בחינות ביבליוגרפיות 77-960-15 המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך התמחות במינהל החינוך הבלתי פורמאלי. מועד א' 

אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לחינוך

המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך

התמחות במינהל החינוך הבלתי פורמאלי (מס' קורס: 77-960-15)

בחינה ביבליוגרפית מועד א' –תשע"ז

 

סטודנט/סטודנטית  יקר(ה),

 

 

אלחאג', מ' (1998). חינוך לרב-תרבותיות בישראל לאור תהליך השלום. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא, ור' שמיר (עורכים), רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית (עמ' 713-703). תל אביב: רמות. (000392366)

אריאלי, מ' (1998). הידע של הכתה ושל בית הספר: כמה היבטים בינתרבותיים ובידוריים. בתוך ח' אילון (עורכת), תוכניות לימודים כהבניה חברתית (עמ' 32-15). תל-אביב: רמות. (001126690)

 בר-טל, ד' (1999). הסכסוך הערבי-ישראלי כבלתי נשלט והשתקפותו בספרי הלימוד הישראליים. מגמות, ל"ט(4), 491-445. (000116184)

גרוס, ז' (2004). החינוך הממלכתי-דתי בישראל - בין מסורת למודרנה. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך כאתגר חברתי (עמ' 100-85). תל אביב: רמות. (000595385)

 גרוס, ז' (2013). הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי. דור לדור, מד, 35-17.  (002398350)

הורוביץ, ד' ליסק, מ' (1990). מצוקות באוטופיה. תל אביב: עם עובד. (עמ' 40-9 – בתוך 000224885).

הרן, כ' (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו. ירושלים: אקדמון. (פרק 2 – עמ' 66-41 - הפרדיגמה הפונקציונלית ופרדיגמת הקונפליקט001145854)

כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה ביחס לנעורים. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך כאתגר חברתי (עמ' 152-129). תל אביב: רמות. (001146192)

כהן, א' שמידע, מ' וצדקיהו, ש' (1985). דמוקרטיה, חינוך ובית-הספר: הצגת תיאוריות. עיונים בחינוך, 42, 18-5. (000120256)

לומסקי-פדר, ע' (2003). מסוכן זיכרון לאומי לקהילת אבל מקומית: טקס יום הזכרון בבתי הספר בישראל. מגמות, מב(3), 387-353. (000116184)

לם, צ' (2000). חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי: הבחנות. בתוך י' הרפז (עורך), לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות (עמ' 254-217). תל אביב: פועלים. (000543949)

מיכאלי, נ' (2014). כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי. בני ברק: הקיבוץ המאוחד, מכון מופ"ת. (עמ' 75-9, 123-94, 284-237) (002393928) (חינוך E320.07 כן.בבי )

פודה, א' (2002). היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך: הסכסוך הישראלי-ערבי בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל, 1948-2000. בתוך א' בן עמוס (עורך), היסטוריה, זהות וזיכרון: דימויי עבר בחינוך הישראלי. תל אביב: רמות. (002398406)

פינסון, ה' (2006). בין מדינה יהודית לדמוקרטית סתירות ומתחים בתכנית הלימודים באזרחות.   בתוך ד' אבנון (עורך), שפת האזרח בישראל (עמ' 200-181). ירושלים: מאגנס. (001146465)

 

*Apple, M. W. (2004). Ideology and curriculum. New York, NY: Routledge Falmer. (Chapter 1בתוך 001163048)

 *Gross, Z. (2013). The attitudes of Israeli Arab and Jewish high school students towards extrinsic and intrinsic values. Journal of Moral Education, 42, 88-101. (000118777)

*Gross, Z. (2014). Civic education in Israel: Between national-ethnocentricity and universalism. In A. M. Kuntz & J. E. Petrovic (Eds.), Citizenship education: Global perspectives, local practices (pp. 150-164). New York, NY: Routledge. (002398439)

*Gross, Z., & Gamal, E. (2014). How Muslim Arab-Israeli teachers conceptualize the Israeli-Arab conflict in class. Studies in Philosophy and Education, 33, 267-281. (000140163)

                                            

 

אורן, ג' (2012). נעורים בעידן האינטרנט: אמו והקוד הבלתי פורמלי. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכים) הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 289-269). תל אביב: רסלינג. (002420953)

גרופר, ע', רומי, ש' וסלקובסקי, מ' (2014). מבוא. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: כרך א. תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה (עמ' 12-9). תל אביב: מכון מופ"ת. (002420944)

גרופר, ע', סלקובסקי, מ' ורומי, ש' (2014). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון: הגדרות, התפתחויות ודרכי התערבות. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: כרך א. תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה (עמ' 52-19). תל אביב: מכון מופ"ת. (002410730)

שמידע, מ' ורומי, ש' (2007). מהות החינוך הבלתי פורמלי, גישות תיאורטיות והגדרות. בתוך ש' רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 28-11). ירושלים: מאגנס. (001130300)

Romi, S., & Schmida, M. (2009). Non formal education: A major educational force in the postmodern era. Cambridge Journal of Education, 39, 257-273. (000437350)

 

 

מקורות מומלצים:

Antonovsky, A. (1990, February). Salutogenesis: Studying health vs. studying disease. Paper presented at the Congress for Clinical Psychology and Psychotherapy, Berlin. Retrieved from

http://www.ensp.unl.pt/saboga/soc/pulic/soc_AAconference_berlim_91.pdf

(000117507)

