ד"ר כץ אור 77-031-01  מחקר כמותי ב' - סמסטר ב'

    

                                     מחקר כמותי ב' - 77-031-01  

סוג הקורס: קורס מתוקשב

שנת לימודים: תשע"ז                 סמסטר: ב'                         היקף שעות: 3 ש"ס

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il/         

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס מיועד להקנות ידע יישומי במחקר הכמותי ומתמקד במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ההיסקית.

 

ב. תוכן הקורס:

שיטות מחקר: שאלונים, מהימנות ותוקף.

מושגי יסוד בהסקה סטטיסטית: אוכלוסייה, מדגם מקרי, משפט הגבול המרכזי.

בדיקת השערות: ניסוח השערות, טעויות מסוג I ומסוג II, חישוב של מובהקות התוצאה (p-value).

מבחן t לשני מדגמים בלתי תלויים ומבחן t לשני מדגמים תלויים.

ניתוח שונות חד כיווני.

בדיקת קשר בין משתנים: מתאם פירסון.

מבחן  לאי תלות ומבחן  לטיב התאמה.

עיבוד נתונים בתוכנת SPSS

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

שיעורים 1-3 - מדידה: שאלונים, מהימנות ותוקף

שיעור 4 - הסקה סטטיסטית

שיעורים 5-6 - מתאם

שיעורים 7-8 - חי בריבוע

שיעורים 9-10 - מבחני t

שיעורים 11-12 - ניתוח שונות חד כיווני

שיעור 13 - סיכום

 

ג. חובות הקורס:

מטלות שוטפות (10% מהציון הסופי): משלוח המטלה בזמן, וציון עובר (מעל 60) מזכה בניקוד.

מבחן סמסטר (90% מהציון הסופי): מבחן "אמריקאי" (בחירה מרובה) בסוף הסמסטר.

השתתפות בניסוי (חובה).

הערות:

ציון עובר בקורס (על פי החלטת הנהלת בית הספר לחינוך): 66

ציון עובר במבחן: 60

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד

שגיא, ר' וכץ, א' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים (מהדורה שנייה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. בספריה מהדורות קודמות(001099760)  (חינוך 300.72 שגי)

 

ספרי עזר:

אייזנבך, ר' (2003). סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים" (מהדורה שלישית). ירושלים: אקדמון. (בבר אילן יש מ- 1991 – 140520) (חינוך 519.507 איז)

זמיר, ש', בייט-מרום, ר' וברקן, ס' (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה:  כרך א.  יחידות 1-5 - סטטיסטיקה תיאורית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000230133) (חינוך 519 זמי)

זמיר, ש', בייט-מרום, ר', וברקן, ס' (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה: כרך ב. (יחידות 6-8) הסתברות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000230133) (חינוך 519 זמי)

פולק, מ' (2012). חושבים אחרת: המבוא הידידותי לסטטיסטיקה. ירושלים: מאגנס. (001228456) (מידענות 519  פול)

שריד, מ' ושריד, י' (2010). המדריך העברי למשתמש בתוכנתSPSS  (מהדורה רביעית). קרית חיים: מכון שריד. (002385516) (חינוך 005.74 שרי.)