בחינות ביבליוגרפיות 77-960-05 המגמה לייעוץ חינוכי


 

ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

המגמה לייעוץ חינוכי

ראש המגמה: ד"ר יעקב יבלון
קוד הקורס: 77-960-05
רשימת המקורות לבחינה הביבליוגרפית - תשע"ב

 

מועד א

קורס מס' 77-761  "ייעוץ למשפחה"

ד"ר זאב אפל 

1. Framo, J. L. (1975). Personal reflections of a family therapist. Journal of Marriage and Family Counseling, 1, 15-28. (1107823)

2. Hare, R. E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen Theory with a conflictual couples. Journal of Family Therapy, 25 (3), 222-226. (001107465)

3. Harris, S. M., & Glade, L. T. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. (01107807)

4. Hof, L., & Berman, E. (1986). The sexual genogram. Journal of Marital and Family Therapy, 12 (1), 39-47. (1106945)

5. Milewski-Hertlein, K. A. (2001). The use of a socially constructed genogram in clinical practice. The American Journal of Family Therapy, 29, 23-38. (001125810)

ד"ר אילת בנטל

1. אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א' קליגמן ור' ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל-אביב: רמות. (1070581)

2. דאלוס, ר. (2004). מבוא לטיפול משפחתי: תיאוריה ושיטות עבודה מערכתיות. קרית ביאליק: אח. (עמ' 21-40 - 001188321)

3. ליטבק-הירש, ט' ובר-און, ד' (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מ"ה, 271-243. (001146488)

4. סאטיר, ו' (1985). המשפחה המודרנית. תל-אביב: ספרית-פועלים. (הפרק על דפוסי תקשורת - עמ' 62-79 - 001098364)

5. Hare, R. E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen Theory with a conflictual couples. Journal of Family Therapy, 25 (3), 222-226. (001107465)

6. Nichols, M.P., & Schwartz, R.C. (2001). Family therapy: Concepts and methods (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. (pp. 7-51 - 1167584).

Nicoll, W. G. (1992). A family counseling and consultation: Model for school counselors. School Counselor, 39 (5), 351-362. (001154451)

Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (1107466)

מודלים וכלים בחינוך ויעוץ לקריירה:  77831

ד"ר אסנת דור

1. פלדמן, ש. (1998). להתבגר בעידן של מודרניזציה מואצת. בתוך ר. לזובסקי וש. פלדמן (עורכות), מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי (עמ' 210-193). מכללת בית ברל: רכס. (001105345)

2. קלינגמן, א. ואייזן, ר. (1990). יעוץ פסיכולוגי: עקרונות גישות ושיטות התערבות. תל-אביב: רמות. (עמ' 143-159 - 571705).

3. Auger, R. W., Blackhurst, A. E., & Wahl, K. H. (2005). The development of elementary aged children's career aspirations and expectations. Professional School Counseling, 8 (4), 322-329. (001124360)

4. Gati, I., & Saka, N. (2001). High school students' career-related decisions making difficulties. Journal of Counseling and Development, 79, 331-340. (001105483)

5. Wei-Cheng, J. M. (2008). Career development interventions in school. In H. L. K Coleman & C. Yeh (Eds.), Handbook of school counseling (pp. 497-516). New York: Routledge. (001187153)

קורס מס' 762 - "הנחיית קבוצות"

ד"ר זאב אפל

1. אלאור, ת' (2001). תנאים של אהבה: עבודת האימהות מסביב למחנה. תיאוריה וביקורת, 19, 79-114. (1099392)

2. אפל, ז' ושלסקי, ש' (2007). עבודה, משפחה וזהות מגדרית: היכן נמצאת המורה-היועצת הדתית? בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה (עמ' 249-263). ירושלים: הוצאת קולך-פורום נשים דתיות. (001133497)

3. בורדייה, פ' (2007). השליטה הגברית. תל-אביב: רסלינג. (הקדמה של ז'יזל ספירו, עמ' 7-22 - 001147027; פרק 2 עמ' 83-110 - 1147032).

4. הרצוג, ח' (1994). נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל. (000242625) (מדעי החברה, שמור סוציולוגיה לפי הרצ.נש) (במיוחד הפרקים: הקדמה - 001147026, פרק 2 - 001139105, פרק 3 - 1139104, פרק 4 - 1139103, פרק 5 - 1139102).

