פרופ' רומי שלמה 77-993-01 התמודדות עם נוער במצבי סיכון

 

התמודדות עם נוער במצבי סיכון/ מס' 77-993-01

סוג הקורס: סמינריון לתואר שני,בית הספר לחינוך

שנת לימודים:   תשע"ז                   סמסטר:  שנתי                           היקף שעות:  2 ש"ש

 

פרופ' שלמה רומי shlomo.romi@biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס: למידה של דרכי החקר בתחום נוער במצבי סיכון

 

ב. תוכן הקורס: הסמינריון יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון מהיבטים חברתיים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, ובדרכי המחקר של נוער כזה.במהלך הסמינריון יבחנו גישות מדעיות שונות להסברת בעיותיו של נוער במצבי סיכון  וידונו  דרכים  של מניעה טיפול ושיקום במסגרות החינוך הפורמאלי ומסגרות חינוך לא-פורמלי בארץ ובעולם. כמו כן ידונו הקשיים והפתרונות בחקר נוער במצבי סיכון.

 

מהלך השיעורים: הצגת הנושא ורפרטים במפגשים קבוצתיים וכן מפגשים פרטניים עם הסטודנטים                            על  תוכנית המחקר ואופן ביצועו.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

מועדי מפגשים

פעילות  נדרשת

 הערות

  1.  

במהלך חוד' 11-12

יתקיימו מפגשים אישיים יזומים

לצורך הגדרת נושא העבודה והצהרת

 כוונות.

 

  1.  

במהלך חוד' ינואר 2016

כל משתתף יגיש הצעת מחקר עם ביבליוגרפיה ראשונית

רק לאחר אישור ההצעה ניתן יהיה לערוך את המחקר

 

  1.  

במהלך חוד' פברואר 2016

דיון בכלי המחקר ובשיטות איסוף נתוני'

באופן קבוצתי ופרטני

  1.  

במהלך חוד' מרץ –אפריל 2016

יתבצע אסוף הנתונים.

 

הפניה לגורמי שדה לפי הצורך

  1.  

במהלך חוד' מאי 2016

דיון בניתוח ובעיבוד הנתונים וכן במסקנות הראשוניות

בהתאם לחומר שנאסף

  1.  

במהלך חוד' יוני 2016

הגשת טיוטא לחלקי העבודה שנכתבו

בירור אופן הכתיבה ומבנה העבודה

  1.  

במהלך חוד' יולי 2016

משוב, הערכה

 

  1.  

במהלך חוד' 8-9 2016

משוב, הערכה

 

  1.  

אוקטובר/תחילת שנת תשע"ז

 

הגשת העבודה הסופית

 

 

ג. חובות הקורס:

*  השתתפות במפגשים הקבוצתיים והפרטניים.

*  הגשת 2-3 רפרטים הקשורים בנושא הסמינריון לפי לו"ז שיוצג לפני הסטודנטים.

*  בסוף השנה יגיש הסטודנט עבודה סמינריונית אישית שנושאה ואופן עריכתה לווה ואושר ע"י

   מרצה הסמינריון. העבודה צריכה להיות אמפירית בשדה החינוכי או החברתי.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 

הציון הסופי יורכב מהציון שינתן לעבודה הסופית ולרפרטים שיוצגו במהלך השנה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

קניאל, ש' (1997). כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה. תל אביב: דקל פרסומים אקדמיים. (000326603) (חינוך 378.242 קני.)

עובד טיפול לנוער (הכשרה, אפיונים, זהות מקצועית)

בן רבי, ד', ברוך-קוברסקי, נבות, מ' וקונסטנטינוב, צ' (2014). הנשירה הסמויה בישראל: בחינה מחודשת של ניתוק בקרב תלמידי בתי הספר. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער. (002394085) (חינוך E371.2913 בן-רבי.) (עותק אלקטרוני 002399567)

גרופר, ע' ורומי, ש' (2014). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: כרך א'. תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה. תל אביב: מכון מופ"ת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד) (עותק אלקטרוני 002419281)

גרופר, ע' ורומי, ש' (2015). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: כרך ב'. קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי. תל אביב: מכון מופ"ת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד) (עותק אלקטרוני 002419281)

גתהון, ש' (2011). הקשר בין זהות אתנית-תרבותית לתפיסת תפקיד, סגנון התמודדות, סביבת עבודה ושחיקה בקרב העובדים עם בני נוער בסיכון בישראל (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. (001203514) (חינוך 158.723 גתה) (עותק אלקטרוני 001207142)

המנחם, א', דוד, א', כפיר, ד' ורומי, ש' (1989). התמקצעות העובדים לקידום נוער בישראל. חברה ורווחה, י, 82-76. (000114070)

המנחם, א' וכפיר, ד' (1994). ההכשרה והעיסוק בקידום נוער במצוקה: הכשרה אקדמית לקראת פרופסיה. חברה ורווחה, טו, 112-99. (000573573)

ווזנר, י', גולן, מ' וחובב, מ' (1989). מבוא. בתוך י' ווזנר, מ' גולן ומ' חובב (עורכים),  שירותי תיקון העבודה הסוציאלית (עמ' 7-18). תל אביב: פפירוס. (001138438)

