פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

כהן זלכה, ג' (2014)

העצמת מחנכים וחונכים בעידן המדיה והרשתות החברתיות. תל-אביב : זמורה, ביתן, מודן

 

סגל-דרורי, א', קורת, ע' ושמיר ע' (2014)

האם ספרים אלקטרוניים מקדמים אוריינות בגיל הרך? עדויות של ילדים משתי קבוצות מיצב חברתי-כלכלי. מגמות, 49 (3), 446-479

סגל-דרורי, א' וקורת , ע' (2014)

הספר האלקטרוני ככלי לקידום אוריינות ושפה בגיל הרךחוקרים @ הגיל הרך , 3, 1-32

סלקובסקי, מ', סומבייב-גילר, א' ורומי, ש' (2014)

תפיסת תפקוד משפחתי, זהות ה"אני" ומסוגלות עצמית: השוואה בין מתבגרים בסיכון ילידי הארץ לבין עולים מחבר העמים. מתוך: גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 213-246), ת"א : מכון מופ"ת 

עדן, ס' (2014)

קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 346-383). תל אביב : מכון מופ"ת

 

צוקרמן, ד' ומושקוביץ, צ' (2014)

הבדלים מגדריים בהיבטי אינטימיות בקרב מתבגרים. היעוץ החינוכי, י"ח, 215-134

רינגוולד-פרימרמן, ד' ושטרן, ה' (2014)

"אש נפל שחור" – כישורי ההבעה של שיח נרטיבי ושיח מידעי בקרב ילדי גן עם ליקוי שמיעה. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 91-138). תל אביב : מכון מופ"ת

 

שחף, מ', כץ, י' ושובל, א' (2014)

הבדלים בהישגים הלימודיים של בנים ובנות העוסקים ברמות שונות של פעילות גופנית. דפים, 58, 225-242

שטרן, ה' וזנדברג ת' (2014) 

מבנה-על למערך שיעור שפתי-קוגניטיבי: מודל להוראת תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 300-345). תל אביב : מכון מופ"ת