פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

צמח, ס' ושפירא־לשצ'ינסקי, א' (2017)

הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית. מגמות נ"א(1), 126-156

קאים, ז' ורומי, ש' (2017)

פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי. מגמות נ"א(1), 185-212

רמר, ר' וצוריאל, ד' (2017)

בובת תיאטרון ככלי תיווך בגן המיוחד. בתוך ש' רייטר, ע' קופפברג, וי' גילת (עורכים). סוגיות עכשוויות בשילוב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל (ע"מ 236-256). ת"א : מכון מופ"ת

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1977).

בנית תכנית להשתלמות מורים בנושא אינטגרציה חברתית בחטיבת הביניים. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, חברה למחקר ופיתוח, המרכז לייעוץ בנושא כוח אדם. 

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1978).

בעיות באינטגרציה חברתית בחטיבות-הביניים. עיונים בחינוך, 18, 15-36. 

בן ארי, ר', ריץ, י' ואמיר, י' (1978).

קידום ההיבטים החברתיים והאמוציונליים של האינטגרציה. עיונים בחינוך, 19, 85-105. 

גזיאל, ח' (1977).

בית הספר כגורם בעצוב תפיסת הילד את המבנה החברתי בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, לשכת מחוז צפון.