ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

 

שם ומספר הקורס:  סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

סוג הקורס: סדנה

77-845-01

שנת לימודים:  תשע"ז                    סמסטר: ב' (שנה ב')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@goldrattgroup.com

אתר הקורס באינטרנט:          

כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו,

אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה"

הרב י"ד סולובייצ'יק

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו", אברהם לינקולן

 

א. מטרות הקורס

מטרות הקורס

  1. הסטודנט יתוודע לתיאוריות רווחות ולכלים פרקטיים בנושא התנדבות, יזמות ומעורבות חברתית.
  2. למידה מהצלחות -  הסטודנטים יכירו תוכניות לעידוד יזמות, מעורבות חברתית והתנדבות.
  3. הסטודנט יבחנו את השלכות העידן הדיגיטלי על הסוגיות הנדונות.
  4. הסטודנט יבחנו דרכים לפיתוח יזמות, מעורבות והתנדבות.

 

ב. תוכן הקורס:

בכל תקופה ובכל חברה התקיימה מערכת של עזרה לחלשים על פי הקוד התרבותי שהיה נהוג באותה חברה, וערכי הפילנתרופיה והעזרה לזולת היו ועודם ערכים המושתתים על יסודות חברתיים, תרבותיים, פוליטיים ודתיים. בשנים האחרונות גבר העניין בהתנדבות במידה רבה (גרומב, 2015). משמעות פיתוח ההתנדבות היא הרחבת מגוון האפשרויות העומדות לפני הציבור כך שיוכל לנהל חיים ערכיים כראות עיניו. לצד פיתוח ההתנדבות הולכת וגוברת המעורבות החברתית ביזמות. המושג "יזמות" שעד לפני מספר שנים היה שמור לתחום העסקים והתעשייה פרץ הרבה אל מעבר לגבולותיהם. כיום מדובר רבות ביזמות חברתית כגישה המנחה את פעילותם של פרטים וארגונים כאחד. במהלך הקורס נדון ביזמות, במעורבות ובהתנדבות המאפיינים את המציאות המשתנה ונבחן את משמעויותיהן בחינוך הלא פורמלי והבלתי פורמלי.

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים וניתוחם, מפגש עם נושאי מישרה מהשדה והתנסות בתרגילי מנהיגות קבוצתיים. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: ניתוח מבוסס מאמר של תצפית/ראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית.  

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

דרכי הוראה וקריאה נדרשת

 

1-2

התנדבות ומעורבות חברתית

בירור תיאורטי ודיון על ההתנדבות במציאות המשתנה ועל חינוך להתנדבות ולמעורבות חברתית. דיון מבוסס על: בר, ר., וגרומב, מ. (2015); קליבנסקי, ח. (2011); ו שמר, צ. (2011).

3-4

יזמות חינוכית

דיון תיאורטי בחינוך ליזמות וחקר מקרה של יזמות. ניתוח מבוסס על פרסומי משרד החינוך והחברה למתנ"סים.

5-6

צמיחה אישית בצמיחה חברתית

עבודה בקבוצות לבירור השפעתה של המעורבות החברתית וגורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. דיון וניתוח תיאורטי בהתבסס על: אלמוג, י., שנער, מ., ופלישר, נ. (2003); גורדון, ב. (1981); רותי, ד., ויורק, א. (2002); רפפורט, ת., פנסו, ע., וגארב, י. (1995).

7-8

ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

עיון וניתוח חקרי מקרה: צוערי הדמוקרטיה (הבר, 2011; הכט, ורם, (2009), המחאה החברתית והרשתות החברתיות (פבל, 2012), ארגונים לשינוי חברתי בישראל (קאופמן, וגדרון, 2006); ומרכזי הצעירים בגויינט ישראל.

9-11

פיתוח מעורבות חברתית

סדנה מבוססת עבודה בקבוצות וניתוח תיאורטי של פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל (בר, 2008); שימור מתנדבים (בר וארנון, 2012), מנהל ההתנדבות כמנהיג (לוי ויורק, 2011; פרידמן גמליאלי, 2008) ועידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים (נידל שמעוני, 2007).  

12-13

  1. העצמה נשית

 

ניתוח חקרי מקרה של תכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

אלרועי, ר. גרוס, י. אשכנזי, ב. רוזן (2008). "פרויקט אישה"

ויצו: תוכנית מנהיגות לנשים:'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות. 

מלר, צ., וגרנות, ג. (2006). נ.מ.ש. נערות מובילות שינוי

ידידים. (2012). מודל תכנית סל"ע – סיוע לנערות.

