ד"ר לוין אריאל 79-102-01 התנהלות המורה בסביבה הארגונית של בית-הספר

                                 התנהלות המורה בסביבה הארגונית של בית-הספר                                                        מספר הקורס: 79-102-01/02/03/30

                            ד"ר אריאל לוין

סוג הקורס: מתוקשב

שנת לימודים: תשע"ז                    סמסטר: א'-ב' (סמסטריאלי)                     היקף שעות: 1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

מטרות על

  1. לעודד את הסטודנטים לעצב את 'דמות ותפקיד המורה' שלהם כמורים מנהיגים אקטיביים הלוקחים חלק פעיל בארגון בית-הספר, חשים אחריות ומחויבות למימוש החזון החינוכי של בית-הספר, ופעילים בהובלה והנהגת בית-הספר.
  2. לפתח אצל הסטודנטים ראייה מערכתית שתאפשר להם להתבונן ולבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.

 

מטרות אופרטיביות

  1. הסטודנטים ירכשו ידע תיאורטי ויישומי לזיהוי ארגונים בית ספריים, זיהוי דרכים למשא ומתן, קבלת החלטות ועבודת צוות.
  2. הסטודנטים ירכשו כלים ומיומנויות לבחינת בית ספר כארגון על פי סטנדרטים.
  3. הסטודנטים יבינו את האינטראקציות הארגוניות המזומנות למורה בבית הספר ודרכי התנהלותו בהן.

    

ב. תוכן הקורס:

ציפיות המורה כאדם ארגוני

מהי אוריינות ארגונית

תורת הארגונים בכלל ובית הספר כארגון בפרט

מטרות בארגונים

תרבות ארגונית ויישומה בבית הספר

אקלים בית ספר – מדידתו והשימוש הפדגוגי שניתן לעשות בו

עבודת צוות – שיתופי פעולה בצוותים דיסציפלינאריים ופדגוגיים

אינטראקציות בביה"ס: מורה-הורה, מורה-מנהל, חדר מורים

 

ג. מהלך השיעורים:

הקורס הינו מתוקשב ולפיכך מבוסס על למידה עצמאית מודרכת דרך אתר הקורס. במהלך הקורס יתקיים מפגש חובה פרונטאלי בו יינתנו הנחיות ללמידה עצמאית והדרכה.

 

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מפגש פרונטלי: הנחיות ללמידה, כללים ונהלים

 

2

המורה כאדם ארגוני

פרידמן, י' (2005). הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל. מגמות, מד(1), 162-137. (000116184)

פרידמן, י' וגביש, ב' (2013). המורה כאדם ארגוני: אוריינות, מעורבות ומנהיגות. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 33, 236-193. נדלה מהכתובת https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoQ2ZrVkMyaTQ2Rlk/view

גביש, ב' ופרידמן, י' (2007). המורה כאדם ארגוני: תרומתה של סביבת העבודה הנתפסת על ידי המורה המתחיל לניבוי השחיקה בתחילת שנת ההוראה הראשונה ובסיומה. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 29, 87-55. נדלה מהכתובת https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoT1ZESXBnR3BESkE/view

4-3

ביה"ס כארגון: תכונות ומאפיינים

סמואל, י' (תשע"ג). ארגונים: מבוא לתורת הארגון (עמ' 37-21). אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. (002423484) (חינוך  658 סמו.אר)

פסטרנק, ר' (2014). פרקים בסוציולוגיה של החינוך (כרך ב', עמ' 252-246). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

אופלטקה, י' (2010). יסודות מינהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי (עמ' 60-37). חיפה: פרדס. (002408206)

5

מטרות ביה"ס

סמואל, י' (תשע"ג). ארגונים: מבוא לתורת הארגון (עמ' 76-60). אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. (002423484) (חינוך  658 סמו.אר)

פסטרנק, ר' (2014). פרקים בסוציולוגיה של החינוך (כרך ב', עמ' 259-264). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

7-6

מבנה ביה"ס

והסמכות הארגונית

סמואל, י' (תשע"ג). ארגונים: מבוא לתורת הארגון (עמ' 88-77,
109-107). אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. (002423484) (חינוך  658 סמו.אר)

פסטרנק, ר' (2014). פרקים בסוציולוגיה של החינוך (כרך ב', עמ'
270-268). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