5. יזרעאלי, ד' (1999). המיגדור בעולם העבודה. בתוך ד' יזרעאלי (עורכת), מין מיגדר פוליטיקה (עמ' 167-216). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. (000570211)

6. יזרעאלי, ד' וכהן, ט' (2001). אתגר הפמיניזם במדינת ישראל. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המרכז לחקר האשה ביהדות. (489452) (מדף הפתוח, מדעי החברה E305.42 אתג)

7. ינאי, נ' ופרידמן, א' (1995). זהות וג'נדר: מהות פסיכולוגית או שיח תרבותי? פסיכולוגיה, ה (1), 7-15. (570210)

8. סטוקמן, א' (2007). הכול אודות סנטימטר של עור: הגוף הנשי ורטוריקת הצניעות בבניית זהותן של בנות דתיות. בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה (עמ' 247-237). ירושלים: הוצאת קולך-פורום נשים דתיות. (001146817).


ד"ר אסנת דור

1. זיו, י' ובהרב, י' (2001). מסע קבוצתי. תל-אביב: גל. (פרק 1 - 001187131, פרק 2 - 001139957, פרק 9 - 1203383, פרק 10 - 001139953).

2. רוזנוסר, נ' (עורכת) (1997). הנחיית קבוצות: מקראה. ירושלים: מרכז ציפורי. (פרק 2 - בתוך 000526819, פרק 13 - 001113407)

3. יאלום, א' ולשץ', מ' (2006). טיפול קבוצתי, תיאוריה ומעשה. ירושלים: מאגנס. (פרקים: פרק 6 - 1172574, פרק 11 - 001140074, פרק 12 - 1140075, פרק 13 - 1140076)

4. Corey, M. S., & Corey, G. (2002). Groups: Process and practice (6th ed.). Belmont, CA: Thompson-Brooks/Cole. (Ch. 5: Initial stages of a group - 01142963).

ד"ר צמח אסיף

1. ביון, ו"ר (1992). התנסויות בקבוצות. תל-אביב: דביר. (עמ' 129-147 - 1223681)

2. יאלום, א' ולשץ', מ' (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. ירושלים: מאגנס. (עמ' 131-142 - 001169690)

3. Kottler, J. A., & Brown, R. W. (2000). Introduction to therapeutic counseling (4th ed.). Wadsworth: Brooks/Cole. (pp. 216-245 - 001187156)

4. Lear, J. (1998). Open minded: Working out the logic of the soul. Cambridge: Harvard University Press. (pp. 1-15 - 001183698).

5. Gans, J. S., & Counselman, E. F. (2000). Silence in group psychotherapy: A powerful communication. International Journal of Group Psychotherapy, 50 (1), 71-86. (001175484)

6. Shulman, L. (1999). The skills of helping individuals, families, groups, and communities (3rd ed.). Itasca, Ill: Peacock. (Chapter 10, pp. 315-355 - 1223455).

ד"ר מאיה כהן-מלייב

1. יאלום, א' ולשץ', מ' (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. ירושלים: מאגנס. (פרק 5 - המטפל: משימות יסוד, עמ' 131-153 - 1169690; פרק 11 - בראשית, עמ' 311-343 - 1140074; פרק 12 - הקבוצה המתקדמת, עמ' 344-387 - 1140075)

2. רוזנוסר, נ' (עורכת) (1997). הנחיית קבוצות: מקראה. ירושלים: מרכז ציפורי. (פרק 9 - מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד, עמ' 187-200 - בתוך 526819; פרק 14 - מנחה הקבוצה, עמ' 299-311 - 1113408)

3. Corey, M. S., & Corey, G. (1997). Groups: Process and practice (5th ed.). Belmont, CA: Thompston-Brooks/Cole. (Ch. 3 - Group counselor: Person and professional, pp. 59-101 - 1222949)

77751+77752: "התפתחות נורמלית ואב-נורמלית"

ד"ר כרמית אלטמן

1. דרומי, א' (2002). שלבים בהתפתחות העברית כשפת אם. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), שפה למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 1-8). תל-אביב: רמות. (000563051)

2. Owens, R. E. (2008). Language development: An introduction. Boston, MA: Pearson Education. (pp. 27-57 - 1222709)

3. Singleton, D., & Ryan, L. (2004). Language acquisition: The age factor (2nd ed.). London: Multilingual Matters. (pp. 6-30 - 001217704).

4. Watt, N., Wetherby, A., & Shumway, S. (2006). Prelinguistic predictors of language outcome at 3 years of age. Journal of Speech Language and Hearing Research, 49 (6), 1224-1237. (1222610)

תהליכי ראיון מתקדמים: : 77-822

ד"ר צמח אסיף

1. בנימין, א. (1972/1990). הראיון המסייע. תל-אביב: ספריית הפועלים. (עמ' 119-141 - 001204136).