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11, 11-18. (000481873)

Jessor, R. (2014). Problem behavior theory: A half-century of research on adolescent behavior and development. In J. BrooksGunn, R. M. Lerner, A. C. Petersen, & R. K. Silbereisen (Eds.), The developmental science of adolescence: History through autobiography (pp. 239-256). New York: Psychology. (002420873)

Kandel, D. (1975). Stages in adolescent involvement in drug use. Science, 190, 912-914. (002421675)

 

STAGES IN ADOLESCENT INVOLVEMENT IN DRUG USE

Two longitudinal surveys based on random samples of high school students in New York State indicate four stages in the sequence of involvement with drugs: beer or wine, or both; cigarettes or hard liquor; marihuana; and other illicit drugs. The legal drugs are necessary intermediates between nonuse and marihuana. Whereas 27 percent of high school students who smoke and drink progress to marihuana within a 5- to 6-month follow-up period, only 2 percent of those who have not used any legal substance do so. Marihuana, in turn, is a crucial step on the way to other illicit drugs. While 26 percent of marihuana users progress to LSD, amphetamines, or heroin, only 1 percent of nondrug marihuana users and 4 percent of legal drug users do so. This sequence is found in each of the 4 years in high school and in the year after graduation. The reverse sequence holds for regression in drug use.

Science 28 November 1975:  Vol. 190 no. 4217 pp. 912-914,    DOI:10.1126/science.1188374 

 

Morgan, A., & Ziglio, E. (2007). Revitalizing the evidence base for public health: An assets model. Global Health Promotion, 14, 17-22. (001215229)

Seligman, M., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421. (000119609)

הראל-פיש, י' (2014). ״חוסן נעורים״: הטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של ילדים ובני נוער. בתוך ר' צימר וח' בוני-נח (עורכות), מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול (עמ׳ 83-67). ירושלים: מוסד ביאליק. (002420875)

 

מומלץ לאתר חומרים  נוספים  באינטרנט על:

"The Problem Behavior Theory" Richard Jessor

"The Gateway Theory" Dennis Kandel

"The Asset Model" Antony Morgan and Erio Ziglio

"Youth Resiliency" Yossi Harel-Fisch

"Positive Psychology" Martine Seligman and "Well-Being"

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

ברנהולץ, י' ופלד, ח' (2014). לקראת קהילה הוגנת בבית הספר: פדגוגיה של אכפתיות, הוגנות וצדק על בסיס התיאוריה ההתפתחותית בחינוך מוסרי של לורנס קולברג. ירושלים: משרד החינוך, מנהל החברה והנוער. (002420901)

גולדרט, מ' (2014). תפקיד ה"חינוכאי" במפגש בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי: חקר מקרה - "מודל בת ים לחינוך אישי" (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. (עמ' 164-154). (002379607) (חינוך E370 גול) (עותק אלקטרוני 2380575 )

 כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי-פורמליות והשלכותיה ביחס לנעורים. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך כאתגר חברתי (עמ' 143-131). תל אביב: רמות. (000595738)    

רובוביץ, מ' (2007). מחויבות אישית כפעילות חינוך בלתי פורמלית. בתוך ש' רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 399-409). ירושלים: מאגנס. (001216930)

שמידע, מ' (1979). חינוך חברתי בבית הספר העל-יסודי. תל אביב: אחיאסף. (עמ' 49-9). (צריך לצלם)

Greenfield, P., & Lave, J. (1982). Cognitive aspects of informal education. In D. A Wagner & M. W. Stevenson (Eds.), Cultural perspectives on child development. San Francisco, CA: Freeman. (001217017)

Romi, S., & Schmida, M. (2009). Non formal education: A major educational force in the postmodern era. Cambridge Journal of Education, 39, 257-273. (000437350)

 

 

 

דיואי, ג' (1960). דמוקרטיה וחינוך: מבוא לפילוסופיה של החינוך. ירושלים: מוסד ביאליק. (פרק ז - עמ' 81-67). (000152072) (חינוך 370.1 דיו) (עותק אלקטרוני 002365220)

כהן, א' (1983). מהפכה בחינוך. תל אביב: רשפים. (שחרור החינוך מן "ההקשר" של הממסד: משנתו החינוכית של ברטראנד ראסל – עמ' 98-75). (צריך לצלם)

כהן, א. (1983). מהפכה בחינוך. תל אביב: רשפים. (מהפכה חינוכית בכוחה של אינטואיציה: משנתו החינוכית של טולסטוי - עמ' 72-47). (צריך לצלם)

קוליק, ל' (2008). הקשר בין משתנים אישיים ומשתני הקשר של בני נוער מתנדבים ובין תגובותיהם להתנדבות. מגמות, מה(3), 605-576. (000116184)

Cohen, E. H. (2001). A structural analysis of the R. Kahane code of informality: Elements toward a theory of informal education. Sociological Inquiry, 71, 357-380. (000138034)

Evans, D. R. (1981). The planning of nonformal education. Paris: Unesco, International Institute for Educational Planning. (pp. 17-38). Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000767/076764eo.pdf

Stukas, A. A., Snyder, M., & Clary, E. G. (2016). Understanding and encouraging volunteerism and community involvement. The Journal of Social Psychology, 156, 243-255. (000119182)

Souto-Otero, M. (2016). Young people's views of the outcomes of non-formal education in youth organizations: Its effects on human, social and psychological capital, employability and employment. Journal of Youth Studies, 19, 938-956. (000375244)