סמואל, י' (תשע"ג). ארגונים: מבוא לתורת הארגון (עמ' 129-116). אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. (002423484) (חינוך  658 סמו.אר)

פסטרנק, ר' (2014). פרקים בסוציולוגיה של החינוך (כרך ב', עמ'
277-271). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

9-8

תרבות ואקלים ביה"ס

סמואל, י' (תשע"ג). ארגונים: מבוא לתורת הארגון (עמ' 268-247). אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. (002423484) (חינוך  658 סמו.אר)

פסטרנק, ר' (2014). פרקים בסוציולוגיה של החינוך (כרך ב', עמ'
287-284) תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

10

עבודת צוות

וידיסלבסקי, מ', זכאי, ר' ורם, ס' (תשע"א). ניהול צוות או ניהול צוותים? 4 הממ"ים, 29, 16-1. נדלה מהכתובת http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/136077/29.pdf

12-11

אינטראקציות בחדר המורים

בן פרץ, מ' ושינמן, ש' (2013). מאחורי הדלת הסגורה: תפקידו של חדר המורים בחיי המורים ובתרבות בית הספר (עמ' 37-25, 69-51, 104-97) תל אביב: מופ"ת. (002364568) (חינוך 371.1 בן-פרץ)

13

יחסי מורים-הורים

פישר, י' (2010). אפשר גם אחרת: סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בבית הספר (עמ' 49-24). תל אביב: מופ"ת. (002408219)

פישר, י' ופרידמן, י' (2009). ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות. דפים, 47, 40-11. (000128084)

 

 

ה. חובות הקורס:

1. השתתפות במפגש הפרונטלי.

2. כניסה לאתר הקורס וקריאת המאמרים, ביצוע המבחנים/המטלות המופיעים בסוף כל יחידה.

3. השתתפות בפורום המופיע באתר הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי:

ביצוע הדרישות האקדמיות המופיעות בסוף כל אחת מהיחידות (קריאה ותגובה בפורום, מבחן, מטלות). סה"כ 10 דרישות אקדמיות בכל הקורס * 10 נק' לכל דרישה אקדמית. סה"כ 100 נק'.

 

ו. ביבליוגרפיה:

חובה

מופיעה בקריאה הנדרשת בכל שיעור.

אופלטקה, י' (2010). יסודות מינהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי. חיפה: פרדס. (עמ' 60-37002408206; עמ' 86-61002380938)

בלנצ'ארד, ק' (2008). תורת המנהיגות של בלנצ'ארד: 25 שנים של תובנות פורצות דרך בתחום המנהיגות. תל אביב: מטר. (001151106) (מדעי החברה, 658.4 בלנ.)

בן פרץ, מ' ושינמן, ש' (2013). מאחורי הדלת הסגורה: תפקידו של חדר המורים בחיי המורים ובתרבות בית הספר. תל אביב: מופ"ת. (002364568) (חינוך 371.1 בן-פרץ.) (עותק אלקטרוני 002379574)

גביש, ב' ופרידמן, י' (2005). ציפיות המתכשרים להוראה כאנשי ארגון: סביבת עבודה מקצועית, קולגיאליות, הכרה וכבוד. בתוך א' פלדי (עורך), החינוך במבחן הזמן 2 (עמ' 155-132). אבן יהודה: רכס. (002408209)

גביש, ב' ופרידמן, י' (2007). המורה כאדם ארגוני: תרומתה של סביבת העבודה הנתפסת על ידי המורה המתחיל לניבוי השחיקה בתחילת שנת ההוראה הראשונה ובסיומה. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 29, 87-55. נדלה מהכתובת https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoQ2ZrVkMyaTQ2Rlk/view

סמואל, י' (1996). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. תל אביב: אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן. (עמ' 38-19 - 002408203, עמ' 72-56 - 001217436, עמ' 260-240 - 002408205)

פסטרנק, ר' (2014). פרקים בסוציולוגיה של החינוך כרך ב' יחידה 6. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000586287) (חינוך  306.43 פסט)

פישר, י' (2010). אפשר גם אחרת: סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בבית הספר. תל אביב: מופ"ת. (000472224) (חינוך E371.103 פיש.) (עותק אלקטרוני 2379526)

