ד"ר חלמיש ורד 77-831-01 קוגניציה ומטה-קוגניציה של תלמידים

               

קוגניציה ומטה-קוגניציה של תלמידים

77-831-01

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ז                     סמסטר: א'+ב'                       היקף שעות:  2 ש"ש

שם המרצה: ד"ר ורד חלמיש

 

א. מטרות הקורס:

  1. הסטודנטים ילמדו על מושגים, תיאוריות, ממצאים, ופרדיגמות חשובות מתחום הקוגניציה והמטה-קוגניציה שיש להם השלכות על האופן שבו כדאי ללמוד וללמד.
  2. הסטודנטים יפתחו מודעות לפער שיש פעמים רבות בין התפיסות האינטואיטיביות שלנו (כתלמידים וכמורים) לבין המציאות באשר לדרך היעילה ללמוד וללמד.
  3. הסטודנטים ילמדו כיצד המחקר המדעי מאפשר לגשר על הפער הזה ולהגיע להבנה מדוייקת יותר של המציאות
  4. הסטודנטים ירכשו ויתרגלו מיומנויות שדרושות לחוקרים ולצרכני מחקר (קריאת מאמרים, חיפוש בספרות, אינטגרציה, חשיבה ביקורתית)

 

 

ב. תוכן הקורס:

בקורס נדון בסוגיות שונות מהספרות הקוגניטיבית והמטה קוגניטיבית שיש להן השלכות יישומיות ישירות לתכנון של למידה והוראה.

 

מהלך השיעורים: הרצאות, דיונים, הדגמות ותרגילי התנסות.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

    סמסטר א'

מס' השיעור

נושא השיעור

חומר קריאה

1-2

מבוא, מדע הלמידה

Mayer (2011), pp. 18-19.

3

ייצוג ידע ולמידה

Mayer (2011), pp. 14-15.

4

קשיים רצויים בלמידה ובהוראה

Bjork & Bjork (2011)

 

5-6

מבחנים כאמצעי למידה

Pyc. Agarwal, & Roediger (2014)

Smith et al. (2009)

7

למידה מטעויות

Kapur & Bielaczyc (2012)

Richalnd, Kornell, & Kao (2009)

8

מיומנויות מחקר: קריאת מאמר אמפירי וחיפוש בספרות

--

9-10

ריווח וסירוג צעדי הלמידה

Carpenter (2014)

Taylor & Rohrer (2010)

11

אי-שטף תפיסתי

Diemand-Yauman, Oppenheimer, & Vaughan (2011)

Katzir, Hershko, & Halamish (2013)

12

אסטרטגיות ללמידה יעילה של טקסטים

McDaniel, Howard, & Einstein (2009)

Nestojko, Bui, Kornell, & Bjork (2014) 

13

השלמות וסיכום

 

 

 

    סמסטר ב'

 

1-2

מבוא למטה קוגניציה

Dunlosky & Metcalfe (2008), Ch. 1

Dunlosky & Metcalfe (2008), Ch. 3, pp. 37-44

3-4

למידה בהכוונה עצמית

Dunlosky & Metcalfe (2008), Ch. 5, pp. 112-115 (theory of self-regulated study)

Hartwig & Dunlosky (2012)

McCabe (2011)

5

הקשר בין יכולת קוגניטיבית ליכולת מטה קוגניטיבית

Dunning, Johnson, Ehrlinger, & Kruger (2003)

Dunlosky & Metcalfe (2008), Ch. 9 , pp. 206-211 (metacognitive monitoring)

6

התערבויות מטה קוגניטיביות לשיפור למידה

Koch (2001)

7

התפתחות מטה קוגניטיבית

Vo et al. (2014)

Koriat & Ackerman (2010)

8-9

למידה בעידן הטכנולוגי

Mayer (2014)

Yue, Bjork, & Bjork (2013)

Mueller & Oppenheimer (2014)

Ackerman & Goldsmith (2011)

10

סגנונות למידה

Pashler, McDaniel, Rohrer, & Bjork (2008)

11

דפוסי חשיבה על יכולת ואינטליגנציה

Mueller & Dweck (1998)s

12

ניתוח תוכניות לימודים

 

13

השלמות וסיכום

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 

חובות / דרישות / מטלות: נוכחות חובה בשיעורים והשתתפות פעילה, הגשת תרגילים ועבודות

