בחינות ביבליוגרפיות המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך - מועד א'

ביה"ס לחינוך, המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך

ראש תחום ההתמחות: ­­­דר' יוסי קליין

מועד א'

תשע"ז

 

רשימת ביבליוגרפיה למבחן הביבליוגרפי מועד א'

 

Prof. Israel Gilat

רונן, י' וגילת, י"צ (2016). "האמנם הגנת הילד רווחת במשפט הישראלי?" משפט ועסקים, יט, 1143-1234. (ׁ001173402) נדלה מהכתובת

http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/19/documents/ronen+gilat.pdf

Gilat, I. Z. (2008). The renewed insights of the U.N. convention on children’s rights: The renaissance of ancient Jewish law. Jewish Law Association Studies, 18, 88-102. (002445240)

 

Dr. Yossi Harel-Fish

הראל-פיש, י' (2014). ״חוסן נעורים״: הטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של ילדים ובני נוער. בתוך ר' צימר וח' בוני-נח (עורכות), מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול (עמ׳ 83-67). ירושלים: מוסד ביאליק. (002420875)

Antonovsky, A. (1990, February). Salutogenesis: Studying health vs. studying disease. Paper presented at the Congress for Clinical Psychology and Psychotherapy, Berlin. Retrieved from

http://www.ensp.unl.pt/saboga/soc/pulic/soc_AAconference_berlim_91.pdf

(002420885)

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11, 11-18. (000481873)

Jessor, R. (2014). Problem behavior theory: A half-century of research on adolescent behavior and development. In J. BrooksGunn, R. M. Lerner, A. C. Petersen, & R. K. Silbereisen (Eds.), The developmental science of adolescence: History through autobiography (pp. 239-256). New York: Psychology. (002420873)

Kandel, D. (1975). Stages in adolescent involvement in drug use. Science, 190, 912-914. (002421675)

Morgan, A., & Ziglio, E. (2007). Revitalizing the evidence base for public health: An assets model. Global Health Promotion, 14, 17-22. (001215229)

Seligman, M., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421. (000119609)

 

Prof. Chen Schechter

Coburn, C. E. (2005). Shaping teacher sense making: School leaders and the enactment of    reading policy. Educational Policy, 19, 476-509. (000143458)

Gawlik, M. A. (2015). Shared sense-making: How charter school leaders ascribe meaning to accountability. Journal of Educational Administration, 53, 393-415. (000117507)

 

Dr. Joseph Klein

דגן-בוזגלו, נ' (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. תל אביב: מרכז אדווה. (001215589) (חינוך E379.11 דגן.) (עותק אלקטרוני 1233583 )

בן אליא, נ. (2000). אזרוח החינוך בישראל: דה רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. (000476064) (חינוך E370 בן-אלי.)(עותק אלקטרוני 2384527 )

 

Dr. Iris Hadar Ben-David

Levin, H. M. (1991). The economics of educational choice. Economics of Education Review, 10, 137-158. (000143398)

Levin, H. M. (1992). Market approaches to education: Vouchers and school choice. Economics of Education Review, 11, 279-285. (000143398)

 

Dr. Pascale Benoliel

Sagie, A., & Aycan, Z. (2003). A cross-cultural analysis of participative decision-making in organizations. Human Relations, 56, 453-473. (000149591)

Somech, A. (2010). Participative decision making in schools: A mediating-moderating analytical framework for understanding school and teacher outcomes. Educational Administration Quarterly, 46, 174-209.  (000143449)

46, 174-209.  (000143449)