פישרמן, ש' (2011). האוריינות הארגונית של המתמחה: בית הספר על פי תפיסת המתמחה בהוראה וכפי שהמנהל מציג אותו בפני המתמחה. בתוך א' אופנהיימר-שץ, ד' משכית וש' זילברשטרום (עורכות), להיות מורה: בנתיב הכניסה להוראה (עמ' 180-151). תל אביב: מופ"ת. (002408223)

פרידמן, י' (2004). המורה כאיש מקצוע ארגוני. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 28, 141-95. (002408214)

פרידמן, י' (2005). הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל. מגמות, מד(1), 162-137. (000116184)

קורלנד, ח' והרץ-לזרוביץ, ר' (2010). למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי. דפים, 41,
271-230. (000128084)

שחר, ח' (2007). ייעוץ לבית הספר כמערכת: תיאוריה, מחקר ומעשה. תל אביב: רמות. (עמ'
42-13
- 001144229, עמ' 112-85 - 002408221)

שרן, ש', שחר, ח' ולוין, ת' (1998). בית הספר החדשני: ארגון והוראה. תל אביב: רמות. (000373041) (חינוך 371.2 שרן) (עותק אלקטרוני 002366312)

שץ-אופנהיימר, א' וזילברשטרום, ש' (עורכות). (2005-2012). מתמחים בסיפור: סיפורים של מתמחים בהוראה. ירושלים: משרד החינוך. (001113308 ) (חינוך E371.1 מתמ)

 

רשות

אדיג'ס, י' (1991). צמיחה והתחדשות בארגונים. הרצלייה: עתרת. (000175490) (מדעי החברה שמורים לפי אדי.צמ )

גלנטה, ע' (1985). שחיקת מורים במערכת העל-יסודית והשפעת האקלים הארגוני עליהם (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לחינוך, באר שבע. (אין בבר אילן)

פלג, ר' (1997). שנה ראשונה בהוראה: בתי-ספר ומנחים מלווים מורה מתחיל (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). האוניברסיטה העברית, ירושלים. (000392607)

צפרוני, א' (1990). שיפור האקלים בבית-הספר בכלל ובכיתה בפרט. מקרא ועיון, 58(83), 7-3. (002408212)

צפרוני, א' (2005). אבחון מערכתי של בית-הספר כמנוף לדינאמיקה לשיפור מתמיד. מקרא ועיון,  83, 21-3. (002408211)

שגיא, ר', גילת, י' וקופפרברג, ע' (2002). התפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה: מסוגלות עצמית ועמדות כלפי ההוראה - דו"ח מחקר. תל אביב: מכללת לוינסקי לחינוך, היחידה למחקר ופיתוח. (אין בבר אילן)

שחר, ח', סאס, ג' ושרן, ש' (2007). שינוי של שיטות הוראה ודפוסי הארגון בבתי-ספר יסודיים. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 29, 126-107. נדלה מהכתובת https://drive.google.com/file/d/0B1W-oFlzfvpoeENkRzNkZE9pd2c/view

שרן, ש' והרץ-לזרוביץ', ר' (1978). שיתוף פעולה ותקשורת בבית-הספר. תל אביב: שוקן. (000219462) (חינוך 371 שרן)

שרן, ש', שחר, ח' ולוין, ת' (1998). בית-הספר החדשני: ארגון והוראה. תל אביב: רמות. (פרקים נבחרים מתוך הספר) (000373041) (חינוך 371.2 שרן.) (עותק אלקטרוני 002366312)

              

Bajdo, L. M., & Dickson, M. W. (2001). Perceptions of organizational culture and women's advancement in organizations: A cross-cultural examination. Sex Roles45, 399-414. (000135759)        

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top. London: McKinsey. Retrieved from http://www.smhc-cpre.org/wp-content/uploads/2008/07/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top-sept-072.pdf

Barth, R. S. (1990). Improving schools from within: teachers, parents, and principals can make the difference. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (אין בבר אילן)

Beijaard, D., Verloop, N. & Vermunt, J.D. (2000). Teachers’ perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16, 749-764. (000141830)

Daft, R. L. (2004). Organization theory and design (8th ed.). St. Western: Thomson. (Organizational culture and ethical values Chapter 10, 358-394). (אין בבר אילן את הספר הזה בשנה הזו)

Day, C., & Leithwood, K. (Eds.). (2007). Successful principal leadership in times of change: An international perspective. London: Springer. (אין בבר אילן)

