פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אילוז,ש', כץ, י' ושטרן, ה' (2015)

הערכת תכנית לימודים בגמרא: חקר הישגי תלמידים בתלמודי תורה חרדיים. רמת גן : המכון לחקר החינוך הדתי וקידומו ע"ש שטרן, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

 גרוס, ז' וגולדרט, מ' (2015)

החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), (2015)

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי. תל-אביב : מכון מופ"ת

גרופר, ע' ורומי, ש' (2015)

סוגיית ההכשרה לתפקיד של עובדים חינוכיים-טיפוליים. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 329-350), ת"א : מכון מופ"ת

גתהון, ש' (2015)

הקשר בין זהות אתנית-תרבותית לבין אופן תפיסת התפקיד בקרב עובדים עם נוער במצבי סיכון. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 391-414), ת"א : מכון מופ"ת

זלכה, ג' (2015)

בעיני המתבונן: הערכת כשירות חברתית של ילדים בסיכון בעיני הילדים עצמם, צוותי בתי הספר, צוותי המועדוניות וחונכים אישיים. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 85-113), ת"א : מכון מופ"ת

יבלון, י"ב (2015)

תרומת הקשר עם ההורים להסתגלותם של ילדים במוסדות קלט חירום. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 40-58), ת"א : מכון מופ"ת

יצחק-מקונן, ב', ינון, א' (2015)

השפעת תכנית "מורשת יהדות אתיופיה" על זהות תרבותית, עמדות תרבות והסתגלות לימודית וחברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בחינוך הפנימייתי. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 163-192), ת"א : מכון מופ"ת

כהן, א"ה ורומי, ש' (2015)

הפנאי בקרב בני נוער בישראל : חינוך בלתי פורמאלי, אקלים בית ספרי, אלימות, סיכון לנשירה ורווחה נפשית . רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן.

כהן, א"ה (2015)

יהדות צרפת : בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן