ד"ר לוין אריאל 79-121-01 חינוך לרב תרבותיות

                                                                                  

חינוך לרב תרבותיות

מספר הקורס: 79-121-01/02

ד"ר אריאל לוין

סוג הקורס: מתוקשב

שנת לימודים: תשע"ז              סמסטר: א/ב (קורס סמסטריאלי)                 היקף שעות:  1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

1. לפתח מודעות רב תרבותית אצל המשתתפים בקורס.

2. להכיר מחקרים שונים בתחום הרב-תרבותיות.

3. לנתח צמתים עיקריים בתולדות החינוך בישראל מההיבט הרב-תרבותי.

4. להכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך הממלכתי במדינת ישראל.

 

ב. תוכן הקורס:

מושגי יסוד: תרבות, רב-תרבותיות ופלורליזם.

גישות לחינוך רב-תרבותי: הגישה הפלורליסטית והגישה הפרטיקולרית.

קשיים ודרכים בחינוך לרב-תרבותיות.

פריודיזציה של הפלורליזם בחינוך בישראל.

הכרת קבוצות תרבותיות שונות בחינוך הממלכתי בישראל (החברה הערבית, עולים מאתיופיה, עולים מארצות חבר העמים, החברה החרדית).

 

ג. מהלך השיעורים:

הקורס הינו מתוקשב ולפיכך מבוסס על למידה עצמאית מודרכת דרך אתר הקורס. במהלך הקורס יתקיים מפגש חובה פרונטאלי בו יינתנו הנחיות ללמידה עצמאית.

 

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מפגש פרונטלי: הנחיות ללמידה, כללים ונהלים

 

3-2

מושגי יסוד: תרבות, רב-תרבותיות ופלורליזם

 

משוניס, ג' (1999). סוציולוגיה (עמ' 83-59). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (002402198)

לם, צ' (1997). רעיון הפלורליזם ויישומיו בחינוך הישראלי. בתוך א' גור-זאב (עורך), חינוך בעידן השיח הפוסטמודרני (עמ' 219-207). ירושלים: מאגנס. (001141982)

סבר, ר' (2001). בוללים או שוזרים? מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב תרבותיות. גדיש, ז, 54-45. (001167821)

מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' (1998). הרהורים על רב-תרבותיות בישראל. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר (עורכים), רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזיכרון לאריאל רוזן צבי (עמ' 76-67). תל אביב: רמות. (001099247)

5-4

גישות לחינוך רב-תרבותי: הגישה הפלורליסטית: חינוך לרב-תרבותיות.

הגישה הפרטיקולרית: חינוך רב-תרבותי.

יוגב, א' (2001). גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית. בתוך י' עירם, ש' שקולניקוב, י' כהן וא' שכטר (עורכים), צומת: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 379-355). ירושלים: משרד החינוך. (001067892)

ריינגולד, ר' (2008). לימודים נפרדים כבסיס לדיאלוג פלורליסטי עתידי מיטבי – חקר מקרה של מסלול ללימודי תעודת הוראה. דפי יוזמה, 5,
123-110.  (000534078)

6-7

"אז איך עושים את זה ?": קשיים ודרכים בחינוך לרב-תרבותיות

שקולניקוב, ש' (2000). כיצד אפשרי חינוך לפלורליזם תוך חילוקי דעות אמיתיים ? בתוך מ' ברלב (עורכת), חינוך לתרבות בחברה רב-תרבותית: סוגיות בהשתלמות מורים (עמ' 40-31). ירושלים: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לחינוך. (000595740)

תדמור, י' (2003). עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית. אקדמות, יג, 182-169. (כ"ע בפילוסופיה 000341971)

10-8

פריודיזציה של הפלורליזם בחינוך בישראל

צמרת, צ' (1997). עשר שנות חינוך. בתוך צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים), העשור הראשון תש"ח-תשי"ח (עמ' 136-123). ירושלים: יד יצחק בן צבי. (002402201)

