ד"ר איזמן אסתר 77-408-01 דידקטיקה כללית

n380034002017_6990                                             

דידקטיקה כללית:  77-408-01 

ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: תרגיל

שנת לימודים: תשע"ז                   סמסטר: א'                            היקף שעות: 1

אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il        

 

א. מטרות הקורס:

הסטודנטים יכירו יסודות מרכזיים של דידקטיקה, כבסיס לחשיבה ולשיקול דעת בתכנון ההוראה ובדרכי ביצועה.

הסטודנטים יתנסו בכלים ראשוניים לקראת ההתנסות בעבודה מעשית בביה"ס, בניהם: תכנון מחצית, תכנון נושא, תכנון מערך שיעור על כל פרטיו והתאמת דרכי הוראה.

 

ב. תוכן הקורס:

 

   מהלך השיעורים: הרצאות בליווי מצגות, סרטונים ותרגול מעשי של כלים בדידקטיקה.

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1

אופן תכנון שנת הלימודים

 

 

2

תכנון נושא בהתאם לתכניות לימודים- הכרות והתנסות

Scoen, L., & Fusarelli, L. D. (2008)

3

תכנון מערכי שיעור- הכרות עם סוגי מטרות ותרגול כתיבתן

אבינון, י' (2002)

Moss, C. M., Brookhart, S. M., Long, B. A. (2011)

Ullman, E. (2011)

4-5

תכנון מערכי שיעור- הכרות עם מבנה שיעור

ארי-עם, ח' ומידן, א' (2003)

6-7

שכתוב והתאמת דפי עבודה וחומרי למידה לרמת קריאות ותרגול

 

8

הכרות עם הטקסונומיה של בלום

 

 

9

השימוש באמצעי המחשה

 

 

10

הכרות עם שיטות הוראה- חשיפה ראשונית

חטיבה, נ' (2003)

11

שיעורי בית- כיצד? דיון בקשיים והצעה לדרכי התמודדות ופתרון בעיות

 

12

בניית מבחנים- כיצד? שאלון פתוח מול שאלונים סגורים

קליגר, א' (2009)

13

עריכת משוב- כיצד? התמקדות ברמת מורה/תלמיד, סטודנט/מורה מאמן

 

14

כתיבת תרגיל מסכם

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:

 בצמוד לדרישות עבודה מעשית שלב א'

 חובות / דרישות / מטלות:

 השתתפות פעילה

 הגשת תרגיל מסכם

 מרכיבי הציון הסופי:

 תרגיל מסכם

    נוכחות והשתתפות עשויות להעלות או להוריד או הציון.

 

ד. ביבליוגרפיה:

אבינון, י' (2002). מטרות וערכים בחינוך: מושגים בדיון החינוכי. קרית ביאליק: אח. (עמ' 9-26 - 001157662).

ארי-עם, ח' ומידן, א' (2003). ניהול כיתה: כלים לעידוד התנהגות נאותה במסגרת חינוכית. ירושלים: משרד החינוך (001154253) (מכון פדגוגי 371.1024  מיד)

בן-פרץ, מ' (2001). מגמות חדשות בתכנון לימודים: בעיות ודילמות. עיונים בחינוך, 5,   60-67. (000120256)

הופמן, ע' ושנל, י' (עורכים) (2002). אחרית דבר: תכניות לימודים ושינוי חברתי. בתוך ע' הופמן וי' שנל (עורכים), ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראל (עמ'       327-332). אבן יהודה: רכס. (1157864)

חטיבה, נ' (2003). תהליכי הוראה בכיתה. תל אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל בהוראה. (עמ' 302-300, 273-276 - 1158683)

מרגלית, י' וקשתי, י' (1998). ההשפעה של תכנון הלימודים וההדרכה על עיצובם של דפוסי הוראה חדשים. בתוך ח' איילון (עורכת), תוכניות לימודים כהבנייה חברתית. תל אביב: רמות. (000446914)

משרד החינוך והתרבות (2007). עיצוב מדיניות בבית הספר בנושא שיעורי הבית. 4 הממ"ים– ירחון לקידום מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי, 15. נדלה מתוך http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/42047/yarkhon191.pdf  (2373604)

קליגר, א' (2009). בין המיצ"ב למצב: תפיסות מנהלים ומורים את מטרות המיצ"ב לעומת המטרות המוצהרות. דפים, 47, 142-185. (128084)

שרן, ש', שחר, ש' ולוין, ת' (1998). בית הספר החדשני, ארגון ההוראה. תל אביב:  רמות. (פרק 2 – בתוך 000564119; ופרק 7 – 000577850)

Dronkers, J., & Robert, P. (2008). Differences in scholastic achievement of public, private government-dependent, and private independent schools: A cross-national analysis. Educational Policy, 22(4), 541-577. (000143458)

Moss, C. M., Brookhart, S. M., & Long, B. A. (2011). Knowing your learning target. Educational Leadership, 68(6), 66-69. (2373603)

Scoen, L., & Fusarelli, L. D. (2008). Innovation, NCLB, and the fear factor: The challenge of leading 21st-century schools in an era of accountability. Educational Policy, 22(1), 181-203. (000143458)

Ullman, E. (2011). How to plan effective lessons. Education Update, 53(10). Retrieved from http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/oct11/vol53/num10/How-To-Plan-Effective-Lessons.aspx