פרופ' רומי שלמה 77-772-01 סוגיות מתקדמות בחינוך בלתי פורמלי 

סוגיות מתקדמות בחינוך בלתי פורמלי 77-772

סוג הקורס: (שיעור לתואר שני בהתמחות למנהל מערכות חב"פ)

שנת לימודים:       תשע"ז               סמסטר:   א'                         היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:     בהכנה 

   

שם המרצה: פרופ' שלמה רומי shlomo.romi@biu.ac.il                                                           

 

א. מטרות הקורס:

מטרת הקורס להרחיב את הידיעה אודות החינוך הבלתי פורמלי בעולם פוסט מודרני ואת זיקותיו לחינוך הפורמלי ולתחומי חינוך נוספים.

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס יעסוק באפיונים עדכניים של תחום החינוך הבלתי פורמלי ובדרכי החקר שלו. יידונו אפשרויות התרומה של מודל החב"פ ותפיסת העולם החינוכית שלו על מסגרות חיברות שונות בתחומי הקהילה והחברה בכלל והנוער בפרט. דגש מיוחד יושם לאפשרויות הגלומות בחינוך הבלתי פורמלי לקידום אוכלוסיות מיוחדות (נוער מנותק, עולים). במהלך הקורס יידונו עניינים שונים הקשורים בפרופסיונליזציה של עובדי החב"פ.

 

    מהלך השיעורים:

הרצאות בליווי של מצגות, כמו כן יהיה מקום למרצים אורחים שיציגו היבטים חדשים על התחום

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

פתיחה והצגת נושאי הקורס

 

 

2

חב"פ מאז ועד היום

7(2),3,13,1,4

 

3

היבטים חדשים בחב"פ

9(שער ראשון),5,4,8

 

4

קבוצות וקהילות משימתיות

5

 

5

אוכלוסיות מיוחדות וחב"פ

7(פרקים 22,23,25)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

6

אוכלוסיות מיוחדות וחב"פ

12,11

 

7

פנאי ופעילויות חב"פ

3,12,13,2

 

8

פנאי ופעילויות חב"פ

3,12,13

 

9

הכשרת כח אדם

5,6

 

10

הכשרת כח אדם

7 (10)

 

11

מחקר בחב"פ

7(8,9)

 

12

מחקר בחב"פ

10,13

 

13

סיכום נושאי הקורס

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

  • השתתפות סדירה כמקובל על פי התקנון  בשיעורים.
  • הצגת רפרט בכתה על פי תאום עם המרצה.
  • קריאה של פריטי החובה ברשימה הביבליוגרפית.
  • בחנת סיכום

 

     דרישות קדם: אין דרישות קדם

 

 מרכיבי הציון הסופי:

  • 20% רפרט
  • 80% בחינת סיכום

 

ד. ביבליוגרפיה: (*חובה/רשות)

1.   *גל,  מ' (1985). החינוך הבלתי פורמלי בישראל - מסגרות מקריות או מערכות הממלאות תפקידים חברתיים חינוכיים ייחודיים. בתוך ו' אקרמן, א' כרמון וד' צוקר (עורכים), חינוך בחברה מתהווה: המערכה הישראלית (כרך ב,  עמ'  601-666). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (000564069)

2.  *גרוס, ז' ודרור, י' (2004). חינוך כאתגר חברתי. תל אביב: רמות. (שער שלישי-החינוך הבלתי פורמלי) (000589484) (חינוך E377 חנו.)

3. *כהן, א' ורומי, ש' (בשיתוף פעולה עם ע' בר-און כהן, מ' סלקובסקי וש' אילוז) (2015). הפנאי בקרב בני נוער בישראל: חינוך בלתי פורמלי, אקלים בית ספרי, אלימות, סיכון לנשירה ורווחה נפשית. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.  (002412826) (חינוך  E790.192 כהן)

4.  *המנחם, א' ורומי, ש' (1997). חינוך לא פורמלי. בתוך י' קשתי, מ' אריאלי, וש' שלסקי (עורכים), לקסיקון החינוך וההוראה (עמ' 192-193). תל אביב: רמות. (000365511) (חינוך E370.3 לקס.)

5. *מנדל-לוי, נ' וארצי, א' (עורכים). (2016). חינוך בלתי פורמלי לילדים, בני נוער וצעירים בישראל: עדויות מהשדה וסיכום תהליך למידה, דוח פעילות. ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים, היזמה למחקר יישומי בחינוך. נדלה מהכתובת http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/Informal%20Education%20HebWeb.pdf

6. *סילברמן-קלר, ד' (2008). קווים לתהליכי פרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי. דפים, 45, 113-90. (000128084

7. *רומי, ש' ושמידע, מ' (עורכים). (2007). החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה. ירושלים: מאגנס. (פרקים 1 - 001130300, 2, 5, 10 - 002412373, 11 - 001130303, 14 - 002412371, 12, 13, 22 - 001138440, 23 - 002412369, 26). (001131262) (חינוך E371.8 חנו.)

8. *רומי, ש' (בדפוס). חינוך בלתי פורמלי. בתוך א' כשר (עורך), האנציקלופדיה העברית. ידע בע"מ. (יינתן בשיעור)

9. *רפופורט, ת' וכהנא, א' (2012). הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי. תל אביב: רסלינג. (שער ראשון, שער שביעי) (001220673) (חינוך 369.4 סדר)

10.Gruner, H. (In press). The non-formal code: Updating the characteristics and developing a research tool to evaluate the strength of each aspect (Doctoral dissertation). School of Education, Bar Ilan University, Ramat Gan. (ינתן בשיעור)

11.Kaim, Z., & Romi, S. (2015). Adolescents at risk and their willingness to seek help from youth care workers. Children and Youth Services Review, 53, 17-23. (000581589)

12.Etzion, D., & Romi, S. (2015). Typology of youth at risk. Children and Youth Services Review, 59, 184-195. (000581589)

13.  Romi, S., & Schmida, M. (2009). Nonformal education: A major educational force in the postmodern era. Cambridge Journal of Education, 39, 257-273. (000437350)