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

3 תרגילי יישום קצרים במהלך כל סמסטר (סה"כ 6 תרגילים, הגשה ביחידים): 12%

תרגיל חיפוש מאמר וקריאה במהלך סמסטר א' (בזוגות): 10%

עבודת אמצע בסוף סמסטר א' (בזוגות): 20%

תרגיל חיפוש וקריאה מורחב במהלך סמסטר ב (בזוגות): 18%

עבודה מסכמת בסוף סמסטר ב' (בזוגות): 40%

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

Ackerman, R., & Goldsmith, M. (2011). Metacognitive regulation of text learning: on screen versus on paper. Journal of Experimental Psychology: Applied17, 18-32.   (000272066)

Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher & J. Pomerantz (Eds.), Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society (pp. 56-64). New York: Worth. (002419950)

Carpenter, S. K. (2014). Spacing and interleaving of study and practice. In A. Benassi, E. Overson, & C. Hakala (Eds.), Applying the science of learning in education: Infusing psychological science into the curriculum (pp. 78-90). Washington, DC: American Psychological Association Society for the Teaching of Psychology. Retrieved from http://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1286&context=psych_facpub

Diemand-Yauman, C., Oppenheimer, D. M., & Vaughan, E. B. (2011). Fortune favors the bold: Effects of disfluency on educational outcomes. Cognition118, 111-115. (000140978)

Dunlosky, J., & Metcalfe, J. (2008). Metacognition. Los Angeles, CA: Sage. [Selected chapters, see course program]. (002419521) (חינוך 153 DUN)

Dunning, D., Johnson, K., Ehrlinger, J., & Kruger, J. (2003). Why people fail to recognize their own incompetence. Current Directions in Psychological Science12, 83-87. (001184292)

Hartwig, M. K., & Dunlosky, J. (2012). Study strategies of college students: Are self-testing and scheduling related to achievement? Psychonomic Bulletin and Review19, 126-134. (000225202)

Kapur, M., & Bielaczyc, K. (2012). Designing for productive failure. Journal of the Learning Sciences21, 45-83. (001212755)

Katzir, T., Hershko, S., & Halamish, V. (2013). The effect of font size on reading comprehension on second and fifth grade children: Bigger is not always better. PloS One8, e74061. (001203857)

Koriat, A., & Ackerman, R. (2010). Choice latency as a cue for children’s subjective confidence in the correctness of their answers. Developmental Science13, 441-453. (001181774)

Mayer, R. E. (2011). Applying the science of learning. Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon. [Selected chapters, see course program]. (אין בבר אילן)

Mayer, R. A. (2014). Designing multimedia instruction. In A. Benassi, E. Overson, & C. Hakala (Eds.), Applying the science of learning in education: Infusing psychological science into the curriculum (pp. 78-90). Washington, DC: American Psychological Association Society for the Teaching of Psychology. Retrieved from http://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1286&context=psych_facpub

McCabe, J. (2011). Metacognitive awareness of learning strategies in undergraduates. Memory & Cognition39, 462-476. (000125896)

McDaniel, M. A., Howard, D. C., & Einstein, G. O. (2009). The read-recite-review study strategy: Effective and portable. Psychological Science, 20, 516-522. (001188717)

Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology75, 33-52. (000118869)

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological Science, 25, 1159-1168. (001188717)

Nestojko, J. F., Bui, D. C., Kornell, N., & Bjork, E. L. (2014). Expecting to teach enhances learning and organization of knowledge in free recall of text passages. Memory & Cognition, 42 , 1038-1048. (000125896)

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2009). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest3, 105-119. (000466421)

Pyc, M. A., Agarwal, P. K., & Roediger, H. L. (2014). Test-enhanced learning. In A. Benassi, E. Overson, & C. Hakala (Eds.), Applying the science of learning in education: Infusing psychological science into the curriculum (pp. 78-90). Washington, DC: American Psychological Association Society for the Teaching of Psychology. Retrieved from http://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1286&context=psych_facpub

Richland, L. E., Kornell, N., & Kao, L. S. (2009). The pretesting effect: Do unsuccessful retrieval attempts enhance learning? Journal of Experimental Psychology: Applied15, 243-257. (000272066)

Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N., & Su, T. T. (2009). Why peer discussion improves student performance on in-class concept questions. Science323, 122-124. (000135020)

Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). The effects of interleaved practice. Applied Cognitive Psychology24, 837-848. (000325638)

Vo, V. A., Li, R., Kornell, N., Pouget, A., & Cantlon, J. F. (2014). Young children bet on their numerical skills: Metacognition in the numerical domain. Psychological Science, 25, 1712-1721. (001188717)

Yue, C. L., Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2013). Reducing verbal redundancy in multimedia learning: An undesired desirable difficulty? Journal of Educational Psychology105, 266-277.  (000117511)