סקר בנושא: מאפיינים של עובד נוער וצעירים במצוקה (1989). בתוך צ' חבשוש-ולאמן (עורכת), בבואה. ירושלים: משרד העבודה והרווחה. (000120649) (חינוך E362.74 ישר)

עציון, ד' (2010). טיפולוגיה של נוער במצבי סיכון בישראל (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. (001211485) (חינוך E362.74 עצי.) (עותק אלקטרוני 001213611)

קלי, ע' (2010). בין ניכור לחיבור: מתבגרים במצבי מצוקה וסיכון בחברה החרדית (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. (עמ' 167-149, 36-1) (001209085 ) (חינוך  155.5 קלי. ) (עותק אלקטרוני 001213490)

קאים, ז' (2010). דפוסי חיפוש עזרה של נוער נורמטיבי ונוער במצבי סיכון: מאפייני מקבל העזרה, נותן העזרה ותפיסת הבעיה (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. (001202703) (חינוך  155.5 קאי.) (עותק אלקטרוני 1204736 )

קאים, ז' ורומי, ש' (2014). נכונות לפנות למקורות סיוע בבעיות אישיות: מתבגרים במצבי סיכון ומתבגרים נורמטיביים. חברה ורווחה, לד(3), 409-385. (002409982)

רומי, ש' וטייכמן, מ' (1989). מודל להכשרת עובד קידום נוער: תיאוריה ומעשה. בתוך י' ווזנר, מ' גולן ומ' חובב (עורכים), שירותי תיקון והעבודה הסוציאלית (עמ' 70-91). תל אביב: פפירוס. (000222125)

רומי, ש' ומלכה, ר' (1998). שחיקת עובדי נוער – הבדלים בין קידום נוער לנוער נורמטיבי. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 11-10, 191-179. (000182020)

רומי, ש' (2007). קידום נוער: התפתחות וסוגיות מרכזיות. בתוך ש' רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 467-453). ירושלים: מאגנס. (001138440)

שרר, מ' (1989). התמקצעות עובדי קידום נוער בישראל: הבטחות ומימושן. חברה ורווחה, ט(4), 259-240. (000114070)

היבטים טיפוליים בנוער מנותק

יחזקאל, א' וסופר, ג' (1987). הפונה לעזרה בין המקצועות השונים. חברה ורווחה, ח(1), 65-57. (114070)

לוי, נ' ואמיתי, מ' (1991). עבריינות נוער בראיה רב גורמית, אבחון והמלצה. מניתוק לשילוב, 4, 38-29. (000570465)

שרוני, ו' (1995). הקשר בין לקות למידה לעבריינות נוער: מגמות בסקירה הספרותית. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 7, 24-11. (182020)

 

Romi, S. (1999a). Normative youth's attitudes toward integrating detached youth within normative youth settings: Gender and field of studies differences. Child and Youth Care Forum, 28, 261-273. (000445065)

Romi, S. (1999b). Youth care workers burnout: Comparison with normative youth workers and the implication of coping with it. International Journal of Child and Family Welfare, 4, 101-111. (000562091)

Romi, S. (2001). Child and youth care in Israel: Trends and dilemmas in training and in therapeutic intervention programs. Journal of Child and Youth Care Work, 15-16, 171-184. (000564099)

Romi, S., Hansenson, G., & Hansenson, A. (2002). E-learning: A comparison between expected and observed attitudes of normative and dropout adolescents. Educational Media International, 39(1), 47-54. (000445064)

Romi, S., Magnuson, D., & Ferguson, R. (2007). Child and youth care in higher education: A Canadian-Israeli comparison. In H. Grietens, E. J. Knorth, P. Durning, & J. E. Dumas (Eds.), Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability (pp. 376-395). Leuven: Leuven University. (002409981)

Romi, S., & Marom, D. (2007). Differences in intelligence between non-delinquent adolescents and dropout delinquent adolescents. Adolescence, 42(166), 325-336. (000115654)

Romi, S., Sharoni, V., Ben-Zion, S., & Fishbein, M. (2002).           Learning disabilities in dropout delinquent adolescents: Diffentiating between charcteristics of dropout delinquent and school-going adolescents. International Journal of Child and Family Welfare, 4, 159-169. (000572729)

Romi, S., & Zoabi, H. (2003). The influence of computer technology learning program on attitudes toward computers and self-esteem among Arab dropout youth. Educational Media International, 40, 259-268. (000445064)

Romi, S., & Getahun, S. (2009). Ego identity and perceived family functioning: Comparing at-risk native born and immigrant Ethiopian adolescents in Israel. Adolescence, 44(176), 869-890. (000115654)

Romi, S., Savicki, V., Grupper, E., & Caspi, R. (2007). Occupational burnout among child welfare workers: A work-setting comparison. International Journal of Child and Family Welfare, 10(3-4), 93-109. (001181290)

Grupper, E., & Romi, S. (2011). Training of youth care workers for the social education field. In H. Aharoni (Ed.), Social education in Israel (pp. 312-340). Rehovot: Advance. (Hebrew). (002409983)