ד"ר רובוביץ משה 77-828-01 ניהול הפדגוגיה החברתית – תפיסה, תכנים ותוכניות

                                

קורס מס' 828 - מיומנויות ניהול ומנהיגות בחינוך החברתי-קהילתי

ניהול הפדגוגיה החברתית – תפיסה, תכנים ותוכניות

סוג הקורס: סדנה                    המרצה: ד"ר משה רובוביץ

שנת לימודים: תשע"ז                     סמסטר: א                                היקף שעות: 2 ש"ש

 

א.  דברי הסבר, רציונאל ומטרות ספציפיות

הקורס עוסק במיומנויות ניהול במסגרת תואר שני במנהיגות במערכות חינוך עם התמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך לא-פורמליות.

קורס זה, אפשר שיהיה גם חלק בלתי נפרד מלימודי ההכשרה לתפקידי ניהול ומנהיגות, כמתחייב מהחקיקה הרלוונטית וממדיניות משרד החינוך.

התוכנית מיועדת למערכת החינוך כולה על כל מגזריה, מ"מ, ממ"ד והחינוך העצמאי, בין זו המתקיימת בבתי הספר ובין זו המתקיימת מחוץ לבית הספר ובמערכות הפנאי למיניהן.

התוכנית מציעה שני קורסים נפרדים ולכל אחד הערכת הישגים משלו אך מומלץ ללמוד אותם בסדר המופיע בתוכנית זאת.

 

ב. מטרות הקורס:

•             הבנת מהותו של החינוך החברתי – ערכי – קהילתי.

•             היכרות עם תיאוריות תומכות וגישות ביקורתיות.

•             היכרות עם תכנים, תוכניות והפדגוגיה של החינוך החברתי – ערכי – קהילתי.

•             היכרות עם דרכי הערכה ומשוב העומדים לשרות בעלי התפקידים במערכת.

    ניסיון העבר מלמד כי חלק מן הסטודנטים כבר מועסקים בתפקיד ניהולי וחלק יעשו זאת בעתיד, בבתי הספר ובמערכות החינוך החוץ בית ספריות. על כן, הנחת היסוד של הקורס היא כי הצמחת מנהלים במערכת החינוך מחייבת למידה, הטמעה ויישום של ערכים, ידע המערכת ותכנים ותוכניות, בד בבד עם אסטרטגיות הנחייה וניהול במערכות ציבוריות.

בהתאם להנחת היסוד, תפוקות הקורס יבואו לידי ביטוי בהצגת יכולתם של הלומדים לנתח את המוסד החינוכי בו הם עובדים ואותו הם מנהלים (או ינהלו בעתיד), לבחון את תוכניות העבודה ואת המכוונות של העובדים לאבני היסוד של התפישה החינוכית ושל החזון הממלכתי, מוניציפאלי או מוסדי.

במסגרת הקורס יוצגו גישות והתנסויות חינוכיות, יוצגו מתודות ואסטרטגיות המתרגמות את הגישות לעשייה שיטתית יום-יומית בזירה החינוכית, ויתקיימו מפגשים עם מרצים אורחים הפועלים בזירות החינוך הרלוונטיות לקורס.

בהיות הקורס מוגדר כסדנה במיומנויות ניהול, ייבחנו התכנים בהם מהיבט זה באופן מיוחד וכן גם אופי ההוראה/למידה בהם.

 

ג. דרישות הקורסים

-             נוכחות על פי דרישות האוניברסיטה בקורסים אלו.

-             קריאה על פי הנחיית המרצה.

-             השתתפות פעילה בשיעורים.

-             תרגיל סיכום בכתב – הצגת מקרה או נושא רלוונטי מתוך תכני הקורס הכוללת  סקירת

              ספרות וניתוח העיסוק האישי של הסטודנט/ית.

 מרכיבי הציון הסופי בכל קורס (ציון מספרי):

תרגיל סיכום בכתב – 100%.

 

חומר מחייב לעבודת הסיכום:

קריאת החובה (על פי הרלוונטיות לנושא)

חומר שמחולק בשיעורים או נישלח בדוא"ל/אתר הקורס

חומר ההרצאות

 

 פרקי הקורס – ניהול הפדגוגיה החברתית – תפיסה, תכנים ותוכניות

 1. מבואות
 • היבט פילוסופי: סקירה היסטורית של הוגים כגון קאנט, דיואי, קורצ'אק, סולובייצ'יק וכו'.
 • היבט פסיכולוגי: ריבוי אינטליגנציות, פרקים בפסיכולוגיה חברתית.
 • היבט פוסטמודרני עם הצצה לעולמה של האנתרופולוגיה.
 • החינוך הערכי – גישות ועקרונות בבית הספר הממלכתי ובבית הספר הממלכתי-דתי.
 • החשיבה המוסרית וההתנהגות המוסרית – פגישה עם קולברג ואחרים.

נושאי המבואות יילמדו לאורך כל פרקי הלימוד בהתאם לתכני ההוראה.

 

 1. מהות החינוך החברתי
 • פתיחת קורס, הצגת הרציונאל, היכרות ראשונית עם הסטודנטים, תיאום ציפיות.
 • מטרות ורציונל על פי ניתוח מסמכים כגון: חוקי יסוד, חוק החינוך הממלכתי 2000, חוקי חינוך
 • וחוקי עזר, תקנות ונוהלים – השפעתם על מעמדם של מנהלים, הכפיפים להם והממונים
 • עליהם;
 • החינוך החברתי קהילתי בבית הספר העל יסודי, תשס"ו; תוכנית הליבה לשעת החינוך ז'-יב',
 • "מפתח  הלב" לכיתות א-ו.
 • למידה חברתית כחלק מהתוכנית הכוללת של בית הספר.
 • בעלי תפקידים בחינוך החברתי כגון: רכז לחינוך חברתי; מחנך כיתה; מנחה/מלווה מועצת
 • תלמידים; רכז מחוייבות אישית; רכז מעורבות חברתית/קהילתית.

 

 1. אורח החיים הבית ספרי/המוסדי 
 • הכיתה/הקבוצה כיחידה חברתית.
 • טיפוח שייכות, מעורבות ואחריות חברתית בבית הספר במוסד החינוכי.
 • חברת התלמידים/החניכים ומוסדותיה.      
 • בית הספר/המוסד החינוכי כקהילה הוגנת.
 • אירועים וטקסים בלוח השנה כמטפחים זהות תרבותית-ערכית וסולידריות חברתית.
 • דיון באקטואליה.

 

 1. דרכי הערכה ומשוב
 • - סטנדרטים של תרבות ואקלים בבית הספר/המוסד החינוכי.
 • - תוכנית העבודה השנתית – הערכת התחום/הדיסציפלינה.
 • - התיפקוד המקצועי של הרכז, והתיפקוד החברתי של התלמיד/החניך – הערכת בעלי תפקידים
 •   ובני הנוער.
 • - משוב וסיכום קורס.

תוכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים תצורף לאחר אישור הסילבוס.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

ביבליוגרפיה חובה (לשני הקורסים)

איכילוב, א' (2001). חינוך לאזרחות בעולם משתנה: מגמות בעולם ובישראל. בתוך י' עירם , ש' שקולניקוב, י' כהן, וא' שכטר (עורכים), צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית. ירושלים: משרד החינוך. (000595765)  

_____      (2003). הפעלת תלמידים בקהילה והחינוך לאזרחות בדמוקרטיה: הפרויקט "מחויבות אישית – שירות לזולת"עיונים בחינוך, 5(2), 254-237. (000595450)

ברנהולץ, י' ופלד, ח' (2014). לקראת קהילה הוגנת בבית הספר: פדגוגיה של אכפתיות, הוגנות על בסיס התיאוריה ההתפתחותית בחינוך מוסרי של לורנס קולברג. ירושלים: משרד החינוך, מנהל החברה והנוער. (002420901)

בר לב, מ' (1991). תרבות שעות הפנאי. בשדה חמד, ל"ד(ג-ד), 545-533. (000568365)

גולדרט, מ' (2014). תפקיד ה"חינוכאי" במפגש בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי. חקר מקרה: "מודל בת ים לחינוך אישי" (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. עמ' 164-154. (002379607) (חינוך E370 גול.) (עותק אלקטרוני 002380575)

גור-זאב, א' (2001). פוסטמודרניזם, ערכים וחינוך ערכי בישראל. בתוך י' עירם, ש' שקולניקוב, י' כהן, וא' שכטר (עורכים), צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 155-91). ירושלים: משרד החינוך. (002357130)

