בחינות ביבליוגרפיות המגמה לתוכניות לימודים והוראה - מועד ב'

ביה"ס לחינוך, המגמה לתוכניות לימודים והוראה

ראש תחום ההתמחות:

בחינה ביבליוגרפית מועד ב' –תשע"ז

 

שאלה 1  ד"ר ורד חלמיש

 

מקורות:

 

Agarwal, P. K., Bain, P. M., & Chamberlain, R. W. (2012). The value of applied research: Retrieval practice improves classroom learning and recommendations from a teacher, a principal, and a scientist. Educational Psychology Review24, 437-448. (000445111)

Benjamin, A. S., & Pashler, H. (2015). The value of standardized testing: A perspective from cognitive psychology. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences2, 13-23. (002405632)

Pyc, M. A., Agarwal, P. K., & Roediger, H. L. (2014) Test-enhanced learning. In A. Benassi, E. Overson, & C. Hakala (Eds.), Applying the science of learning in education: Infusing psychological science into the curriculum (pp. 78-90). Washington, DC: American Psychological Association, The Society for the Teaching of Psychology. Retrieved from http://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1286&context=psych_f...

Roediger, H. L., III, Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. P. Mester & B. H. Ross (Eds.), Psychology of learning and motivation-cognition in education (.pp. 1-36). Oxford: Elsevier. (002423417)

 

 

שאלה  2 ד"ר שירה אילוז

מקורות

הראשות הארצית למדידה והערכה בחינוך [ראמ"ה] (2014). רפורמת "עוז לתמורה" - תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ג דוח המחקר הכמותי. ירושלים: המחבר. נדלה מהכתובת: 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/16336162-E866-4506-A482-D9777C0558F0/191503/Oz_Latmura_Quant_2013.doc

Janssen, F., Westbroek, H., Doyle, W., & Van Driel, J. (2013). How to make innovations practical. Teachers College Record, 115(7). (000141828)

Kaniuka, T. S. (2012). Toward an understanding of how teachers change during school reform: Considerations for educational leadership and school improvement. Journal of Educational Change, 13(3), 327-346. (000472583)

 

שאלה  3  ד"ר יהונתן דבש

מקורות

Bostic, J. Q., Nevarez, M. D., Potter, M. P., Prince, J. B., Benningfield, M. M., & Aguirre, B. A. (2015). Being present at school: implementing mindfulness in schools. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 24(2), 245-259. (002378934)

Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., & Kasari, C. (2010). Effects of mindful awareness practices on executive functions in elementary school children. Journal of Applied School Psychology, 26(1), 70-95. (002437379)

Kaunhoven, R. J., & Dorjee, D. (2017). How does mindfulness modulate self-regulation in pre-adolescent children? An integrative neurocognitive review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 74(Part A), 163-184. (000581544)

 

שאלה 4   ד"ר אלי קון

 

מקורות

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: רמות. (000347017) (חינוך E371.26 ביר) (עותק אלקטרוני 002392129 )

נבו, ד' (1992). ההערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה. בתוך מ' זילברשטיין (עורך), הערכה בתכנון לימודים והוראה: פרספקטיבה של המורה (עמ' 12-5). ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (000464866)

תמיר, י' (2011). פדגוגיה בנקאית: מה עושים המבחנים הבין לאומיים לחינוך. הד החינוך, פו(2),
52-48. (000113496)

Birenbaum, M. (2007). Evaluating the assessment: Sources of evidence for quality assurance. Studies in Educational Evaluation, 33, 29-40. (000140152)

 

שאלה5   ד"ר טובה מיכלסקי

 

מקורות

 

מיכלסקי, ט' וקרמרסקי, ב' (2008). טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת בזיקה לתפיסות למידה והוראה. מגמות, מה(4), 798-765. (000116184)

Michalsky, T. (2013). Integrating skills and wills instruction in self-regulated science text reading for secondary students. International Journal of Science Education, 13(11), 1846 -1873. (000332415) 

