English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 התערבות טכנולוגית לקידום שפה ותפיסה מרחבית בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים בסיכון ללקות למידה PhD בראינין, עינת פרופ' עדינה שמיר, ד"ר סיגל עדן
2019 מופעים של מטה-קוגניציה וויסות עצמי בקרב ילדי גן במהלך התנסות מדעית ותפקידה של הסביבה הלימודית (אנגלית) PhD פרידמן, רונית ד"ר אורנית ספקטור לוי, ד"ר סיגל עדן
2017 פיתוח שפה ותפיסה מרחבית בקרב ילדי גן : השוואה בין התערבות טכנולוגית המשלבת רובוט להתערבות ללא טכנולוגיה MA ביכמן, ליאת ד"ר סיגל עדן
2017 אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה MA ויזנגרין, דנאל ד"ר סיגל עדן
2017 שיפור תפיסת רצף הזמן ויכולת ה-storytelling, באמצעות עולמות וירטואליים, בקרב ילדים חירשים וכבדי שמיעה עם וללא שתל קוכליארי MA ליבוביץ-גנון, קרן ד"ר סיגל עדן
2017 השפעת תכנית התערבות ממוחשבת על הגמישות הקוגניטיבית בתהליך פתרון בעיות חברתיות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA רובבשי, לירון ד"ר סיגל עדן
2016 קידום יכולת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבוה באמצעות תכנית התערבות קוגניטיבית-התנהגותית מתווכת מחשב MA אֹורן, עטרה ד"ר סיגל עדן
2013 הקשר בין לקות חושית של ההורים לבין יכולת האמפתיה, האוריינות הרגשית והעצמאות של ילדים ומתבגרים ללא לקות חושית MA בראון-אביישר, עינת ד"ר סיגל עדן, פרופ' שלמה רומי
2010 השפעת קורס מחשבים לצמצום הפער הדיגיטלי של תחושת המסוגלות העצמית, עמדות כלפי מחשבים ותחושת יכולת ההשתלבות בעבודה של בוגרים עם לקות שמיעה MA סולומון, שרה ד"ר סיגל עדן, פרופ' עדינה שמיר
2007 דפוסי שימוש בתקשורת מתווכת מחשב (Computer Mediated Communication - CMC) לתמיכה חברתית בקרב בני נוער MA דאום, דורית פרופ' דוד פסיג, ד"ר סיגל עדן
2007 השפעת השימוש בטכנולוגית מציאות מדומה (virtual reality) על מודעות ההורה להיבט הקוגניטיבי והרגשי של הילד לקוי הקריאה MA רוזנבאום, ונינה פרופ' דוד פסיג, ד"ר סיגל עדן
2006 יעילותם הדידקטית של קבצי העזרה (Help Files) באפליקציות תוכנה לצרכיהם של המשתמשים MA חלץ, עופר ד"ר סיגל עדן, פרופ' דוד פסיג