רזניק יוליה 77-432-01 התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה

                                                     

התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה

 77-432-01

יוליה רזניק

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"ז                  סמסטר:    א'                      היקף שעות:  4

 

א. מטרות הקורס:

  • לספק תשתית רחבה להבנת הפרעות בהתפתחות תקינה של תקשורת ושפה ולהכיר את האטיולוגיה והאפיונים של הפרעות התפתחותיות מרכזיות בתחום זה.
  • לערוך הכרות כללית עם דרכים בשיקום ובטיפול ולהגביר את המודעות לאיתור מוקדם של ילדים עם הפרעות בהתפתחות תקשורת ושפה.
  • לדון בתפקידו של המטפל החינוכי באיתור, בהפניה לטיפול ובשותפות בטיפול במסגרת המערך המסייע לילדים עם הפרעות תקשורת ו/או שפה.  

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס בנוי משלושה מוקדים עיקריים:

א. הבנת המהלך התקין של התפתחות התקשורת והשפה, תוך הקניית מושגי יסוד בתחום, כולל היכרות עם תיאוריות מרכזיות אודות התפתחות תקינה של שפה.

ב. הצגת מודלים כלליים של הפרעות בתקשורת, הצגת האטיולוגיה והאפיונים של הפרעות שונות בהתפתחות תקשורת ושפה.

ג. דיון בהשלכותיהן החינוכיות של הפרעות שונות בהתפתחות תקשורת ושפה.

 

    מהלך השיעורים:

השיעורים כוללים הרצאות פרונטאליות ודיונים, תוך שימוש במצגות והדגמות באמצעות סרטונים.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים (יתכנו שינויים אשר יפורסמו במהלך הסמסטר)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה לשיעור

(פריטי חובה מסומנים בכוכבית)

1-2

מבוא:

מהי שפה אנושית ומה ייחודה?

מה בין תקשורת, שפה ודיבור?

מהם רכיבי השפה?

*צור, סגל ורום (2012), פרק 1

מודלים המסבירים את רכישת השפה

 

גרודזינסקי (1993)

צור, סגל ורום (2012), פרק 2

 

3-4

שלבים בהתפתחות שפה: מבוא

השלב הקדם מילי בהתפתחות התקשורת והשפה

דרומי (2002)

*צור, סגל ורום (2012), פרק 3

5-6

השלב החד-מילי בהתפתחות התקשורת והשפה

דרומי (1997)

*צור, סגל ורום (2012), פרק 4

Hollich et al. (2000)

7-8

השלב הדקדוקי המוקדם

*צור, סגל ורום (2012), פרק 5

9-10

השלב הדקדוקי המאוחר

*צור, סגל ורום (2012), פרק 6

11

התפתחות יכולות השיח

בלום-קולקה וחמו (2010)

*צור, סגל ורום (2012), פרק 7

12

התפתחות היכולת הנרטיבית

שון וברמן (1997)

צור, סגל ורום (2012), פרק 8

13-14

המודל התיאורי והמודל האטיולוגי בהפרעות תקשורת ושפה

 

לקות שפה ספציפית (SLI):

הגדרות, סוגים ואפיונים

רום, צור וקריזר (2009), פרק 7

*Friedmann & Novogrodsky (2008)

15-16

אפיוני תקשורת, שפה ודיבור של ילדים עם לקות בשמיעה

דרומי ורינגוולד-פרימרמן (1996), פרקים 2-3

דלאז וטאלר (2014)

*רום, צור וקריזר (2009), פרק 14

הגישה הטבעית להקניית שפה לילדים עם לקות בשמיעה

דרומי ורינגוולד-פרימרמן (1996), פרקים 4-5

17-18

אפיוני שפה של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

*רום, צור וקריזר (2009) פרק 8

Abbeduto, Warren& Conners (2007)

סקירת גישות בטיפול

Rosenberg & Abbeduto (2013) 

19-20

אפיוני תקשורת ושפה של ילדים עם ASD

*רום, צור וקריזר (2009), פרק 4

 

סקירת גישות בטיפול

Warren, McPheeters, Sathe, Foss-Feig, Glasser & Veenstra-VanderWeele (2011)

21

אפיוני שפה של ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך

רום, צור וקריזר (2009), פרק 9

Schiff & Ravid (2012)

22-23

מאפייני תקשורת ושפה אצל ילדים דו-לשוניים

*רום, צור וקריזר (2009), פרק 10

Armon-Lotem, S., de Jong, (2015) 

24

לקויות דיבור

 