Zohar, A., & Peled, B. (2008). The effects of explicit teaching of metastrategic knowledge on low- and high-achieving students. Learning and Instruction, 18, 337-353. (000180020)

 

 

שאלה 6   (שאלה אינטגרטיבית מכל הקורסים)

רשימת קריאה

 

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: רמות. (000347017) (חינוך E371.26 ביר) (עותק אלקטרוני 002392129 )

הראשות הארצית למדידה והערכה בחינוך [ראמ"ה] (2014). רפורמת "עוז לתמורה" - תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים את הרפורמה ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ג דוח המחקר הכמותי. ירושלים: המחבר. נדלה מהכתובת: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/16336162-E866-4506-A482-D9777C0558F0/191503/Oz_Latmura_Quant_2013.doc

מיכלסקי, ט' וקרמרסקי, ב' (2008). טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת בזיקה לתפיסות למידה והוראה. מגמות, מה(4), 798-765. (000116184)

נבו, ד' (1992). ההערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה. בתוך מ' זילברשטיין (עורך), הערכה בתכנון לימודים והוראה: פרספקטיבה של המורה (עמ' 12-5). ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (000464866)

תמיר, י' (2011). פדגוגיה בנקאית: מה עושים המבחנים הבין לאומיים לחינוך. הד החינוך, פו(2),
52-48. (000113496)

Agarwal, P. K., Bain, P. M., & Chamberlain, R. W. (2012). The value of applied research: Retrieval practice improves classroom learning and recommendations from a teacher, a principal, and a scientist. Educational Psychology Review24, 437-448. (000445111)

Birenbaum, M. (2007). Evaluating the assessment: Sources of evidence for quality assurance. Studies in Educational Evaluation, 33, 29-40. (000140152)

Benjamin, A. S., & Pashler, H. (2015). The value of standardized testing: A perspective from cognitive psychology. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences2, 13-23. (002405632)

Bostic, J. Q., Nevarez, M. D., Potter, M. P., Prince, J. B., Benningfield, M. M., & Aguirre, B. A. (2015). Being present at school: implementing mindfulness in schools. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 24(2), 245-259. (002378934)

Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., & Kasari, C. (2010). Effects of mindful awareness practices on executive functions in elementary school children. Journal of Applied School Psychology, 26(1), 70-95. (002437379)

Janssen, F., Westbroek, H., Doyle, W., & Van Driel, J. (2013). How to make innovations practical. Teachers College Record, 115(7). (000141828)

Kaniuka, T. S. (2012). Toward an understanding of how teachers change during school reform: Considerations for educational leadership and school improvement. Journal of Educational Change, 13(3), 327-346. (000472583)

Kaunhoven, R. J., & Dorjee, D. (2017). How does mindfulness modulate self-regulation in pre-adolescent children? An integrative neurocognitive review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 74(Part A), 163-184. (000581544)

Michalsky, T. (2013). Integrating skills and wills instruction in self-regulated science text reading for secondary students. International Journal of Science Education, 13(11), 1846 -1873. (000332415) 

Pyc, M. A., Agarwal, P. K., & Roediger, H. L. (2014) Test-enhanced learning. In A. Benassi, E. Overson, & C. Hakala (Eds.), Applying the science of learning in education: Infusing psychological science into the curriculum (pp. 78-90). Washington, DC: American Psychological Association, The Society for the Teaching of Psychology. Retrieved from http://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1286&context=psych_facpub

Roediger, H. L., III, Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. P. Mester & B. H. Ross (Eds.), Psychology of learning and motivation-cognition in education (.pp. 1-36). Oxford: Elsevier. (002423417)

Zohar, A., & Peled, B. (2008). The effects of explicit teaching of metastrategic knowledge on low- and high-achieving students. Learning and Instruction, 18, 337-353. (000180020)