פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

רינגוולד-פרימרמן, ד' ושטרן, ה' (2014)

"אש נפל שחור" – כישורי ההבעה של שיח נרטיבי ושיח מידעי בקרב ילדי גן עם ליקוי שמיעה. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 91-138). תל אביב : מכון מופ"ת

 

שחף, מ', כץ, י' ושובל, א' (2014)

הבדלים בהישגים הלימודיים של בנים ובנות העוסקים ברמות שונות של פעילות גופנית. דפים, 58, 225-242

שטרן, ה' וזנדברג ת' (2014) 

מבנה-על למערך שיעור שפתי-קוגניטיבי: מודל להוראת תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 300-345). תל אביב : מכון מופ"ת

 

בן-דוד הדר, א'  וחובב, ח' (2013)

זיקות הגומלין הבין דוריות בין חינוך לבין עוני ומשמעותן עבור מדיניות המימון של החינוך בישראל. עיונים במינהל ובארגון החינוך , 33, 261-281,
 

גרוס, ז' ודרור, י' (עורכים) (2013)

חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור (מ"ד). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

גרוס, ז' (2013)

הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור (מ"ד, עמ' 17-35). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

גרוס, ז' (2013)

התפקיד ההיסטורי-חינוכי של חוקר החינוך הדתי: כתביו של פרופ' מרדכי (מוטי) בר-לב. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 62-82). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

דריפוס, ע' ואגרסט, ב' (2013)

הוראת מושגים ועקרונות ביולוגיים בגישה קונסטרוקטיביסטית. בתוך צ' ליבמן (עורכת), ללמוד, להבין, לדעת: מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית (עמ' 234-265). תל-אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת

הראל-פיש, י' (ואחרים), 2013

 נוער בישראל : בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון : סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי, 2011 : ניתוח מגמות בין השנים 2011-1994 והשוואה בינלאומית. רמת גן : תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן ומאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל