פרופ' רומי שלמה 77-941-01 כלים בעבודת הייעוץ

 כלים בעבודת הייעוץ 77-941-01

סוג הקורס: שיעור למגמה לייעוץ חינוכי לתואר שני

שנת לימודים:       תשע"ז             סמסטר:   א'                          היקף שעות:  1 ש"ש

שם המרצה: פרופ' שלמה רומי shlomo.Romi@biu.ac.il

                                                           

 

א. מטרות הקורס: הרחבת הידע בתחום כלי עבודתו של היועץ החינוכי.

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס יעסוק בכלים המסייעים לתחום הייעוץ החינוכי ויתמקד בעיקר בשני סוגי כלים. הסוג הראשון יתייחס לכלים בהם משתמש היועץ ומהווים חלק בלתי נפרד מתפקודו הייעוצי במסגרת שבה הוא עובד. כמו לדוגמא התצפית, שאלוני משוב שונים שאלונים לבדיקת אקלים בית הספר ועוד. הסוג השני יהיו כלים מתחומים המשיקים לעבודת היועץ שידיעתם תסייע להפניה מושכלת של נועצים אלו לשירותים הרלבנטיים. הכוונה לכלים מתחום האבחון הפסיכולוגי וכלים מתחום האבחון הדידקטי. במסגרת הקורס יידונו נושאים של מהות הפוטנציאל האנושי דרכי אבחון וטיפול, היבטים רב-תרבותיים, נושאים אתיים והשלכותיהם של נושאים אלו על עיצוב זהותו המקצועית של היועץ החינוכי בעידן הפוסט-מודרני.

נושאים עיקריים 

-    ראיון אישי

-     תצפית (סיטואציות שונות)

-     הערכה סוציומטרית

-     שאלוני הערכה שונים

 -    אבחון פסיכולוגי, אבחון פסיכיאטרי, אבחון דידקטי.

-      מבחנים להערכת כשרי למידה

-      מהות המבחנים ושימושיהם.

-      היבטים תיאורטיים.

-      שיקולים חברתיים ואתיים בעריכת מבחנים.

-      מאפייני תהליך אבחוני.

-      כישורים, אינטליגנציה ואישיות.

-      נורמות,מהימנות ואבחנה מבדלת.

-      מבחני אינטליגנציה.

-      מבחנים השלכתיים.

-      הדו"ח הפסיכודיאגנוסטי ומתן משוב.

-      משמעויות חינוכיות וטיפוליות של הדו"ח.  

 

    מהלך השיעורים הקורס יועבר באמצעות הרצאות (ומצגות), שישולבו בכמה ניתוחים ביקורתיים של 

    דו"חות פסיכודיאגנוסטיים, לשם הבנתם ומשמעויותיהם החינוכיות טיפוליות.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

 1.  

מבוא לכלים ביעוץ  חינוכי

3,9

 

 1.  

מבחנים פסיכו'-וקסלר

4,5,12

 

 1.  

מבחנים פסיכו'-גרפי

4,5,11

 

 1.  

מבחנים פסיכו'-השלכת'

4,5

 

 1.  

אבחון דידקטי

10+מצגת

 

 1.  

התערבויות מערכתיות

1,2,6

 

 1.  

התערבויות מערכתיות

1,2,6

 

 1.  

התערבויות מערכתיות

1,2,6

 

 1.  

סוגיות אתיות,חברתיות

7,8

 

 1.  

סוגיות אתיות,חברתי'

7,8

 

 1.  

סוגיות אתיות, חברתי'

7,8

 

 1.  

הדו"ח הפסיכולוגי

מצגת

 

 1.  

חזרה וסכום

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

                  

 • השתתפות סדירה כמקובל על פי התקנון בשיעורים.
 • קריאה של פריטי החובה ברשימה הביבליוגרפית.

 

     דרישות קדם: אין דרישות קדם

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 • הגשת תרגילים עפ"י הצורך.

