פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

רביב, ד' וקניאל ש' (2013)

חשיבה ותלמוד: תשתית מדעית לידע פדגוגי. ירושלים : הוצאת ראובן מס

שוחט, צ' (2013)

השפעת הסביבה החינוכית על קשב ועל מעורבות (Engagement) של פעוטות. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 205-240). אבן יהודה : רכס

איזקסון, ע' (2012)

 גלגולו של ניגון: ה"תחייה" וה"פתאטית" בזמר העברי, ביקורת ופרשנות, 44, 361-392

איזקסון, ע'  (2012)

השירים ה'תימניים' של וילנסקי, האומנם תימניים? קתדרה, 145,  121-146

אילוז, ש' וכץ, י' (2012)

הערכת תכנית להוראה מתקמת בגמרא תלמודי תורה חרדיים: עמדות מורים. רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, ביה"ס לחינוך, המכון לחקר החינוך הדתי וקידומו.

 

 

אלון, ע' וגולדברג, ד' (2012)

מאבחנים דקדוקיים ככלי לניתוח תחבירי בר-משמעות. בתוך ע' השכל-שחם ואחרים (עורכים), מזמרת הלשון : עיון ומחקר בחינוך לשוני (עמ' 195-212). ירושלים : משרד החינוך

גוטל, נ' (2012)

מחנכים באמונה. אורשת , 3, 203-223 .

כהן,  א"ה (2012)

ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכים), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). תל אביב : רסלינג

 

כהן, א"ה (2012)

ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכות), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). הוצאת רסלינג