ד"ר כץ אור 77-030-01 מחקר כמותי א' - סמסטר א'

  

          מחקר כמותי א' - 77-030-01  

סוג הקורס: קורס מתוקשב

שנת לימודים: תשע"ז                 סמסטר: א'                         היקף שעות: 3 ש"ס

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il/         

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס מיועד להקנות ידע תיאורטי במחקר הכמותי ומתמקד במושגי היסוד של הסטטיסטיקה התיאורית.

 

ב. תוכן הקורס:

מבוא כללי למחקר כמותי ושיטות מחקר

סוגי משתנים, סולמות מדידה, השערות, מערכי מחקר

לוחות סטטיסטיים והצגה גרפית (דיאגרמת מעגל, דיאגרמת מקלות והיסטוגרמה)

מדדי מרכז: שכיח, חציון וממוצע

מדדי פיזור: תחום, תחום בין רבעוני, סטיית תקן ושונות

מדדי הטיה: נטייה לזנב ומידת התלילות

מדדי מיקום יחסי: דירוג אחוזוני וציוני תקן

התפלגות נורמאלית

עיבוד נתונים בתוכנת SPSS

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

שיעור 1 - פתיחת הקורס

שיעור 2 - נושא ראשון: מבוא כללי ומבוא למחקר כמותי

שיעורים 3-4 - שיטות מחקר

שיעור 5 - עיבוד נתונים

שיעורים 6-7 - שכיחויות גרפים ואחוזונים

שיעורים 8-9 - מדדי מרכז וצורות התפלגות

שיעורים 10-11 - מדדי פיזור

שיעור 12 - מדדי מיקום יחסי

שיעור 13 - התפלגות נורמאלית

 

ג. חובות הקורס:

מטלות שוטפות (10% מהציון הסופי): משלוח המטלה בזמן, וציון עובר (מעל 60) מזכה בניקוד.

מבחן סמסטר (90% מהציון הסופי): מבחן "אמריקאי" (בחירה מרובה) בסוף הסמסטר.

הערות:

ציון עובר בקורס (על פי החלטת הנהלת בית הספר לחינוך): 66

ציון עובר במבחן: 60

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד

שגיא, ר' וכץ, א' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים (מהדורה שנייה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. בספריה מהדורות קודמות  – 001099760) חינוך 300.72שג)

 

 

ספרי עזר:

אייזנבך, ר' (2003). סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים" (מהדורה שלישית). ירושלים: אקדמון. (בבר אילן יש מ- 1991 – 140520) (חינוך 519.507 איז)

זמיר, ש', בייט-מרום, ר' וברקן, ס' (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה:  כרך א.  יחידות 1-5 - סטטיסטיקה תיאורית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000230133) (חינוך 519 זמי)

זמיר, ש', בייט-מרום, ר', וברקן, ס' (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה: כרך ב. (יחידות 6-8) הסתברות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000230133) (חינוך 519 זמי)

 

פולק, מ' (2012). חושבים אחרת: המבוא הידידותי לסטטיסטיקה. ירושלים: מאגנס. (001228456) (מידענות 519  פול)

שריד, מ' ושריד, י' (2010). המדריך העברי למשתמש בתוכנתSPSS  (מהדורה רביעית). קרית חיים: מכון שריד. (002385516) (חינוך 005.74 שרי.)