Diniz-Pereira, E. J. (2002). Teacher identity construction in different contexts of teacher education in Brazil. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans. (002408234)

Elmore, R. (2006). Leadership as the practice of improvement. Harvard University, paper prepared for the International Conference on Perspectives on Leadership for Systemic Improvement. (אין גישה למאמר מכנס)

Eraut, M. (1999). Headteachers’ knowledge, practice and mode of cognition. In T. Bush, L. Bell, R. Bolam, R. Glatter, & P. Ribbins (Eds.), Educational management: Redefining theory, policy and practice. London: Paul Chapman.  (אין את הספר הזה בבר אילן)

Fisherman, S. (2004). Professional identity through dilemma-centered discussions: A group intervention program. Paper presented at the SIG 12 conference of EARLI, Teaching and Teacher education, Stavanger. (אין גישה למאמר מכנס)

Flintham, A. J. (2003). Reservoirs of hope: Spiritual and moral leadership in headteachers. Nottingham, UK: NCSL. Retrieved from http://dera.ioe.ac.uk/5117/1/media-75c-a0-reservoirs-of-hope-full.pdf

Flores, M. A. (2001). Person and context in becoming a new teacher. Journal of Education for Teaching, 27(2), 135-148. (002408176)

Flintham, A. (2009). Reservoirs of hope: Sustaining passion in leadership. In B. Davies & T. Brighouse (Eds.) Passionate leadership in education. London: Sage. (אין בבר אילן)

Fullan, M. (2003). The moral imperative of school leadership. Thousand Oaks, CA: Corwin. (אין בבר אילן)

Fullan, M. (2007, February). Leading in a system of change. Paper prepared for the conference on Systems Thinking and Sustainable School Development, OISE/University of Toronto, Utrecht. (אין גישה למאמר מכנס)

Glatter, R. (2008). Of leadership, management and wisdom: A brief synthesis of selected reports and documents on leadership development. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.628.5574&rep=rep1&type=pdf

Gronn, P. (2003). The new work of educational leaders: Changing leadership practice in an era of school reform. London: Paul Chapman. (אין בבר אילן)

Hall, R. H. (1996). Organizations: Structure, processes and outcomes (6th ed.).  Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall (Chapter 1, 1-25). (אין בבר אילן)

Harris, B. (2007). Supporting the emotional work of school leaders. London: Paul Chapman. (אין בבר אילן)

Heifetz, R., & Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive through the dangers of leading. Boston, MA: Harvard Business School Press. (אין בבר אילן)

Hotaling, M. S. (2001). The relationship between vocational maturity and subjective well-being (Unpublished doctoral dissertation). State University of New York at Albany. (אין בבר אילן)

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). Seven strong claims about successful school leadership. Nottingham, UK: NCSL & DfES. (אין בבר אילן)

Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1999). Changing leadership for changing times. Buckingham, UK: Open University Press. (אין בבר אילן)

Margerison, C., & McCann, D. (1990). Team management: Practical new approaches. London: Mercury. (אין בבר אילן)

Matthews, P. (2009). Schools leading schools: The power and potential of National Leaders of Education. Nottingham: NCSL. (אין בארץ)

Mulford, B. (2008). The leadership challenge: Improving learning in schools. Camberwell, Vic.: Australian Council for Educational Research. (אין בבר אילן)

NCSL (2006). Leadership succession: An overview – securing the next generation of school leaders. Reprieved from http://www.essexclerks.org/sites/default/files/NCSL%20doc%20Leadership%20Succession%20an%20overview.pdf

NCSL (2007). What we know about school leadership. Nottingham: Author. (אין בבר אילן)

O'reilly, C. (1989). Corporations, culture and commitment: Motivations and social control in organizations. California Management Review, 31, 9-25.            (002408181)

Perkins, D. N. (1992). Smart schools: From training memories to educating minds. New York: Free. (000222958) (חינוך 370.152 PER )

Triandis, H.C. (2004). The many dimensions of culture. Academy of Management Executive, 18(1), 88-93. (002408182)

West-Burnham, J. (2002). Leadership and spirituality. NCSL Leading Edge Seminar Think-piece. (אין בבר אילן)

West-Burnham, J. (2009). Rethinking educational leadership: From improvement to transformation. London: Continuum. (אין בבר אילן)

Whelan, F. (2009). Lessons learned: How good policies produce better schools. London: Whelan. (אין בבר אילן)