2. כהן, י. (1973). יסודות הראיון הטיפולי. תל-אביב: צ'ריקובר. (עמ' 17-28 - 1222711).

3. מוניץ, ח. (2003). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס. (עמ' 122-127 - 1222562)

Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003). The efficacy of motivational interviewing: A meta-analysis of controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71 (5), 843-861. (001158166)

Fontana, A., & Frey, J. H. (1994). Interviewing - The art of science. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 361-376). Thousand Oaks: Sage. (001158550)

Kottler, J. A., & Brown, R. W. (2000). Introduction to therapeutic counceling (4th ed.).  Wadsworth: Brooks/Cole. (pp. 77-102 - 1223165).

Pedersen, P. B., & Ivey, A. (1994). Culture-centered counseling and interviewing skills. London: Paeger. (pp. 131-147 - 001158547).

ד"ר מאיה כהן-מלייב וד"ר אריאלה וניאל

בר-אל, צ. (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד ממוקד פתרון. בתוך ר. לזובסקי וצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000578405)

Carkhuff, R. R. (2000). The art of helping in the 21st century (8th ed.). Amherst: Human Resource Development. (Ch. 4 - Attending: Involving the helpee, pp. 55-94 - 1222566; Ch. 5 - Responding: Facilitating exploring, pp. 95-130 - 1222571.)

Van Velsor, P. (2004). Revisiting basic counseling skills with children. Journal of Counseling and Development, 82, 313-318. (001204008)

ד"ר אביגיל ינון

1. ארהרד, ר' (2008). היוועצות מעצימה. תל-אביב: רמות. (עמ' 15-113, 189-227). (001146262) (חינוך 371.422 ארה.)

2. אוסטרוויל, ז' (1987). קונסולטציה במסגרות חינוכיות: הצגת מודל אינטגרטיבי. בתוך א' לסט (עורך), עבודה פסיכולוגית בבית הספר. ירושלים: מאגנס. (000562198)

3. *גרינברג, ד' ופדסקי, ק"א (1998). להתמודד עם מצבי רוח: מדריך לעבודה עצמית ע"פ הגישה הקוגניטיבית. תל-אביב: גלילה. (חינוך 616.89142 גרי) (435326).

4. *טייכמן, י' ובר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל-אביב: רמות. (603531)

5. מור, נ', מאיירס, י', מרום, צ' וגלבוע-שכטמן, א' (2011). טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים. תל-אביב: דיונון. (פרקים 1-6). (001212122) (חינוך 616.89142 טפו)

6. מילר, וו' ר' ורולניק, ס' (2009). הגישה המוטיבציונית. קרית ביאליק: אח. (001175989) (חינוך 616.8584 מיל.)

7. Ellis, A., & Dryden, W. (1997). The practice of rational emotive therapy (2nd ed.). New York: Springer. (pp. 27-71 - 1223312; pp. 84-87, 96-103 - 1223311)

8. *Keys, S. G., Bemak, F., Carpenter, S. L., & King-Sears, M. E. (1998). Collaborative consultant: A new role for counselors serving at risk youths. Journal of Counseling & Development, 76, 123-134. (000561944)

9. Miller, W. R., & Rose, G. S. (2009). Toward a theory of motivational interviewing. American Psychologist, 64 (6), 527-537. (1222616)

ד"ר בת שבע רונן

1. בר-אל, צ' (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד הממוקד בפתרון. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה(עמ' 295-292). אבן יהודה: רכס. (578405)

Carkhuff, R. R. (2000). The art of helping in the 21st century (8th ed.). Amherst: Human Resource Development.) pp. 79-89 - בתוך 1222566, pp. 100-124 - בתוך 1222571).

Park, N., & Peterson, C. (2008). Positive psychology and character strengths: Application to strength based School Counseling. Professional School Counseling, 12 (2), 85-92. (1198975)

Rogers, C. D. (1995). What understanding and acceptance mean to me. Journal of Humanistic Psychology, 35, 7-22. (562111)

77973: מכניזמים של שינוי

ד"ר מרים אלפסי

1. דיסי, א"ל, רנד, ר"ג, פלטייר, ל"ג וריאן, ר"מ (2001). מוטיבציה וחינוך: הפרספקטיבה של הכוונה עצמית. חינוך החשיבה, 20, 36-54. (000580630)

2. Alexander, P. A., Schallert, D. L., & Reynolds, R. E. (2009). What is learning anyway? A topographical perspective considered. Educational Psychologist, 44, 209-214. (001180497)

3. Applebee, A. N., Langer, J., Nystrand, M., & Gamoran, A. (2003). Discussion based approaches to developing classroom instruction and student performance in middle and high school English. American Educational Research Journal, 40, 685-730. (001163688)

4. Brown, J., Collins, A., & Daguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18, 32-42. (000301428)

5. Brown, A. L., & Campione, J. C. (1996). Psychological theory and the design of innovative learning environments: On procedures, principles, and systems. In L. Shauble & R. Glaser (Eds.), Innovations in learning: New environments for education (pp. 289-325). Mahwah, NJ: Erlbaum. (000413904)

6. Greeno, J. G. (1998). The situativity of knowing, learning and research. American Psychologist, 53, 14-17. (000601809)

7. Karpov, Y. V., & Haywood, H. C. (1998). Two ways to elaborate Vygotsky's concept of mediation: Implications for instruction. American Psychologist, 53 (1), 27-36. (000404305)

8. Wells, G. (2000). Dialogic inquiry in education: Building on the legacy of Vygotsky. In C. D. Lee & P. Smagorinsky (Eds.), Vygotskian perspectives on literacy research: Constructing meaning through collaborative meaning (pp. 51-85). Cambridge, MA: Cambridge University Press. (000576595)

9. Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation and dilemmas: An Analysis of the conceptual, pedagogical, cultural and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72, 131-176. (000576585)

77816: מיניות של גיל ההתבגרות

ד"ר טובה הרטמן

1. Raymond, D. (1994).Homophobia, identity, and the meanings of desire. In J. Irvine (Ed.), Sexual cultures and the construction of adolescent identities (pp. 115-150). Philadelphia: Temple University Press. (1222626)

2. Kimmel, M. S. (1997). Masculinity as homophobia. In M. M. Gergen & S. N. Davis (Eds.), Toward a new psychology of gender (pp. 223-242). New York: Routledge. (1222724)

3. Hartman Halbertal, T., & Koren, I. (2006). Between "being" and "doing": Conflict and coherence in identity formation of gay and lesbian orthodox Jews. In D. P. McAdams, R. Josselson & A. Lieblich (Eds.),Identity and story: Creating self in narrative (pp. 37-62). Washington, DC: American Psychological Association. (1222615)

4. Fine, M. (1999). Sexuality, schooling and adolescent females: The missing discourse of desire. In M. Fine (Ed.), Disruptive voices. Ann Arbor: University of Michigan Press. (001180808)

קורס 941 "כלים בעבודת היועץ"

פרופ' שלמה רומי

1. אנסטאזי, א' (1994). מבחנים פסיכולוגיים (מהדורה ששית). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

הפרקים הבאים: (פרק 1 עמ' 19-21 ועמ' 29-32 - 1205329; פרק 2 עמ' 36-55 - 0576586; פרק 9 עמ' 231-244 כולל - 1205332; פרק 16 עמ' 438-440 כולל - 1205333; פרק 19 עמ' 529-534 ועמ' 535-538 - 1205334)

2. בנזימן, ח' (1982). לצאת מן המבוך: דוגמאות של אבחונים פסיכולוגיים. ירושלים: דביר. (מבוא - עמ' 7-9, ועמ' 88-111 - 001099572)

3. וייל, ג' (2003). סוגיות אתיות בעבודת טיפולית-ייעוצית במערכת החינוך. בתוך ג' שפלר, י' אכמון וג' וייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי (עמ' 442-451). ירושלים: מאגנס. (001071209)

4. Andrews, J. J. W., Saklofske, D. H., & Janzen, H. L. (2001). Handbook of psychoeducational assessment: Ability, achievement and behavior in children. San Diego: Academic Press. (Introduction, pp. 1-10 - 1222948; Chap. 10, pp. 289-324 - 1222954; Chap. 11, pp. 326-355 - 1222952).

5. Romi, S., & Marom, D. (2005). Dropout delinquent adolescents: Psycho-diagnostic aspects of using the Bender-Gestalt test and WISC-R. International Journal of Child and Family Welfare, 4, 164-176. (001181360)

6. Romi, S., & Marom, D. (2007). Differences in intelligence (WISC-R Scores) between non-delinquent adolescents and dropout delinquent adolescents. Adolescence, 42 (166), 325-336. (001138424)


מועד ב'

שאלה 1 : 77761 ייעוץ למשפחה

ד"ר זאב אפל 

1. Framo, J. L. (1975). Personal reflections of a family therapist. Journal of Marriage and Family Counseling, 1, 15-28. (1107823)

2. Hare, R. E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen Theory with a conflictual couples. Journal of Family Therapy, 25 (3), 222-226. (001107465)

3. Harris, S. M., & Glade, L. T. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. (01107807)

4. Hof, L., & Berman, E. (1986). The sexual genogram. Journal of Marital and Family Therapy, 12 (1), 39-47. (1106945)

5. Milewski-Hertlein, K. A. (2001). The use of a socially constructed genogram in clinical practice. The American Journal of Family Therapy, 29, 23-38. (001125810)

ד"ר אילת בנטל

1. אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א' קליגמן ור' ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 361-295). תל-אביב: רמות. (001070581)

2. דאלוס, ר' (2004). מבוא לטיפול משפחתי: תיאוריה ושיטות עבודה מערכתיות. קרית-ביאליק: אח. (עמ' 21-40 - 001188321)

3. סאטיר, ו' (1985). המשפחה המודרנית. תל-אביב: ספרית-פועלים. (הפרק על דפוסי תקשורת - עמ' 62-79 - 001098364)

4. ליטבק-הירש, ט' ובר-און, ד' (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מ"ה, 271-243. (001146488)

5. Nicoll, W. G. (1992). A family counseling and consultation: Model for school counselors. School Counselor, 39 (5) 351-362. (001154451)

6. Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (2001). Family therapy: Concepts and methods (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon. (pp. 7-51 - 1167584).

7. Hare, R. E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen Theory with a conflictual couples. Journal of Family Therapy, 25 (3), 222-226. (001107465)

8. Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (1107466)

מודלים וכלים בחינוך ויעוץ לקריירה:  77831

ד"ר אסנת דור

1. פלדמן, ש' (1998). להתבגר בעידן של מודרניזציה מואצת. בתוך ר. לזובסקי וש. פלדמן (עורכים), מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי (עמ' 210-193). מכללת בית ברל: רכס. (001105345)

2. גאלי-צינמון, ר' וריץ, י' (2004). עבודה ומשפחה: הכנת מתבגרים לשילוב בין תפקידי חיים. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 159-180). תל-אביב: רמות. (000583615)

3. Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood. American Psychologist, 55(5), 469-481. (000599301)

4. Bardick, A. D., Bernes, K. B., Magnusson, K. C., & Witko, K. D. (2005). Parents' perceptions of their role in children's career planning. Guidance & Counseling, 20 (3-4), 152-157. (1222621)

5. Gati, I., & Saka, N. (2001). High school students' career related-decisions making difficulties. Journal of Counseling and Development, 79, 331-340. (001105483)

6. Kracke, B. (1997). Parental behaviors and adolescents' career exploration. Career Development Quarterly, 45, 341-350. (1222614)

7. Wei-Cheng, J. M. (2008). Career development interventions in school. In H. L. K. Coleman & C. Yeh (Eds.), Handbook of school counseling (pp. 497-516). New York: Routledge. (001187153)

קורס מס' 762 - "הנחיית קבוצות"

 ד"ר זאב אפל

1. אלאור, ת' (2001). תנאים של אהבה: עבודת האימהות מסביב למחנה. תיאוריה וביקורת, 19, 79-114. (1099392)

2. אפל, ז' ושלסקי, ש' (2007). עבודה, משפחה וזהות מגדרית: היכן נמצאת המורה-היועצת הדתית? בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה (עמ' 249-263). ירושלים: הוצאת קולך-פורום נשים דתיות. (001133497)

3. בורדייה, פ' (2007). השליטה הגברית. תל-אביב: רסלינג. (הקדמה של ז'יזל ספירו, עמ' 7-22 - 001147027; פרק 2 עמ' 83-110 - 1147032).

4. הרצוג, ח' (1994). נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל. (000242625) (מדעי החברה, שמור סוציולוגיה לפי הרצ.נש) (במיוחד הפרקים: הקדמה - 001147026, פרק 2 - 001139105, פרק 3 - 1139104, פרק 4 - 1139103, פרק 5 - 1139102).

