פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

פסיג, ד' (2015)

דפוסי שימוש של בני נוער בסיכון בתקשורת מתווכת מחשב (CMC) לצורך תמיכה חברתית בין-אישית. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 114-141), ת"א : מכון מופ"ת

 

 קורת, ע', סגל-דרורי, א' ושמיר, ע' (2015)

הספר האלקטרוני כמקדם שפה ואוריינות אצל ילדים צעירים: סקירת מחקרים שנערכו בישראל. אורינות ושפה, 5, 75-99

רומי, ש' (2015)

הרהורים על החופשקשר עין: ירחון ארגון המורים העל-יסודיים, 252 , 48-49

שכטר, חן (2015)

תנו לנו להוביל: מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. תל-אביב : רמות

גולדנברג, ג', אורנן, א' ורומי, ש' (2014)

בית הספר כמסגרת לשינוי של מתבגרים במצבי סיכון. מתוך: גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 508-539), ת"א : מכון מופ"ת

גרופר, ע' ורומי ש' (2014)

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה. ת"א : מכון מופ"ת

גרופר, ע', סלקובסקי, מ' ורומי, ש' (2014)

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון: הגדרות, התפתחויות ודרכי התערבות. מתוך: גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 19-52), ת"א : מכון מופ"ת

גרופר, ע' ורומי, ש' (2014)

נוער במצבי סיכון במשך שנות דור - פרספקטיבה של חוקר (ריאיון עם פרופסור חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך). מתוך: גרופר, ע' ורומי, ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 53-66), ת"א : מכון מופ"ת

כהן זלכה, ג' (2014)

העצמת הורים בעידן המדיה והרשתות החברתיות. תל-אביב : זמורה, ביתן, מודן