווה MA לוי, עדית ד"ר איריס בן דוד הדר
2014 ההבדלים בהישגים במתמטיקה לפי משתני רקע שונים אצל תלמידים הנבחנים בבחינת בגרות בהיותם צעירים והמוגדרים כמצטיינים במתמטיקה MA שרעבי, נעם ד"ר איריס בן דוד הדר
2013 מודל צמיחה להערכת ההישגים במתמטיקה על ידי אמידת הערך המוסף הבית ספרי באמצעות מוכנות, השתתפות, תחושת מסוגלות, מספר שעות תגבור ומשתני הרקע של תלמיד MA זילברברג, נחמה ד"ר איריס בן דוד הדר
2012 כיצד מנסה בית הספר הדמוקרטי "ניצן" לצמצם פערים חברתיים אצל אוכלוסיית תלמידים מוחלשת : חקר מקרה MA עוז, יובל ד"ר איריס בן דוד הדר, פרופ' דבורה קורט