5. יזרעאלי, ד' (1999). המיגדור בעולם העבודה. בתוך ד' יזרעאלי (עורכת), מין מיגדר פוליטיקה (עמ' 167-216). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. (000570211)

6. יזרעאלי, ד' וכהן, ט' (2001). אתגר הפמיניזם במדינת ישראל. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המרכז לחקר האשה ביהדות. (489452) (מדף הפתוח, מדעי החברה E305.42 אתג)

7. ינאי, נ' ופרידמן, א' (1995). זהות וג'נדר: מהות פסיכולוגית או שיח תרבותי? פסיכולוגיה, ה (1), 7-15. (570210)

8. סטוקמן, א' (2007). הכול אודות סנטימטר של עור: הגוף הנשי ורטוריקת הצניעות בבניית זהותן של בנות דתיות. בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אישה יהודייה (עמ' 247-237). ירושלים: הוצאת קולך-פורום נשים דתיות. (001146817)

9. פוקס, א' והרץ-לזרוביץ, ר' (1997). להיות מנהלת בבית-ספר בישראל. מגמות, לז (3), 292-313. (570109)

10. רבין, ק' ואפל, ז' (2004). מגדר: משמעויות בתהליך הייעוץ. בתוך ד' ארהרד וא' קליגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 158-135). תל-אביב: רמות. (000580329)

 

ד"ר אסנת דור

1. זיו, י. ובהרב, י. (2001). מסע קבוצתי. תל-אביב: גל. (פרק 1 - 001187131, פרק 2 - 001139957, פרק 9 - 001203383, פרק 10 - 001139953)

2. רוזנוסר, נ. (עורכת) (1997). הנחיית קבוצות: מקראה. ירושלים: מרכז ציפורי. (פרק 2 - בתוך 000526819, פרק 13 - 001113407)

3. יאלום, א' ולשץ', מ' (2006). טיפול קבוצתי, תיאוריה ומעשה. ירושלים: מאגנס. (פרקים: פרק 6 - 1172574, פרק 12 - 1140075)

4. Nosanow, M., Hage, S., & Levin, J. (2000). Group intervention with college students from divorced families. Journal of College Student Psychotherapy, 14(1), 43-57. (1203603)

ד"ר צמח אסיף

1. ביון, ו"ר (1992) התנסויות בקבוצות. תל-אביב: דביר. (עמ' 129-147 - 1223681)

2. יאלום, א' ולשץ', מ' (2006). טיפול קבוצתי, תיאוריה ומעשה. ירושלים: מאגנס. (עמ' 131-142 - בתוך 001169690).

3. Kottler, J. A., & Brown, R. W. (2000). Introduction to therapeutic counceling (4th ed.). Wadsworth: Books/Cole. (pp. 216-245 - 1187156).

4. Lear, J. (1998). Open minded: Working out the logic of the soul. Cambridge: Harvard University Press. (pp. 1-15 - 001183698).

5. Gans, J. S., & Counselman, E. F. (2000). Silence in group psychotherapy: A powerful communication. International Journal of Group Psychotherapy, 50 (1), 71-86. (001175484)

6. Shulman, L. (1999). The skills of helping individuals, families, groups, and communities (3rd ed.). Itasca, Ill: Peacock. (Chapter 10, pp. 315-355 - 1223455).

ד"ר מאיה כהן-מלייב

1. יאלום, א' ולשץ', מ' (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. ירושלים: מאגנס. (פרק 5 - המטפל: משימות יסוד, עמ' 131-153 - 1169690; פרק 11 - בראשית, עמ' 311-343 - 1140074; פרק 12 - הקבוצה המתקדמת, עמ' 344-387 - 1140075)

2. רוזנוסר, נ' (עורכת) (1997). הנחיית קבוצות: מקראה. ירושלים: מרכז ציפורי. (פרק 9 - מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד, עמ' 187-200 - בתוך 526819; פרק 14 - מנחה הקבוצה, עמ' 299-311)

3. Corey, M. S., & Corey, G. (1997). Groups: Process and practice (5th ed.). Belmont, CA: Thompston-Brooks/Cole. (Ch. 3 - Group counselor: Person and professional, pp. 59-101 - 1222949)

77751+77752: "התפתחות נורמלית ואב-נורמלית"

ד"ר כרמית אלטמן

1. Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: Their role in self organization. Development and Psychopathology, 9, 679-700. (1174204)

2. Mangelsdorf, S. C., McHale, J. L., Diener, M., Goldstein, L. H., & Lehn, L. (2000). Infant attachment: Contributions of infant temperament and maternal characteristics. Infant Behavior and Development, 23, 175-196.

3. Kawakami, K., Kawakami, F., Masaki, T., Kishimoto, T., Minami, T., & Takai-Kawakami, K. (2011). Origins of Theory of Mind. Infant Behavior and Development, 34, 264-269.

4. Baron-Cohen, S. (2001). Theory of mind in normal development and autism. Prisme, 34, 174-183. (1222612)

תהליכי ראיון מתקדמים: : 77-822

ד"ר צמח אסיף

1. בנימין, א. (1972/1990). הראיון המסייע. תל-אביב: ספריית הפועלים. (עמ' 119-141 - 001204136).

2. כהן, י. (1973). יסודות הראיון הטיפולי. תל-אביב: צ'ריקובר. (עמ' 17-28. - 1222711).

3. מוניץ, ח. (2003). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס. (עמ' 122-127 - 1222562)

4. Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003). The efficacy of motivational interviewing: A meta-analysis of controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71 (5), 843-861. (001158166)

5. Fontana, A., & Frey, J. H. (1994). Interviewing - The art of science. In N. K. Denzin & & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 361-376). Thousand Oaks:Sage. (001158550)

6. Kottler, J. A., & Brown, R. W. (2000). Introduction to therapeutic counceling (4th ed.). Wadsworth: Brooks/Cole. (pp. 77-102 - 1223165).

7. Pedersen, P. B., & Ivey, A. (1994). Culture-centered counseling and interviewing skills. London: Paeger. (pp. 131-147 - 001158547).

ד"ר מאיה כהן-מלייב וד"ר אריאלה וניאל

1. בר-אל, צ. (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד הממוקד בפתרון. בתוך ר. לזובסקי וצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000578405)

2. Carkhuff, R. R. (2000). The art of helping in the 21st century (8th ed.). Amherst:Human Resource Development. (Ch. 4 - Attending: Involving the helpee, pp. 55-94 - 1222566; Ch. 5 - Responding: Facilitating exploring, pp. 95-130 - 1222571.)

3. Van Velsor, P. (2004). Revisiting basic counseling skills with children. Journal of Counseling and Development, 82, 313-318. (001204008)

ד"ר אביגיל ינון

1. ארהרד, ר. (2008). היוועצות מעצימה. אוניברסיטת תל-אביב: רמות. (עמ' 15-113, 189-227). (001146262) (חינוך 371.422 ארה.)

2. אוסטרוויל, ז' (1987). קונסולטציה במסגרות חינוכיות: הצגת מודל אינטגרטיבי. בתוך א' לסט (עורך), עבודה פסיכולוגית בבית הספר. ירושלים: מאגנס. (000562198)

3. *גרינברג, ד' ופדסקי, ק"א (1998). להתמודד עם מצבי רוח: מדריך לעבודה עצמית ע"פ הגישה הקוגניטיבית. תל-אביב: גלילה. (חינוך 616.89142 גרי) (435326).

4. *טייכמן, י' ובר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל-אביב: רמות. (603531)

5. מור, נ', מאיירס, י', מרום, צ' וגלבוע-שכטמן, א' (2011). טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים. תל-אביב: דיונון. (פרקים 1-6). (001212122) (חינוך 616.89142 טפו)

6. מילר, וו"ר ורולניק, ס' (2009). הגישה המוטיבציונית. קרית ביאליק: אח. (001175989) (חינוך 616.8584 מיל.)

7. Ellis, A., & Dryden, W. (1997). The practice of rational emotive therapy (2nd ed.). New York: Springer. (pp. 27-71 - 1223312; pp. 84-87, 96-103 - 1223311)

8. *Keys, S. G., Bemak, F., Carpenter, S. L., & King-Sears, M. E. (1998). Collaborative consultant: A new role for counselors serving at risk youths. Journal of Counseling & Development, 76, 123-134. (000561944)

9. Miller, W. R., & Rose, G. S. (2009). Toward a theory of motivational interviewing. American Psychologist, 64 (6), 527-537. (1222616)

ד"ר בת שבע רונן

1. בר-אל, צ. (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד הממוקד בפתרון. בתוך ר. לזובסקי וצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה (עמ' 295-292). אבן יהודה: רכס. (000578405)

2. Carkhuff, R. R. (2000). The art of helping in the 21st century (8th ed.). Amherst:Human Resource Development.) pp. 79-89 - בתוך 1222571, pp. 100-124 - 1222566).