 

 מרכיבי הציון הסופי :

 

 • עמידה בחובות הקורס מהווה תנאי למבחן סיום שהציון בו הינו הציון הסופי לקורס

 

ד. ביבליוגרפיה: (מקורות חובה מסומנים ב-*)

 

1.דור, י' וארהרד, ר' (1991). חוסן נפשי: שיפור כושר ההתמודדות במצבי מצוקה ומניעת התאבדות. ירושלים: עמל, המרכז הפדגוגי טכנולוגי ושפ"י.  (פרקים נבחרים)  (217279) (חינוך  155.9042 אל-דור)

2.ארהרד, ר' (2001). אקלים חינוכי מיטבי: ערכה לאבחון והתערבות. ירושלים: שפ"י, משרד החינוך. (פרקים נבחרים).  נדלה מהכתובת

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CE02825F-B8C7-4DB1-9055-67D9AF4B2AE3/79494/aklinhinuchimeytavi1.pdf

3א.*ארהרד, ר' (2004). יעוץ בבית ספר - אקולוגיה מקצועית: מבוא. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 26-9). תל אביב: רמות. (פרק המבוא, והיועץ וקידום מיטביות/שדמי). (001138798)

 3ב. שדמי, ח' (2004). היועץ וקדום מיטביות. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל אביב: רמות. (מיקוד 351-363000595767)

4.*אנסטאזי, א' (1994). מבחנים פסיכולוגיים (מהדורה ששית). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (0136830) (חינוך 153.93 אנס.)

הפרקים הבאים: פרק 1, פרק  2, (על פי המיקודים) פרק 9 עמ' 231-244 כולל, פרק 16 עמ'   438-440 כולל, פרק 19 עמ' 529-534, עמ' 535-538.

5.*בנזימן, ח' (1982). לצאת מן המבוך: דוגמאות של אבחונים פסיכולוגיים. ירושלים: דביר. (מבוא – עמ' 7-9, ועמ' 88-111 - 1099572)

6.בן-עזרא, ג' וזילברמן, ד' (2001). הייעוץ החינוכי והגישה המערכתית. ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, השירות הפסיכולוגי-יעוצי.  (001104166). (חינוך 001104166)

7.*וייל, ג' (2003). סוגיות אתיות בעבודת טיפולית-ייעוצית במערכת החינוך. בתוך ג' שפלר, י' אכמון וג' וייל (עורכים), בתוך סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי (עמ' 442-451). ירושלים: מאגנס.    (1071209)

8.*נבו, ב' (2003). סוגיות אתיות ומקצועיות בשימוש במבחנים פסיכולוגים. בתוך ג' שפלר, י' אכמון וג' וייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי (עמ' 469-485). ירושלים: מאגנס.  (1071211)

9.קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות. (עמ' 11-20 על 7 פונקציות היועץ בקצרה). (125012) (חינוך 371.4 קלי.)

 

 

10a. Zeidner, M. (2001). Invited foreword and introduction. In J. J. W. Andrews, D. H. Saklofske, & H. L. Janzen (Eds.), Handbook of psychoeducational assessment, ability, achievement and behavior in children (pp. 1-10). San Diego, CA: Academic. (001222948)

10b. Gresham, F. M. (2001). Assessment of social skills in children and adolescents. In J. J. W. Andrews, D. H. Saklofske, & H. L. Janzen (Eds.). Handbook of psychoeducational assessment, ability, achievement and behavior in children San Diego, CA: Academic. (001222952)

10c. McConaughy, S. H. (2001). The Achenbach system of empirically based assessment. In J. J. W. Andrews, D. H. Saklofske, & H. L. Janzen (Eds.). Handbook of psychoeducational assessment, ability, achievement and behavior in children San Diego, CA: Academic. ( מיקוד עמודים - 329-339 - 001222954)

11. Romi, S., & Marom, D. (2005). Dropout delinquent adolescents: Psycho-diagnostic aspects of using the Bender-Gestalt test and WISC-R. International Journal of Child and Family Welfare, 4, 164-176. (001181360)

12*.Romi, S., & Marom, D. (2007). Differences in intelligence between nondelinquent and dropout delinquent adolescents. Adolescence, 42(166), 325-336. (000115654)