צמרת, צ' (1997). עלי גשר צר: עיצוב מערכת החינוך בימי העלייה הגדולה (עמ' 86-75, 108-101). קריית שדה בוקר: המרכז למורשת בן גוריון. (002401356)

פסטרנק, ר' (2003). החינוך בחברה הישראלית. בתוך א' יער וז' שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית (עמ' 970-948). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עותק אלקטרוני 001172386)

צמרת, צ' (1997). עלי גשר צר: עיצוב מערכת החינוך בימי העלייה הגדולה (עמ' 86-75, 108-101). קריית שדה בוקר: המרכז למורשת בן גוריון. (002401356)

פסטרנק, ר' (2003). החינוך בחברה הישראלית. בתוך א' יער וז' שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית (עמ' 1009-995). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עותק אלקטרוני 001172386)

12-11

קבוצות תרבותיות שונות בחינוך הממלכתי בישראל

מי-טל, ש' (2008). איך יוצרים רגישות תרבותית? לקחים מעבודה פסיכולוגית חינוכית עם עולי אתיופיה בגנים. בתוך ג' וייל (עורך), פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית (עמ' 200-179). ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, השרות הפסיכולוגי-ייעוצי. (001175383) (חינוך E370.15 פסי.)

וינטראוב, ר' (2014). פדגוגיה בהוראה לעולים ממוצא אתיופי - מבט אישי. הד האולפן החדש, 102, 29-20. (000113484)

שליף, י' ווילנר, מ' (2008). הקמת שפ"ח במגזר החרדי והפעלתו. בתוך ג' וייל (עורך), פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית (עמ' 22-11). ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, השרות הפסיכולוגי-ייעוצי. (002419308)

שרגא, י' (2008). עבודה טיפולית עם ילדים עולים ועם משפחותיהם: מרכיבי ההתערבות. בתוך ג' וייל (עורך), פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית (עמ' 162-149). ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, השרות הפסיכולוגי-ייעוצי. (002419310)

מלמד-כהן, ר' (1999). אחדות וייחודיות - תכנית לימודים לחינוך הדתי. בתוך י' הקלמן (עורך), לזבולון: עיון ומעש - אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר (עמ' 320-335). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי. (001107827)

שיקלי, א' (2012). היבטים חדשים על ראשיתו של חינוך תל"י. בתוך נ' חמו וי' דרור (עורכים) שבילים בחינוך יהודי פלורליסטי: דרכי נעמ(ה) (עמ'
91-69). תל אביב: מכון מופ"ת ואוניברסיטת תל אביב. (002403997)

טאטור מ' (2008). סוגיות נבחרות בהתערבות פסיכולוגית חינוכית בחברה הערבית. בתוך ג' וייל (עורך), פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית (עמ' 126-109). ירושלים: משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, השרות הפסיכולוגי-ייעוצי. (002419309)

 

 

ה. חובות הקורס:

1. השתתפות במפגש הפרונטלי.

2. כניסה לאתר הקורס וקריאת המאמרים, ביצוע המבחנים/המטלות המופיעים בסוף כל יחידה.

3. השתתפות בפורום המופיע באתר הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי:

  1. חמישה מבחנים/מטלות המופיעים בסוף כל אחת מחמש היחידות (75%)
  2. השתתפות בפורום הלמידה של כל חמש היחידות (25%)

 

ו. ביבליוגרפיה:

חובה

מופיעה בקריאה הנדרשת בכל שיעור

רשות

אבו-סעד, א' (2007). חינוך רב-תרבותי והמיעוט הערבי הפלסטיני בישראל: סוגיית החינוך הערבי-בדואי בנגב. בתוך פ' פרי (עורכת), חינוך בחברה רבת תרבויות (עמ' 142-125). תל אביב: כרמל. (001153088)

אונגר, ל' וסבר, ר' (2012). אני מחנכת אותם! אמהות עולות מאתיופיה וגן הילדים הישראלי. סוגיות חברתיות בישראל, 14, 147-118. (001103752)

בן פרץ, מ' (2011). עיצוב מדיניות חינוכית: גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובאליים (עמ'
36-28). תל אביב: מכון מופ"ת. (001219618) (חינוך 379 בן-פרץ)  (עותק אלקטרוני 2379587) (http://ebook.olivesoftware.com/Olive/OTB/Mofet/?href=MOF/2011/01/25)

ברלב, מ' (עורכת). (תשס"א). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך. (000483641) (חינוך E370.117 חנו)

בן-רפאל, א' (2008). ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות. סוגיות חברתיות בישראל, 6, 120-94. (001103752)

גולן, ד' (עורכת). (2005). אי שוויון בחינוך. תל אביב: בבל. (001072039) (חינוך E379.26 אי.)