3. Park, N., & Peterson, C. (2008). Positive psychology and character strengths: Application to strength based school counseling. Professional School Counseling, 12 (2), 85-92. (1198975)

4. Rogers, C. D. (1995). What understanding and acceptance mean to me. Journal of Humanistic Psychology, 35, 7-22. (562111)

77973: מכניזמים של שינוי

ד"ר מרים אלפסי

1. ווסניאדו, ס. (2000). פסיכולוגיה קוגנטיבית מעודכנת- לקראת פריצת דרך חדשות בלמידה ובהוראה. חינוך החשיבה, 19, 79-97. (001108926)

2. עילם, ג. (2000). למידה והתפתחות: תיאוריות מרובות עולמות אפשריים. חינוך החשיבה, 19, 8-78. (000576762)

3. לביא, צ. (2000). היתכן חינוך בעידן הפוסט מודרניזם? תל-אביב: ספריית פועלים. (פרקים ד-ה, עמודים 79-129 - 001221145)

4. Alexander, P. A., Schallert, D. L., & Reynolds, R. E. (2009). What is learning anyway? A topographical perspective considered. Educational Psychologist, 44, 209-214. (001180497)

•5.      Bransford, J., Stevens, R., Schwartz. J., Meltzoff , A., Pea, R. et. al (2006). Learning theories and education: Toward a decade of synergy. In P. Alexandra & P. W. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 209-245). Mahwah, NJ: Erlbaum. (001160791)

6. Brown, J., Collins, A., & Daguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18, 32-42. (000301428)

7. Brown, A. L., & Campione, J. C. (1996). Psychological theory and the design of innovative learning environments: On procedures, principles, and systems. In L. Shauble & R. Glaser (Eds.), Innovations in learning: New environments for education (pp. 289-325). Mahwah, NJ: Erlbaum. (000413904)

8. Greeno, J. G. (1998). The situativity of knowing, learning and research. American Psychologist, 53, 14-17. (000601809)

9. Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation and dilemmas: An Analysis of the conceptual, pedagogical, cultural and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72, 131-176. (000576585)

77816: מיניות של גיל ההתבגרות

ד"ר טובה הרטמן

Raymond, D. (1994). Homophobia, identity, and the meanings of desire. In J. Irvine (Ed.), Sexual cultures and the construction of adolescent identities (pp. 115-150). Philadelphia: Temple University Press. (1222626)

Kimmel, M. S. (1997). Masculinity as homophobia. In M. M. Gergen & S. N. Davis (Eds.), Toward a new psychology of gender (pp. 223-242). New York: Routledge. (1222724)

Hartman Halbertal, T., & Koren I. (2006). Between "being" and "doing": Conflict and coherence in identity formation of gay and lesbian orthodox Jews. In D. P. McAdams, R. Josselson & A. Lieblich (Eds.), Identity and story: Creating self in narrative (pp. 37-62). Washington, DC: American Psychological Association. (1222615)

Fine, M. (1996). Sexuality, schooling and adolescent females: The missing discourse of desire. In M. Fine (Ed.), Disruptive voices. Ann Arbor: University of Michigan Press. (001180808) 

קורס 941 "כלים בעבודת היועץ"

אנסטאזי, א' (1994). מבחנים פסיכולוגיים (מהדורה ששית). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

הפרקים הבאים: (פרק 1 עמ' 19-21 ועמ' 29-32 - 1205329; פרק 2 עמ' 36-55 - 0576586; פרק 9 עמ' 231-244 כולל - 1205332; פרק 16 עמ' 438-440 כולל - 1205333; פרק 19 עמ' 529-534 ועמ' 535-538 - 1205334)

1. ארהרד, ר' (2004). יעוץ בבית ספר - אקולוגיה מקצועית: מבוא. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 19-24). תל-אביב: רמות. 001138798))

2. בנזימן, ח' (1982). לצאת מן המבוך: דוגמאות של אבחונים פסיכולוגיים. ירושלים: דביר. (מבוא - עמ' 7-9, ועמ' 88-111 - 001099572)

3. וייל, ג' (2003). סוגיות אתיות בעבודת טיפולית-ייעוצית במערכת החינוך. בתוך ג' שפלר, י' אכמון וג' וייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי (עמ' 442-451). ירושלים: מאגנס. (001071209)

4. קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל-אביב: רמות. (הקדמה וחלק א' עמ' 7-29 - 1222722, חלק ה' 161-202 - 001182825).

5. שדמי, ח' (2004). היועץ וקידום מיטביות. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה(עמ' 343-366). תל-אביב: רמות. (000595767)

6. Andrews, J. J. W., Saklofske, D. H., & Janzen, H. L. (2001). Handbook of psychoeducational assessment: Ability, achievement and behavior in children San Diego: Academic Press. (Introduction, pp. 1-10 - 1222948; Chap. 10, pp. 289-324 - 1222954; Chap. 11, pp. 326-355 - 1222952).

7. Romi, S., & Marom, D. (2007). Differences in intelligence (WISC-R Scores) between non-delinquent adolescents and dropout delinquent adolescents. Adolescence, 42 (166), 325-336. (001138424)