English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים - TIMSS PhD אוחיון, אבי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרות תעסוקה נתמכת : הדרכה ממוקדת לומד PhD בן-עמרם, מירי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 תרומתם של המנהיגות האותנטית והאקלים האתי הבית ספרי בהנעת המורים להתנהגות אזרחית ולצמצום הנרפות החברתית PhD גמליאל, רעות חן פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 דילמות אתיות העולות בעקבות תעסוקת מורים עם מוגבלות פיזית: פיתוח גישה רב ממדית PhD טל-אלון, נועה פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 תפיסת הפרת החוזה הפסיכולוגי כמתווכת את הקשר שבין האווירה הבית ספרית לבין מידת ניצול שעות ההוראה בחטיבות העליונות בישראל MA סבג, שמחה מרב פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 זהות מקצועית ושאיפות קריירה כמתווכות את הקשר בין תפיסת המנהל כמנהיג אותנטי ובין התנהגויות מורים ונטייה לעזיבה במערכת החינוך בישראל PhD צמח, סגלית פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2017 מנהיגות אותנטית כמתווכת בין זהות מקצועית ואקלים אתי ארגוני לבין התנהגות אזרחית, התנהגות פוליטית ועזיבה בקרב מנהלי בתי ספר יסודי בישראל PhD מילון, ליבי-לבנה פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים להוראה : התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר PhD דוידוף, יפעת פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 סמלי בתי ספר כמשקפים מדיניות מוצהרת ומדיניות בפועל: תפיסות מנהלים MA יפתח, גבע פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל PhD לוי-גזנפרנץ, טניה פרופ' יוסף קליין, פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2015 בחינת תפיסת מעורבות הורים והקשרה להישגים לימודיים בישראל באמצעות מבחני הערכה בינלאומיים (TIMSS‏) MA זבלבסקי, ארז פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2015 בחינת העצמה פסיכולוגית כמתווכת בין תפיסות מנהלים ויועצים לבין התנהגויות נסיגה של יועצים בבתי ספר MA נעמן, עדי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2014 העצמה פסיכולוגית של מורים דרך התנסות בדילמות אתיות באמצעות סימולציות בצוותים MA זבדי, ציפי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2014 תפיסות ועמדות מורים המסבירות היעדרות מורים והתנהגות אזרחית של מורים : השוואה בין בתי ספר מהחינוך הרגיל לבין בתי ספר מהחינוך המיוחד MA רפטר-עוזרי, תהילה פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2013 האקלים האתי וגורמי החוץ בית ספריים כמנבאים את הישגי התלמידים במבחני המיצ"ב במתמטיקה בקרב תלמידי חטיבות הביניים בישראל MA בן-עמרם, מירי פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2013 לקראת בניית קוד אתי בקרב מובילי חינוך באמצעות סימולציות קבוצתית ‬(אנגלית) MA שאער, ענת פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2012 תפיסת המנהיגות האותנטית של מנהלי בתי ספר והעצמתם הפסיכולוגית כמנבאת התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית בקרב מורים MA צמח, סגלית פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2011 לקראת פיתוח ותיקוף כלי למדידת נטייה להיעדרות מורים מבית הספר MA עישאן, גמאל פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2010 הקשר שבין תפיסות המורים את תרבות הצוות לבין האפקטיביות הבית ספרית בבתי ספר יסודיים: מחקר השוואתי MA עזיאל, ויקי פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי