פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

מברך, ז' (1977).

הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קדומם במוסד להכשרת מורים. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן.

מרבך, ע', רובוביץ-מן, ט'  גולדרט, מ', רייטר, ש'  ופרנק, א' (2016)

חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה סוגיות מן השדה. ביטאון מכון מופת, 58, 74-85

עירם, י'  (1977)

הלכה ומעשה בחינוך היהודי: דרכו של אלכסנדר מ. דושקין בחינוך היהודי בארה"ב ובישראל . ‫ תל אביב : צ’ריקובר

 

עירם, י' (1978)

השפעת מסורות בחינוך הגבוה על דרכה האקדמית של האוניברסיטה העברית. עיונים בחינוך, 18, 123-140

ריץ, י' (1970).

ציפיות מורים והישגי תלמידים: סקירת המחקרים על "תופעת הפיגמליון". רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך. 

שופר אנגלהרד, ע', קליין, פ' ויבלון, י' (2016)

איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך. מגמות, נ(3), 216-238

שטרן, א' ומברך, ז' (1977).

 דרכים בקידומם של פרחי הוראה בבית-מדרש למורים . תל-אביב: תלפיות.

שרי, א'  וקליין, פ"ש (1970)

יעל : התפתחות אישיות בתהליך תרפיה. תל אביב : רשפים