14

התנדבות במבט בינלאומי  

סדנה המבוססת על ניתוח תיאורטי של תשתיות לאומיות לקידום ההתנדבות בעולם (בר, וגרומב, 2015; קאופמן, מירסקי, ואבגר, 2005; וגרוס וגולדרט, 2015).

 

 

 

ג. חובות הקורס:

   

1.... תרגיל אמצע קורס: תיעוד ראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית וניתוח מבוסס מאמר  .............................................................  40%

2.... נוכחות והשתתפות פעילה..................................................................... 10%

3.... מבחן מסכם ........................................................................................  50%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    1. התנדבות ומעורבות חברתית:

קריאת חובה:

בר, ר., וגרומב, מ. (2015). התנדבות במציאות משתנה: למען החברה, למען הזולת. כפר סבא: נדב ספרים. (פרק 10: ההתנדבות החדשה עמודים 93-105; פרק 20: התנדבות וירטואלית, עמודים 186-190. פרק 17: התנדבות לא פורמלית וקהילתית, עמודים 159-163). (002411604) (מדעי החברה E361.7 בר). נדלה מאתר http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/2/36/52/08-Bd4xjDPrfa.pdf

קליבנסקי, ח. (2011). התנדבות מחנכת וחינוך להתנדבות: חינוך בלתי-פורמלי והתנדבות נוער. בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמ' 105-118). כפר סבא: נדב ספרים.  (001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

שמר, צ. (2011). פרויקט "בונים קהילה": קבוצות משולבות לפעילות והתנדבות בקהילה. בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 301-306). כפר סבא: נדב ספרים. (001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

קריאת רשות:

ארזי, ח., עשת, מ., ודנינו, מ. (1996). יזמות: פרקים נבחרים לתוכנית לימודים בבתי הספר העל-יסודיים. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט. (391414)

ארנון, ל. (2007). מהי התנדבות? סקירה ודיון בהגדרות למונח התנדבות בארץ ובעולם היחידה לפיתוח ידע ומידע. עמותת נדב. נדלה מאתר ההתנדבות: http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=2640&CategoryID=672&Page=1

המועצה הלאומית להתנדבות. (2005). אמנת ההתנדבות- קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל: זכויות וחובות של מתנדבים בארגונים המפעילים מתנדבים. קובץ זמין באתר http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?CategoryID=121

משרד החינוך. (תשע"ה). התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית: תכנית תלת שנתית בחינוך העל יסודי ליישום התכנית האסטרטגית. נדלה מאתר: http://www.meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf

משרד החינוך, הוועדה לעדכון האוגדן להגדרת תפקידים לעובדי נוער וקהילה. (2014). הגדרת תפקיד מנהל ההתנדבות הרשותי מתוך: אוגדן בעלי תפקידים: הגדרות תפקידים לעובדי חינוך, נוער וקהילה, מנהיגות, התנדבות, קידום נוער, מרכזים קהילתיים ומתנ"סים, ספורט ותרבות ברשויות המקומיות ובמגזר הכפרי (מהדורה מעודכנת, עמודים 2-35, 47-54). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מאתר 

http://www.meyda.education.gov.il/files/noar/officials_booklet.pdf

 

Drucker, P. (1985). Entrepreneurship and innovation: Practice and principles. Armonk, NY: Sharpe. (אין בבר אילן)

2. יזמות חינוכית

קריאת חובה:

אהרונוב, ר., וחביב-נדן, ג. (ללא שנה). חינוך ליזמות. ירושלים: משרד החינוך. נדלה מאתר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/Maamar1.htm

החברה למתנ"סים. (2014). מעודדים יוזמות: יוזמות וחידושים במתנ"סים. מודיעין-מכבים-רעות: המחבר. נדלה מאתר http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yozmot2014.doc

 

קריאת רשות:

מכון ברנקו וייס. (1996). חשיבה יזמית: ספר לימוד ביזמות על פי תוכנית הלימודים ביזמות של משרד החינוך, התרבות והספורט. משרד החינוך ומכון ברנקו וייס. נדלה מאתר http://www.brancoweiss.org.il/816/109.htm

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער מחוז תל-אביב. (ללא שנה).  המכרה למשאב האנושי: מאגר יוזמות במחוז תל-אביב. נדלה מאתר http://initiativesevalue.blogspot.co.il/

שיין, ש. (עורך). (2011). פרויקטים חברתיים במרכזי הצעירים בישראל. ירושלים: ג'ויינט ישראל. (אין בבר אילן)

3. צמיחה אישית בצמיחה חברתית

קריאת חובה:

