נוהלים וטפסים לתיזה

 

   הוראות והנחיות להגשת הצעת מחקר/ הגשת עבודת הגמר לתואר שני (מתוך נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים)

1.     הליך הגשת  הצעת מחקר   

2.    הנחיות הוועדה להגשת עבודת תיזה   http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-41.pdf

3.     הנחיות לכתיבת עבודה כמותית - לחץ כאן

4.     הנחיות לכתיבת עבודה איכותית - לחץ כאן

5.      הדפסת עבודת התיזה -

        אני מפנה את תשומת לבך כי קייימת הקפדה בספרייה המרכזית להדפסת עבודת התיזה.

        יש למלא אחר ההוראות אחרת לא תתקבל העבודה בספריה.

        מצ"ב לינק לאתר בו תמצא את ההוראות המדוייקות להדפסה. (בעמ'  29 ואילך)

       http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf

       http://www1.biu.ac.il/File/bookmark_b.pdf

6.   טופס פניה לועדת האתיקה לאישור מחקר 

7.   רשימת מנחים ונושאי הנחייה - תשע"ח

8.    אישור מנחה לפני הבחינה על התיזה להגשת עבודת תיזה לשיפוט 

 

9.  לפני הגשת עותקי עבודות התיזה לספריה המרכזית יש להזמין

       מועד להגשתם.להלן לינק ל- הזמנת תור להגשת עבודת התיזה לספריה לאחר הבחינה

10.   טופס הסכמה להשתתפות במחקר

11.  הסבר על מסלול א' וב'