ד"ר עדן סיגל 77-400-01 מבוא לילד המיוחד

                                              

מבוא לילד המיוחד 77400-01

סוג הקורס: שיעור

ד"ר סיגל עדן 

שנת לימודים:    תשע"ז                  סמסטר:    שנתי                      היקף שעות:  4

 אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il /      

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

  • הכרת מושגים בתחום החינוך המיוחד
  • הכרת מגוון המסגרות בחינוך המיוחד
  • הכרת חוק החינוך המיוחד
  • סקירה היסטורית של החינוך המיוחד בארץ ובעולם
  • התמקדות במאפייני אוכלוסיות של ילדים עם צרכים מיוחדים
  • פיתוח עמדות חיוביות ורגישות כלפי הילד עם הצרכים המיוחדים

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

קורס זה מהווה מבוא לאוכלוסיות המיוחדות הלומדות במערכת החינוך.

במהלך הקורס נכיר את עולם המושגים, תחומי הטיפול, מסגרות החינוך המיוחד וההיבטים החוקיים של התחום. נסקור את תולדות החינוך המיוחד בארץ ובעולם, ונדגיש את התפתחותו של החינוך המיוחד לאורך התקופות השונות.

נכיר את מאפייני האוכלוסיות השונות של הילדים עם הצרכים המיוחדים כמו ילדים עם מוגבלות שכלית, ילדים עם לקות שמיעה, ילדים עם לקות למידה ועוד.

 

    מהלך השיעורים:

הרצאות, דיונים, הדגמות, סימולציות.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מבוא: מהו חינוך מיוחד- הגדרות, מטרות ורציונל

 

2

מבוא; אוכלוסיות היעד בחינוך המיוחד

 

3

מסגרות חינוכיות בחינוך המיוחד; הצוות הבין מקצועי בחינוך המיוחד; ארגונים התנדבותיים

 

4

המשך

 

5

התפתחות החינוך המיוחד- סקירה היסטורית

מרום ושות' (2006)- פרק 2, 4

6

המשך

 

 

 

 

7

חוק החינוך המיוחד

חוק החינוך המיוחד בתשמ"ח (1988)

איגל ומליחי (2007)

8

המשך

 

9

ילדים עם לקויות חושים; חירשות וכבדות שמיעה

ויזל וזנדברג (2002)

צח (2014)

10

המשך

הלפרין (2006)

11

עיוורון ולקות ראיה

 

12

המשך

 

13

סיכום וסרט בנושא לקות חושים

 

 

סמסטר ב'

 

1

ילדים עם לקויות למידה

מרגלית (2000)

2

המשך

 

3

ילדים עם קשיי קשב וריכוז

מנור וטיאנו (2002)

4

ילדים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות

לונג ופוגל (2003)

5

המשך

 

6

ילדים עם לקויות פיזיות

 

7

המשך

 

8

ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

האוניברסיטה הפתוחה יחידות 2-3

9

המשך

 

10

המשך

 

11

ילדים עם ASD

גמליאל וירמיה (2008)

12

המשך

 

13

סיכום

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות:

 1.  נוכחות בקורס והשתתפות פעילה בשעורים

 2. קריאת קטעי החובה ברשימה הביבליוגרפית

 3. מבחן מסכם

 

 מרכיבי הציון הסופי: מבחן

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

איגל, כ' ומליחי, ס' (2007). חוק חינוך מיוחד: השתקפות חברתית וערכית של עיצוב המדיניות ויישומה. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 154-143). חיפה: אחווה. (1158123)

גמליאל , י' וירמיה, נ' (2008). מדדים לאיתור ואבחון הפרעות ברצף האוטיזם בשנים הראשונות לחיים. פסיכו- אקטואליה, (יולי), 42-48. (000556773)

הלפרין, א' (2006). שיקום התקשורת של ילדים עם לקות בשמיעה במערכת החינוך: מדריך לצוות החינוכי בבית הספר. ירושלים: מעלות. (001145495) (חינוך E371.912  שקו)

ויזל, א' וזנדברג, ש' (2002). סוגיות בחינוך המיוחד: יחידה 8. ליקויי שמיעה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 48-54, 62-65, 94-103) (0108163) (371.9 אונ)

חוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988, ס"ח 1256, עמ' 114. נדלה מהכתובת http://fs.knesset.gov.il//11/law/11_lsr_211803.PDF

האוניברסיטה הפתוחה (1990). סוגיות בחינוך מיוחד: יחידות 2-3. פיגור שכלי. תל אביב: מחבר. (צלם עמוד 65 - אפיונים, עמ' 121 - מערכת הלימודים, עמ'  134-153). (0108163) (חינוך 371.9אונ.)

מנור, א' וטיאנו, ש' (2002). לחיות עם הפרעת קשב וריכוז. תל אביב: דיונון. (0575246) (חינוך616.8589  לחי)

לונג, ר' ופוגל, ג' (2003). ילדים עם קשיים רגשיים: דרכי התמודדות ויצירת סביבה מסייעת. קרית ביאליק: אח. (000556699) (חינוך  371.94 לונ)

מרגלית, מ' (2000). לקות למידה בכיתה: דילמות חינוכיות במציאות החדשה. תל אביב: מכון מופת. (000471956) (חינוך 371.9046  מרג)

מרום, מ', בר-סימן טוב, ק', קרון, א' וקורן, פ' (2006). שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה - סקירת ספרות. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.  (1234249)

צח, נ' (2014). אתגרים בשילוב תלמידים עם ליקוי שמיעה במסגרות חינוך רגילות. בתוך ט' מוסט וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים (כרך ב', עמ' 48-11). תל אביב:  מכון מופ"ת. (2387397)