אלמוג, י., שנער, מ., ופלישר, נ. (2003). סקירה על השפעות התוכנית החינוכית "מחויבות אישית  - שירות לזולת"  על בני הנוער המשתתפים בה. ירושלים: משרד החינוך. נדלה מהכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Perut/tharticle/research13.doc

גידרון, ב', גריפל, נ' (1981). תגמולים, שביעות רצון והתמדה בעבודת מתנדבים במרכזים הקהילתיים. ירושלים: בית־-הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, ובית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים. (000016735) (חינוך E361.8 גדר.תג)

רותי, ד., ויורק, א. (2002). גורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. חברה ורווחה כב/3. נדלה מאתר משרד הרווחה: http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Pages/booklet_2002_3.aspx

רפפורט, ת., פנסו, ע., וגארב, י. (1995). זה דבר חשוב בארץ ישראל לתת לציבור: נערות ציוניות-דתיות תורמות ללאום. תיאוריה וביקורת, 7, 223-234. נדלה מאתר http://theory-and-criticism.vanleer.org.il//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/1Q0t85/%2F%2F7-11.pdf

קריאת רשות:

*Ellis, S. (October 9, 2011). Laying the foundation for volunteer success. In H. Pinto (org.), Revista Migrações - Número Temático Migrantes e Voluntariado (pp. 101-119). Lisboa: ACIDI. Retrieved from

http://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/183863/Migracoes_9_pp101a119.pdf/3d5787bf-9fbb-4d9f-a5fb-b22fba400ef4

Lumarda, J. (2001). Philanthropy, self-fulfillment, and the leadership of community foundations. Leader to Leader, 22, 53-62. (000505460)

Van Linden, J. A., & Fertman, C. I. (1998). Youth leadership: A guide to understanding leadership development in adolescents. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (אין בבר אילן)

4. ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

קריאת חובה:

הבר, כ. (2011). מי צריך אינטגרציה? סולידריות בעידן של מימוש עצמי, ניתוח קבוצת מיקוד של צוערי הדמוקרטיה. המכון הישראלי לדמוקרטיה. נדלה מאתר http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf

הכט, י., ורם, א. (2009). הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי: מהעצמה אישית לאקטיביזם חברתי. בתוך נ. אלוני (עורך), דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי (עמ' 336-357). בני ברק: הקיבוץ המאוחד. ((001220170)

פבל, ט. (2012). המחאה החברתית והרשתות החברתיות: מהעולם המקוון לעולם הממשי ובחזרה. פרק ד: מאביב העמים הערבי למהפכת הקוטג' ונגזרותיה (עמודים 28-36). ירושלים: כנסת ישראל. נדלה מהכתובת http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03096.pdf

קאופמן, ר., וגדרון, ב. (2006). מיסוד והתמחות המחאה?: מאפיינים ומגמות בהקמת ארגונים לשינוי חברתי בישראל. באר שבע: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. עמ' 10-28. (בית ברל: 361.23 קאו) (אין בבר אילן)

שגיא, ש. (ללא שנה). מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל (עמודים 16-25). ירושלים: גויינט ישראל. נדלה מאתר http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/youngklita-doc-meoravutchevratit.pdf

קריאת רשות:

רודיך-כהן, א. (2013). טיוטת דו"ח תחום בנושא ארגונים הפועלים עם ולמען צעירים בוגרים בישראל בגילאי 18-35. מידות.  (לא נמצא)

McAdam, D., & Paulsen, R. (1993). Specifying the relationship between social ties and activism. American Journal of Sociology, 99, 640-667. (000119259)

5. פיתוח מעורבות חברתית

קריאת חובה (3 מתוך 5):

בר, ר. (2008). פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל, בתוך: 60 שנות חינוך בישראל, עבר, הווה, עתיד. ירושלים: מכון מנדל. נדלה מאתר https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/Graduate/Mandel.BAR.pdf

בר, ר., וארנון, ל. (2012). בין הדור השקט לדור ה- Y: שימור מתנדבים מהדורות השונים. עט השדה, 9, 25-34.  נדלה מהכתובת http://din-online.info/pdf/eth9.pdf

לוי, מ., ויורק, א. (2011). מנהל ההתנדבות כמנהיג: דיווח על מחקר. בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 362-355). כפר סבא: נדב ספרים. 001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

נידל שמעוני, ב. (2007). עידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים: מדריך לניהול מתנדבים בעמותות המגזר השלישי ובמסגרות התנדבות בישראל. ירושלים: הוצאת החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בעמודים. http://www.shatil.org.il/node/149

פרידמן גמליאלי, ס. (2008). ניהול מתנדבים הלכה למעשה. ירושלים: יד שרה, מכון לר לניהול ההתנדבות. (עותק אלקטרוני 001194590)

קריאת רשות:

דנה, ג., לוי, מ., וארנון, ל. (ללא שנה). התנדבות בני נוער כמנבאת שיעורי הצבעה בבחירות בעתיד. ג'ויינט ישראל אשלים. נדלה מאתר  http://jointvolunteering.co.il/blog/wp-content/uploads/2015/03/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93.pdf

חמיטובסקי, ט. (1996). מתנדבים ואנשי מקצוע עסקה חברתית (דרכים לעובד המקצועי המבקש להבין ו"לנצל" טוב יותר את המתנדב). בעבודה הקהילתית, 11, 96-111. (כע במדעי החברה - 000112084).

