בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 המגמה לחינוך מיוחד – תחום התמחות מוגבלות שכלית - מועד ב'

ביה"ס לחינוך, המגמה לחינוך מיוחד – תחום התמחות מוגבלות שכלית

בחינה ביבליוגרפית מועד ב' –תשע"ז

77-960-28

 

מקורות מומלצים:

Callan, D. E., Jones, J. A., Munhall1, K., Kroos, C., Callan, A. M., & Vatikiotis-Bateson, E. (2004). Multisensory integration sites identified by perception of spatial wavelet filtered visual speech gesture information. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(5), 805–816. (000155008)

Hubbard, A. L., Wilson, S. M., Callan, D. E., & Dapretto, M. (2009). Giving speech a hand: Gesture modulates activity in auditory cortex during speech perception. Human Brain Mapping, 30(3), 1028-1037. (000459216)

Mostofsky, S. H., Powell, S. K., Simmonds, D. J., Goldberg, M. C., Caffo, B., & Pekar, J. J. (2009). Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance. Brain, 132, 2413–2425. (000137157)

Silverman, L.B., Bennetto, L., Campana, E., & Tanenhaus, M. K. (2010). Speech-and-gesture integration in high functioning autism. Cognition, 115, 380–393. (000140978)

 

 

מקורות מומלצים:

 

טל, ד', שביט, פ' ופן, ר' (2011). "הכנה לחיים" במוסדות חינוכיים של החינוך המיוחד: מדיניות ותכניות לימודים המקדמות את השתתפות התלמיד בחברה ובקהילה. בתוך ג' אבישר, י' לייזר וש' רייטר (עורכים), שילובים: מערכות חינוך וחברה (עמ' 54-33). חיפה: אחווה.  (002427156)

Claes, C., Van Hove, G., Van Loon, J., Vandevelde, S. & Schalock, R. L. (2010). Quality of life measurement in the field of intellectual disabilities: Eight principles for assessing quality of life-related personal outcomes. Social Indicators Research, 98, 61-72. (000136062)

Konrad, M., Walker, R. A., Fowler, H. C., Test, W. D., & Wood, M. W. (2008). A model for aligning self-determination and general curriculum standards. Teaching Exceptional Children, 40(3), 53-64. (000141831)

 

 

מקורות מומלצים:

Corbett, B.A., Carmean, V., & Fein, D. (2009). Assessment of neuropsychological functioning in autism spectrum disorders. In S. Goldstein, J. A., Naglieri, & S. Ozonoff (Eds.), Assessment of autism spectrum disorders (pp. 253-289). New York: Guilford. (002380947)

Lang, M. J. (2010). Assessing and intervening with children with autism spectrum disorders. In D. Miller (Ed.), Best practices in school neuropsychology (pp. 3-18). Hoboken, NJ: Wiley. (002380909)

Tsatsanis, K. D., & Powel, K. (2014). Neuropsychological characteristics of autism spectrum disorders. In F. R. Volkmar (Ed.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (Vol. 1, pp. 302-331. Hoboken, NJ: Wiley. (002423882)

 

 

מקורות מומלצים

 

ליפשיץ-והב, ח' (2011). תיאוריית הגיל המפצה באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית. פרסום פנימי, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת גן. (1223612)

 ליפשיץ, ח', רנד, י' והר אבן, ד' (1999). שיפור הכושר הקוגניטיבי באוכלוסיית מבוגרים ומזדקנים בשכלם. מגמות, 39(3), 270-285. (000116184)

 

Lifshitz-Vahav, H. (Accepted). Compensation Age Theory (CAT): A monograph on the effect of chronological age in individuals with intellectual disability. Education and Training in Developmental Disabilities. (002398458)

Lifshitz-Vahav, H., Shnitzer, S., & Mashal, N. (2016). Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome. Aging and Mental Health, 20, 955-964. (001226323)

Ullman, T., & Pullman, M. Y. (2015). Compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51, 205-222. (000581544)

Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2014). A theoretical framework for cognitive and non-cognitive interventions for older adults: Stimulation versus compensation. Aging and Mental Health, 18(3), 304–315.   .) 001226323( 

 

מקורות מומלצים:

 

בר אל, צ' (1998). מפגשים עם הפסיכולוגיה - מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית, חלק א'. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (גישות קוגניטיביות ללמידה - עמ' 148-154 – 001163515)

ליפשיץ-והב, ח' וצימרמן, ג' (2011). שיפור היכולות בתחום הקוגניטיבי, האוטונומי וההתנהגותי באמצעות מיומנויות היומיום בקרב מבוגרים בעלי פיגור קשה ועמוק. בתוך מ' חובב וב' הוזמי (עורכים), משילוב להשתלבות: אתגרים וצמיחה במהלך החיים (עמ' 187-211). רעננה:  בית איזי שפירא והוצאת רותם. (1223610)

Browder, D. M., Cooper, K. J., & Lim, L. (1998). Teaching adults with severe disabilities to express their choice of settings for leisure activities. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33(3), 228-238. ()

Holburn, S., Nguyen, D., & Vietze, P. M. (2004). Computer assisted learning for adults with profound multiple disabilities. Behavioral Interventions, 19, 25-37. (000497204)