רום, צור וקריזר (2009), פרקים 11-13

 

25

דרכים בהערכה ואבחון של לקויות תקשורת ושפה

 דרומי ושטיימן (2011)

26

סיכום

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 

    חובות / דרישות / מטלות:

 

  1. נוכחות והשתתפות פעילה בכל פעילויות הקורס
  2. קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה

 

מרכיבי הציון הסופי:

מבחן בסוף הסמסטר: 70%

עבודה בזוגות: 30%

 

ד. ביבליוגרפיה:

בלום-קולקה, ש. וחמו, מ. (עורכות). (2010). ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים. תל-אביב: מטח.  (001204525) (חינוך 155.418 ילד.מד) (עותק אלקטרוני 001210600)

גרודזינסקי, י. (1993). פסיכולוגיה ושפה. ירושלים: מכון ון ליר, הקיבוץ המאוחד. (000218212) (חינוך 401.9 גרו.פס) (עותק אלקטרוני 002409104)

דלאז', ה. וטאלר, ל. (2014). התפתחות שפה אצל ילדים עם ליקוי שמיעה קל עד בינוני. בתוך ט. מוסט וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים (כרך א', עמ' 352-383). תל אביב: מכון מופ"ת. (002387158)

דרומי, א. (1997). "היא לא מדברת, היא אומרת רק מילים" - התפתחות הלקסיקון בשלב החד-מילי. בתוך י. שימרון (עורך), מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. ירושלים: מאגנס. (001139591)

דרומי, א. (2002). שלבים בהתפתחות העברית כשפת אם. בתוך פ. קליין וד. גבעון (עורכות), שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 41-9). תל-אביב: רמות. (000563051)

דרומי, א. ורינגוולד-פרימרמן, ד. (1996). התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה: השלב הקדם-מילי. תל-אביב: רמות. (000329093) (חינוך E371.912 דרו.)

דרומי, א. ושטיימן, מ. (2011). מודל התפתחותי להערכת תקשורת, שפה ודיבור. בתוך ע. קורת וד. ארם (עורכות), אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ'
506-524). ירושלים: מאגנס. (001208842) (חינוך 372.6 אור.וש)

צור, ב., סגל, מ. ורום, א. (2012). והילד אומר: רכישת שפה ותקשורת בילדות. תל אביב: מכון מופ"ת. (002356765) (חינוך 401.93 צור.וה )

רום, א. סגל, מ. וקריזר, ו. (2009). שפה וקוץ בה: לקויות תקשורת, שפה ודיבור אצל ילדים. תל אביב: מכון מופ"ת. (001180657) (חינוך 618.92855 רום)

שן, י. וברמן, ר. (1997). מהאירוע הבודד למבנה הפעולה: שלבים בהתפתחות הנרטיבית. בתוך י. שימרון (עורך), מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל (עמ' 145-119). ירושלים: מאגנס. (001139589)

Abbeduto, L., Warren, S. F., & Conners, F. A. (2007). Language development in Down syndrome: From the prelinguistic period to the acquisition of literacy. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13(3), 247-261. (000505417)

Armon-Lotem, S., de Jong, J., & Meir, N. (2015). Assessing multilingual children: Disentangling bilingualism from language impairment. Bristol: Multilingual Matters. (002399831) (חינוך 618.92855 ASS)

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2008). Subtypes of SLI: SySLI, PhoSLI, LeSLI, and PraSLI. In A. Gavarró & M. João Freitas (Eds.), Language acquisition and development. Newcastle, UK: Cambridge Scholars. (001235110)

Hollich, G. J., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Brand, R. J., Brown, E., Chung, H. L., … Bloom, L. (2000). Breaking the language barrier: An emergentist coalition model for the origins of word learning. Malden: Blackwell. (000469007) (חינוך 155.413 HOL)

Rosenberg, S., & Abbeduto, L. (2003). Language and communication in mental retardation: Development, processes, and intervention. Hillsdale: Erlbaum. (000303352) (חינוך 618.928588 ROS)

Schiff, R., & Ravid, D. (2012). Linguistic processing in Hebrew-speaking children from low and high SES backgrounds. Reading and Writing, 25(6), 1427-1448. (000517070)

Warren, Z., McPheeters, M. L., Sathe, N., Foss-Feig, J. H., Glasser, A., & Veenstra-VanderWeele, J. (2011). A systematic review of early intensive intervention for autism spectrum disorders. Pediatrics, 127(5), e1303-e1311. (000438495)