טליאס, מ., דוניץ, י., שמעוני, ד., ופיורקו, י. (2007). המדריך לשותפויות בין מגזרים. ירושלים: ג'וינט ישראל אלכ"א. (עותק אלקטרוני 002387673)

Clary, E. G., Snyder, M., & Stukas, A. A. (1996). Volunteers’ motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505. (000128481)

Janoski, T., Musick, M., & Wilson, J. (1998). Being volunteered? The impact of social participation and pro-social attitudes on volunteering. Sociological Forum, 13(3), 495-519. (000487191)

Johnson, M. K., Beebe, T., Mortimer, J. T., & Snyder, M. (1998). Volunteerism in Adolescence: A process perspective. Journal of Research on Adolescence, 8(3), 309- 332. (000388692)

Stukas, A. A., Worth, K. A., Clary, E. G., & Snyder, M. (2009). The matching of motivations to affordances in the volunteer environment: An index for assessing the impact of multiple matches on volunteer outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(1), 5-28. (000128481)

6.העצמה נשית

חקרי מקרה של תוכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

  1. אלרועי, ר. גרוס, י. אשכנזי, ב. רוזן (2008). "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים - דוח מסכם. מאיירס-גויינט-ברוקדייל. זמין באתר: http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=28
  2. ויצו: תוכנית מנהיגות לנשים:'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות.  זמין באתר http://www.wizo.org.il/page_35092
  3. מלר, צ., וגרנות, ג. (2006). נ.מ.ש. נערות מובילות שינוי - תוכנית הדרכה מחודשת לנערות. רמת-גן: שדולת הנשים בישראל ומשרד החינוך. (לא מוצאת כזה  פרסום בשום מקום)
  4. ידידים. (2012). מודל תכנית סל"ע – סיוע לנערות. נדלה מאתר ידידים: http://yedidim.org.il/files/yedidim_sela.pdf

קריאת רשות:

כאהן-סטרבצ'יסנקי, פ., קונסטנטינוב, צ., ויורוביץ, ל. (2006). נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים. מאיירס-גויינט-מכון ברוקדייל. נדלה מאת 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/485rr-adolescentgirls-heb.pdf

 

קריאת רשות:

קרומר-נבו, מ., וסידי, מ. (2014). פמיניזם, כתיבה מחקרית ואחרות. בתוך מ. קרומר-נבו, מ. לביא-אג'אי, וד. הקר (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמניסטיות (עמודים 229-247). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (002378433) (פילוסופיה 305.42 מתו.מח)

7. התנדבות במבט בינלאומי  

קריאת חובה:

בר, ר., וגרומב, מ. (2015). התנדבות במציאות משתנה. כפר סבא: נדב ספרים. פרק 26: תשתיות לאומיות לקידום ההתנדבות בעולם (עמודים 230-233). בקיטלוג במדעי החברה 002411604 ונדלה מאתר: http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/2/36/52/08-Bd4xjDPrfa.pdf

קאופמן, ר. מירסקי, י., ואבגר, ע. (2005). גורמים המשפיעים על גיוס והפעלה של מתנדבים בשירותי הרווחה: חקר מקרה של תוכניות התנדבות במרכז קהילתי יהודי ברוסיה. ביטאון סוציאלי, 68, 102-122. זמין באתר  https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/68/article6.pdf

קריאת רשות:

גרוס, ז., וגולדרט, מ. (2015). החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים. נדלה מאתר http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/Review_Gross-Goldrat.pdf

Ontario Volunteer Centre Network & Volunteer Canada. (n.d.-b). Youth: How can we get them involved? Planning for Volunteer Involvement, 7. Retrieved from http://volunteer.ca/topics-and-resources/volunteer-management/resources

Shields, P. O. (2009). Young adult volunteers: Recruitment appeals and other marketing considerations. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 21(2), 139-159. (2404468)

Canada survey of giving, volunteering and participating. (pdf). Retrieved from http://www.givingandvolunteering.ca/files/giving/en/csgvp_highlights_2007.pdf