פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אילוז, ש' וכץ, י' (2012)

הערכת תכנית להוראה מתקמת בגמרא תלמודי תורה חרדיים: עמדות מורים. רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, ביה"ס לחינוך, המכון לחקר החינוך הדתי וקידומו.

 

 

אלון, ע' וגולדברג, ד' (2012)

מאבחנים דקדוקיים ככלי לניתוח תחבירי בר-משמעות. בתוך ע' השכל-שחם ואחרים (עורכים), מזמרת הלשון : עיון ומחקר בחינוך לשוני (עמ' 195-212). ירושלים : משרד החינוך

גוטל, נ' (2012)

מחנכים באמונה. אורשת , 3, 203-223 .

כהן,  א"ה (2012)

ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכים), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). תל אביב : רסלינג

 

כהן, א"ה (2012)

ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכות), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). הוצאת רסלינג 

קניאל, ש' (2012)

האיזון בין עמל לימוד התורה לאהבת לימוד התורה לאור הפסיכולוגיה של הלמידה

בתוך מ' רחימי (עורך), מאורות ליהודה: פרקי הגות וחינוך :מנחות ידידות והוקרה לכבוד הרב ד"ר יהודה פליקס (עמ'  261-281), אלקנה-רחובות : מכללת אורות ישראל

אפל, ז', חיים, ש' ואהרון,  א', (2011)

דיפרנציאציה של העצמי, דיפרנציאציה ממשפחת המוצא, חרדה והסתגלות לנישואין אצל אסירים. בתוך ק'  רבין, וע' לנס (עורכים), דיפרנציאציה של העצמי- תיאוריה, מחקר ופרקטיקה (עמ' 175 - 194 ).  אבן יהודה : הוצאת אח. 

גרוס, ז' (2011)

זכור: הוראת השואה בכל העולם - מבט בינלאומי. בתוך נ' דוידוביץ וד' סואן (עורכים), זכרון השואה - סוגית ואתגרים (עמ' 279-291).  אריאל : המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

גרופר, ע' ורומי, ש' (2011)

הכשרה לתפקיד עובד חינוכי-טיפולי בתחומי העבודה החינוכית-סוציאלית. בתוך ח' אהרוני (עורך), עבודה חינוכית-סוציאלית בישראל (עמ' 312-339).  רחובות : אדוואנס

.