הראשות הארצית למדידה והערכה (2013). פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל לאחר שעות הלימודים: נתוני שנת הלימודים תשע"ב בהשוואה לשנים תש"ע ותשע"א כפי שנמדדים במסגרת שאלוני האקלים חטיבות העליונות. ירושלים: המחבר. נדלה מהכתובת   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Pnay.htm    

ווזנר, י' ורהב, ג' (2005). איכות החיים של צעירים ונוער בישראל 2004. בתוך ג' רהב, ומ' שוורץ (עורכים), נוער בישראל 2004 (עמ' 44-23). תל אביב : אוניברסיטת תל אביב. (002420952)

זיוון, ג' (תש"ס). הגות יהודית-אורתודוקסית לנוכח עולם פוסט-מודרני: ניסיונות התמודדות ראשונים. בתוך א' שגיא, ד' שוורץ וי"צ שטרן (עורכים), יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות (עמ' 387-346). ירושלים: מאגנס. (000433947) (פילוסופיה A08 יהד.)

יוגב, א' (2001). גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית. בתוך י' עירם , ש' שקולניקוב, י' כהן, וא' שכטר (עורכים), צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 379-355). ירושלים: מדינת ישראל משרד החינוך. (001067892)

כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי-פורמליות והשלכותיה. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך כאתגר חברתי (עמ' 143-131). תל אביב: רמות. (001126792)

לם, צ' (2001). ערכים וחינוך. בתוך י' עירם, ש' שקולניקוב, י' כהן, וא' שכטר (עורכים), צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 664-651). ירושלים: משרד החינוך. (000580575)

קולברג, ל' (1980). חינוך לצדק: ניסוח מודרני של ההשקפה האפלטונית. בתוך ג"מ גוסטאפסון (עורכים), החינוך המוסרי (עמ' 77-55). תל אביב: ספרית פועלים. (002390439)

______ (1980). בחינת האוירה המוסרית של מוסדות: גישור בין השיפוט המוסר לבין הפעולה המוסרית. בתוך ש' עדיאל, ח' שלום ומ' אריאלי (עורכים),  טיפוח נוער במצוקה וחינוך בפנימייה (עמ' 351-339). תל אביב: צ'ריקובר. (000561869)

רובוביץ, מ' (2005). האוטונומיה של היחיד בהגותו של י.ד. סולובייצ'יק ובשיח הפוסטמודרני בחינוך - השתמעויות לחינוך לערכים (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה). J.T.S. New York. (עמ' 175-154001217137).

_______ (2007). "מחויבות אישית" כפעילות חינוך בלתי פורמלית. בתוך ש' רומי ומ' שמידע  (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 409-399). ירושלים: מאגנס. (001216930)

_______(2009). החינוך הבלתי פורמלי: פדגוגיה מודרנית עם זיקה לשיח הפוסטמודרני. ירחון מכון מופת, 37, 18-15. נדלה מהכתובת http://old.mofet.macam.ac.il/yarhon/pdf/iton37.pdf

רוזנק, מ'  (1997). בין סמכות לאוטונומיה בחינוך הדתי. בתוך ז' ספראי וא' שגיא (עורכים), בין סמכות לאוטונומיה במסורת היהודית (עמ' 511-501). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (000558386)

_____  (2001). חינוך לערכים: בין מחויבות לפתיחות. בתוך י' עירם , ש' שקולניקוב, י' כהן, וא' שכטר (עורכים), צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 691-665). ירושלים: משרד החינוך. (000580341)

רסקין, ה' (1999). פנאי מועיל, נופש פעיל: כל מה שרצית לדעת על שימוש נבון בשעות הפנאי. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (חינוך E790.13 רסק.) (000479455)

שמידע, מ' (1979). חינוך חברתי בבית הספר העל-יסודי. תל אביב: אחיאסף. (עמ' 49-9). (חינוך 371.8 שמי.) (000081527)

 

Battistoni, R. M. (1997). Service learning and democratic citizenship. Theory into Practice, 36, 150-156. (000539754)

Cohen, E. H. (2001). A structural analysis of the R. Kahane code of informality: Elements toward a theory of informal education. Sociological Inquiry, 71(3), 357-380. (000138034)