גלדי, ב' (2009). חינוך לרב תרבותיות בישראל-מציאות או חזון? עט השדה, 3, 16-11. נדלה מהכתובת www.ashalim.org.il/files/bina_gladi_rav_tarbutiut.doc

יוגב, א' (2001). גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית. בתוך י' עירם, ש' שקולניקוב, י' כהן וא' שכטר (עורכים). צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 380-355). ירושלים: משרד החינוך. (001067892)

יונה, י' ושנהב, י' (2005). רב תרבותיות מהי? על פוליטיקה של השונות בישראל. תל אביב: דקל. (001098073) (חינוך  E306.446 יונ.)

יער, א' ושביט, ז' (עורכים). (2003). מגמות בחברה הישראלית, כרך ב'. רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה, פרקים 8 ו 9. (000500277) (חינוך E309.1 מגמ) (עותק אלקטרוני 001172386)

מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' (1998). הרהורים על רב תרבותיות בישראל. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר (עורכים), רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי (עמ' 77-67). תל-אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. (001099247)

מיקלזון, ס' (2001). גישות לרב-תרבותיות בעולם. גדיש, ז', 233-227. (002419311)

נחתומי, א' (עורך). (2003). רב-תרבותיות במבחן הישראליות. וירושלים: מאגנס. (000569818) (פילוסופיה E306 רב-תרב, מדעי החברה – שמורים לפי רב-תרב )

סמוחה, ס' (2007). רב-תרבותיות בחברה הישראלית. בתוך י' יובל, י' צבן וד' שחם (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני: מבט אנציקלופדי (כרך רביעי, עמ' 228-221). ירושלים: כתר. (002424534)

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=69569485#233.0.6.default

עזר, ח' (2004). רב תרבותיות בחברה ובבית הספר: היבטים חינוכיים ואורייניים. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001105414) (חינוך E370.117 עזר.)

פרי, פ' (2007). חינוך בחברה רבת תרבויות. ירושלים: כרמל. (001131467) (חינוך E370.117 חנו) (עותק אלקטרוני 002361143)

קריץ, מ' (2012). אקדמיה מקוונת מובילה שינוי במוסדות חינוך: שילוב טכנולוגיות בלמידה בהקשר של רב תרבותיות. גדיש, י"ג, 90-81. (002418994)

ריינגולד, ר' (2005). מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי – ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב. דפים, 40, 131-108. (000128084)

 

Banks, J. A. (1995). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. In J. A. Banks & A. McGee Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education (pp. 3-24). New York: McMillan. (002419323) 

Banks, J.A. (2006). Democracy, diversity, and social justice: Educating citizens for the public interest in a global age. In G. Ladson-Billings & W. F. Tate (Eds.), Education research in the public interest: Social justice, action and policy (pp. 141-157). New York: Teachers College Press. (אין את הספר בבר אילן)

Bennett, C. I. (2002). Enhancing ethnic diversity at a big ten university through project TEAM: A case study in teacher education. Educational Researcher, 31(2), 21-29. (000143543)

Hoffman, D. M. (1996). Culture and self in multicultural education: Reflections on discourse, text and practice.American Educational Research Journal, 33(3), 545-570. (000117972)

Silverman, K.S. (2010). What is diversity? An inquiry into preservice teacher beliefs. American Educational Research Journal, 47(2), 292-329. (000117972) 

Wurzle, J. (1987). Toward multiculturalism. Maine: Intercultural. (000152228) (חינוך 370.196 TOW)