Chazan, B. L., & Soltis, J. F. (Eds.). (1974). Moral education. New York: Teachers College Press, Columbia University. (חינוך 170 MOR) (000246784)

Dickson, A. G., & Batten, T. R. (1959). Voluntary action and social progress. London: British Council. (Chap. Community Services and the Curriculum Involving Secondary School Pupils; Meeting Human Needs, Some British Experiences).  (אין בבר אילן)

Good, C. V. (Ed.) (1959). Dictionary of education: Prepared under the auspices of Phi Delta Kappa (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. (חינוך 370.3 DIC ) (000184922)

Greenfield, P., & Lave, J. (1982). Cognitive aspects of informal education. In D. A Wagner & M. W. Stevenson (Eds.), Cultural perspectives on child development. San Francisco, CA: Freeman. (001217017)

Romi, S., & Schmida, M. (2009). Non-formal education: A major educational force in the postmodern era. Cambridge Journal of Education, 39(2), 257-273. (000437350)

Zarnet, N., & Simpkins, S. (2003). What are youth doing in their leisure time? Group differences and stability in participation from middle school through the transition into adulthood. Unpublished manuscript, University of Michigan. Retrieved from

               http://www.rcgd.isr.umich.edu/garp/presentations/zarrett04.pdf

 

קריאת העשרה

אבירם, ר' (1999). לנווט בסערה: חינוך בדמוקרטיה פוסטמודרנית. תל אביב: מסדה. (חינוך 370.1 אבי.) (000430673)

דול, ו' (1999). השקפה פוסט-מודרנית על חינוך:  מבט חדש על תכנית הלימודים. תל אביב:  ספרית פועלים. (חינוך 375.01 דול.) (000428909)

כהנא, ר' (1974). קווים לניתוח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמליים. ירושלים:  האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך. (חינוךE305.23 כהנ.) (000233540)

כהנא, ר' (1986). נוער והתארגנויות בלתי פורמליות. בתוך ת' רפופורט (עורכת), בין שני עולמות: המעמד החברתי של נעורים. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (000569361)

ספראי, ז' ושגיא, א' (עורכים). (1997). בין סמכות לאוטונומיה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (פילוסופיה, ספריה מרכזית A501 בין) (000360656)

עירם, י', שקולניקוב, ש', כהן, י' ושכטר, א' (2001). צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית. ירושלים: משרד החינוך. (חינוך E370.114 צמת) (000494229)

רביצקי, א' (1996). חדש מן התורה? על האורתודוקסיה ועל המודרנה. בתוך א' שגיא (עורך), אמונה בזמנים משתנים (עמ' 460-444). ירושלים: ההסתדרות הציונית העולמית. (001121085)

רוס, ת' (תשס"ב). משמעותם של היגדים דתיים בעידן פוסטמודרני. בתוך: א' שגיא, ונ' אילן (עורכים), תרבות יהודית בעין הסערה. עין צורים: הקיבוץ המאוחד ומרכז הרצוג  ללימודי  היהדות. (עמ' 483-459). (פילוסופיה, ספריה מרכזית A088 אחי(תרב) (000539283)

רומי, ש' ושמידע, מ' (2007). החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה. ירושלים: האוניברסיטה העברית והוצאת מאגנס. (חינוך E371.8 חנו) (001131262)

שגיא, א'  (1996). אמונה בזמנים משתנים : על משנתו של הרב יוסף דב סולובייצ’יק. ירושלים: ההסתדרות הציונית העולמית. (חינוך A19 סול(שגי) ת) (000334034)

שגיא, א', שוורץ, ד' ושטרן, י"צ (תש"ס). יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות. ירושלים: מאגנס. (פילוסופיה, ספריה מרכזית A08 יהד) (000433947)

שגיא, א' ואילן, נ' (עורכים). (תשס"ב). תרבות יהודית בעין הסערה. עין צורים: הקיבוץ המאוחד  ומרכז הרצוג ללימודי היהדות. (חינוך A088 אחי(תרב)) (000539283)

שרמר, ע' (תש"ס). מצע אחר לדיון בפוסטמודרניות ובאתגריה לחינוך הדתי. הגות בחינוך היהודי, 2, 128-89. (000576415)

שרמר, ע' (תשס"ב). המחנך הדתי לנוכח חוויית החופש הפוסט-מודרנית. הגות בחינוך היהודי,
4-3, 212-187. (002408570)